How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Nyikiang Pikayunan Ngrajegang Segara Kerthi Ngulati Bali Sutrepti

20231125T035721013Z086135.jpeg
0
Vote
Title
Nyikiang Pikayunan Ngrajegang Segara Kerthi Ngulati Bali Sutrepti
Affiliation
SMA Negeri 1 Nusa Penida
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
https://dictionary.basabali.org/w/index.php?title=Government_Nyikiang_Pikayunan_Ngrajegang_Segara_Kerthi_Ngulati_Bali_Sutrepti&action=formedit
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
SMA NEGERI 1 NUSA PENIDA
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

NYIKIANG PIKAYUNAN NGRAJEGAN SEGARA KERTHI NGULATI BALI SUTREPTI

OM SUASTIASTU OM AWIGEMAM ASTU NAMO SIDHEM

Matur suksma majeng ring pengenter acara, antuk galah sane kapica ring titiang Kaping singgihang titian, Manggala acara Lomba Orasi basa bali Angganing panureksa sane wanggiang titiang, taler ida dane lan para pemilet sane prasida ngrauhin Sane banget tresnasihin titian Pinih riin lugrayang titiang nguningayang rasa angayu bagia majeng ring ida Sanghyang Widhi, antuk asung kerta wara nugrahan Ida, titiang taler ida dane sareng sami prasida mapada wedana sekadi mangkin ring sane becik puniki. Ida dane lan para semeton sane wanggiang titiang Sajeroning nagingin pangapti ida dane sane kantun arip lan sane sampun jagra, sane gumanti mapikayun jagi ngrajegang segara kerthi , ring galahe puniki titian pacing ngunggahang atur malarapan pidarta titiang sane mamurda Nyikiang Pikayunan Ngrajegan Segara Kerthi Mulati Bali Sutrepti. Manawi ida dane janten sampun sauninga parindikan kasuksman Sad Kerthi punika kawangun antuk kalih kruna inggih punika : Sad lan Kerthi, Sad sane madue arti nenem lan kerthi sane madue arti suci, dadosnyane kruna Sad Kerthi punika madue arti nenem kesucian sane patut kemargiang olih para janane ring jagate puniki. Nenem kesucian sane kemargiang inggih punika : Atma Kerthi, Segara utawi Samudra Kerthi, Danu Kerthi, Jagat Kerthi miwah Jana Kerthi. Manut unteng orasi ngenenin indik kasucian ngrajegang palemahan segara kerthi mangda asri, wantah silih tunggil ngamargiang Sad Kerthi. Segara Kerthi punika utsaha ngawerdiang lan ngelestariang genah pawetuan utawi sumber-sumbsr air, sekadi : Pasiraman, Tukad, Danu miwah sane lianan. Pastika Ida dane sampun uning ring kawigunan toya sane prasida ngurip sahananin sane maurip sane wenten ring jagate. Ida dane lan semeton sane tresnasihin titiang. Utsaha ngawerdiang kagungan kawentenan Segara Kerthi mangda setata asri lan ajeg sane prasida anggen jalaran ngricikang lan pawijilan mangda prasida miara tur nyaga palemahan, krama lan kebudayaan Bali. Mangda kapikukuhin antuk pamargi adate sane kapramana antuk katatwaning Tri Hita Karana, sane kabaos Parahyangan punika sane rumaksat nuntun jadmane mangda setata astiti bhakti ring Ida Sanghyang Widhi Wasa, patut asih saluir pakardi Ida. Sane kabaos Pawongan, nenten ja tios wantah paplajahan Tat Twam Asi nitahang jadmane mangda setata numbuhang rasa saling asah, asih, asuh ring sesamen maurip,utaminipun ring manusa pada. Saking riin sampun setata numbuhang rasa segilik- seguluk, salulung sabayan taka , paras- paros sarpanaya, saha urip magotong royong. Sane kabaos palemahan , I raga dados wong bali, embas ring bali patut setata nyaga, miara tur uning yening palemahan miwah sedagingnyane banget ngawinang jadmane sukerta, yening becik kapikenohin malarapan manah sane wicaksana, punika awinan sapatutnyane I raga sayan ngajiang palemahan anggen nincapang parilaksana ngardi Bali mangda dayuh lan sutrepti. Asil kesucian palemahan segara Kerthi punika kawigunannyane nagingin bebuat uripe, taler wenten marupa piranti sajeroning nincapang rasa bakti majeng ring Ida Sanghyang Widhi Wasa. Makeh asil sane wenten ring segara Kerthi karipta sangkaning pakarsan Sanghyang Embang , para rakawi wantah ngalakonin, Ida Bhatara sane ngiyangin. Punika taler ngawinang sekancan asil sane kaptiang ring segara Kerthi pikanten mataksu, makeh wong dura negarane ngaptiang pisan mangda prasida rauh ngaksi indik kaluwihan pakantenan palemahan segara Kerthine, saha kabaosang Palemahan Segara Kerthi wantah budaya adi luhung. Ida dane lan para semeton sane kusumayang titiang. Napike sane ngawinang kawentenang kaasrian lan kasucian Segara Kerthi sayan- sayan ngreredan? Minab sangkaning pakibeh jagat lan sangkaning parilaksana I manusa sane lobha, akeh pisan ngrusak segara, ngracunin ulam sane wenten ring segara, ngeruk pasir kaadol, taru-taru sane wenten ring pasisi segara katebang, sakewanten nenten kasarengin antuk utsaha nandur malih taru punika sane kabaos Reboisasi , raris wenten sabeh ngranayang banjir ngawetuang sekadi loloan tukade kaanyudin leluu ngantos palemahan segara akeh madaging leluu tur terumbu karange benyah, ngranayang kaasrian lan kasuciannyane rered nenten mataksu malih. Mangdane kawentenan kaasrian lan kasucian Palemahan segara Kerthi asri tur Ajeg, utsaha sane prasida anggen jalaran inggih punika, nenten ngrusak segara, nenten ngracunin ulam, nenten ngeruk pasir , nenten ngrusak taru sane wenten ring wewidangan palemahan ring pasisi segara, mangdane stata miara terumbu karang tur nandur taru ring pasisi segara. Samaliha ngamargiang upacara kasucian Malasti miwah ngaturang pakelem ring tengahing Segara Kerthi, pinaka yadnya campuhan urip sarwa prani .Segara Kerthi wantah srana nglebur mala, terehing Bhuwana Agung Alit ngawi winih nirmala sekala- niskala tan wenten lempas kalebur. Ida dane lan sameton sareng sami sane tresnain titiang. Ida dane janten sampun uning para panglingsire sane nguni dahat kukuh setata yasa kerti makarua utawi maparilaksana nganutin sastra agama , dane mapikayun ngawigunayang uripe gumanti jagi nyejerang kawiadyanane mangda prasida kaasrian lan kasucian segara Kerthi jagat Baline setata asri tur ajeg, lamakane prasida ngawerdiang jagat sane asri lan santi tur ajeg. Yadiatun I raga wantah prasida ngamargiang silih tunggil punika, sampun prasida ngardi karahayuan, napi malih yening prasida ngamargiang sami sad Kerthi punika pastika sahananin byuta nenten pacang wenten. Ida dane lan sameton sane singgihin titiang. Sapatutnyane, I raga bangga dados anak Bali , embas ring Bali, duaning kawentenan kasucian segara Kerthi mangda asri tur ajeg, sayan-sayan ngereredang, indik parilaksana I manusa para yoana lan alit-alit sane melaksana kaon sane ngeranayang sekadi loloan tukade ngantos ka segara kaanyudin leluu. Ngiring sareng sami nyikiang pikayunan tur ngutsahayang mangdane kawentenan kaasrian lan kasucian segara Kerthi mangda Asri tur Ajeg nyantos riwekas. Ida dane lan sameton sane tresnasihin titiang. Yening kacutetang titiang atur I wawu , punika unteng daging pidarta sane sampun katur, sida kabaosang sekadi puniki : 1. Dasar gegelarang nyikiang pikayunan ngrajegan segara Kerthi mangda asri mulati Bali sutrepti kadasarin antuk Tri Hita Karana sane kauripan antuk tatwaning Agama Hindu. 2. Desa Pakraman marupa genah sane becik pinaka sengker sane kanggen ngrajegang segara Kerthi mangda sida asri lan sutrepti. 3. Krama Baline sane wenten ring Desa Pakraman mangda stata urati pinaka pamucuk belanin jagat druene , saling asah, asih, asuh, sagilik-saguluk , salulung - sabayan taka , paras - paros sarpanaya , mawastu prasida mikolihin segara Kerthi sane sutrepti lan landuh. Ida dane lan sameton sane singgihan titiang. Inggih wantah asapunika pidaging atur titiang ngeninin indik Nyikiang Pikayunan Ngrajegang Segara Kerthi Mulati Bali Sutrepti . Dumogi wenten pikenohnyane . Ngiring sareng sami maparidabdab ngrajegan segara Kerthi mangda asri tur suci. Maka pangaksama atur, titian nglungsur geng rena sinampura , dumogi sareng sami nemu rahayu tur labda karya, saha puputang titian antuk ngaturang parama santih, Om Santih, Santih, Santih Om .

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Yening kacutetang titiang atur I wawu , punika unteng daging pidarta sane sampun katur, sida kabaosang sekadi puniki : 1. Dasar gegelarang nyikiang pikayunan ngrajegan segara Kerthi mangda asri mulati Bali sutrepti kadasarin antuk Tri Hita Karana sane kauripan antuk tatwaning Agama Hindu. 2. Desa Pakraman marupa genah sane becik pinaka sengker sane kanggen ngrajegang segara Kerthi mangda sida asri lan sutrepti. 3. Krama Baline sane wenten ring Desa Pakraman mangda stata urati pinaka pamucuk belanin jagat druene , saling asah, asih, asuh, sagilik-saguluk , salulung - sabayan taka , paras - paros sarpanaya , mawastu prasida mikolihin segara Kerthi sane sutrepti lan landuh. Ida dane lan sameton sane singgihan titiang. Inggih wantah asapunika pidaging atur titiang ngeninin indik” Nyikiang Pikayunan Ngrajegang Segara Kerthi Mulati Bali Sutrepti”. Dumogi wenten pikenohnyane" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.