UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Gajah lan Sanghyang Candra

From BASAbaliWiki
Elephant-2231690 340.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Watek gajahe nanggehang bedak layah. Sing ada mamahan. Punyan kayune liglir, tukad-tukade tan payeh. Panes aine nyentak. Gajah-gajahe ngelah itungan magedi uling alas Jenggalasila, lakar ngalih tongos lenan apang man amah-amahan muang yeh inem lan tongos mameman. Enu semeng, watek gajahe majalan ngajanang. Tindakan batisne baat, makada entik-entikanne rusak, tur tanahe gebuh. Rikala ningalin danu mayeh ening, gajah-gajahe marebut nyemplungang awakne lan nginem yeh sakita keneh. Para gajahe ane momo ento tuara nawang parilaksanane nguwugang umahne para kelinci. Para kelincina tangkejut ningehang tindakan batis gajahe ane baat tur ngancan paek. Buin kejepne para kelincine mabyayuhan tur pakraik. Umah para kelincine uwug. Liu masih kelincine ngemasin mati urug tanah, ane selamet duuh duuh nanggehang sakit. Panjake kabrerebehan ratu. Ngiring lawan, gebug musuhe pinunas kelinci maring rajan ipune. Para kelincine malengok bengong ningalin beburon gede matamulele nginem yeh danune sakita keneh. Keto masih rajan kelincine tuah bisa ningalin para gajahe ngoyot yeh danune sakita keneh. Rumasa seksek tangkah idane ngatonang, marewat-rawat panjak idane nemu kasengsaran. Ida gelis mupulang panjak kelincine. Cai nyai ajak makejang lan bareng ngenehang naya apang nyidang ngulahin beburon gede matamulele ento uling tongose dini Titiang mapinunas ring cokor i ratu mangda mapajar ring ipun beburon gede, wantah ratu dewa agung sane ngwawa genahe iriki kantos danune punika Pocol rasayang gelah, paman. Beburon gede ento pasti sing ngugu, samaliha lakar nguwugang tongose dini Sajan, gajah-gajahe suwud nginem yeh lan mameman tusing magedi uling tongose ditu. Sawalikne para gajahe jenek di sisin danune. Parilaksanan ipune ngadug-adug kauripane i kelinci. Ngancan wai ngancan ngliunang umah kelincine usak. Keto masih ngancan ngliunang kelincine mati majekjek muah teteh tanah. Para kelincine matur ring sang prabu mangda sareng sami matilar saking genahe ditu. Da ngenduk keto, iraga mustine ngrunguang tur nyaga danu tetamian panglingsire nguni. Jengahang bayune, iraga mustine sutindih tekening tetamian leluhur, keto kelincine ada nyautin. Nglawan musuh gede, tusing musti nganggon kateguhan muang kasitengan. Ngarepang musuh gede, lan naya upayane adokang. Lan rembugang, rincikang naya upaya ane patut andelang saut kelinci ane lenan. Usul cai nyaine makejang melah, kewala kenken carane ngaruh-ngaruhin beburon gede ento apang nyak mekad uling gumin gelahe? pitaken sang prabu. Para kelincine saling tulih. Pamuputne, kelinci-kelincine nyudi I Lambakarna. I Lambakarna nyadia kasudi. Nanging titiang nunas galah kantos purnama sane jagi rauh, pinunas I Lambakarna maring gusti prabu. Yadiastun para kelincine tusing ngeresep tekening pangidihne I Lambakarna ngantosang purnamane, nanging makejang precaya tekening ipun kerana teleb mlajahin sastra. Sing patut sumanangsaya, boyake ia paling duwug nutur tur ikun mlajahin sastra. Dumadak ia ngelah naya upaya ane patut andelang keto kelinci-kelincine pakrimik. Gelisang carita, jani suba purnama. Apake pangaptine kaisinin utawi pacang nyerah, mekaad uling sisin danune. Satonden matan aine endag, Lambakarna menek ka pucak bukite. Ia ngranasika sakadi sang wiku nangun tapa. Uling muncuk bukite tinglis tingalina gajah-gajahe malaib saling langkungin ngungsi danune. We, watek gajah dusta cai keto I Lambakarna nengkik. Cangkah cumangkah, wanen cai nginem yeh danun kaine We, nyen ci? keto gajah-gajahe nyutin tur nyulengek ka muncuk bukite. Apang cai pedas nawang, kai duta Ida Sanghyang Candra, ane ngwawa danune dini Bobab kita. Ida Sanghyang Candra tuah sungsungan para gajahe, cai mogbog Cang nawang Ida Sanghyang Candra jungjungan watek gajahe. Nanging icang, i kelinci sane kaprecayain olih ida nyaga danune ene. Sane mangkin Ida nedeng nangun tapa semadhi. Ida nitahang icang apang tusing ada beburon nginem yeh danune apabuin ngulgul tapa semadhin idane. Cai bani tekening titah Ida sesuhunan? Para gajahe tusing precaya tekening munyin kelincine. Ipun makejang malaib tur nyeburang awakne tur ngoyot yeh danune sakita keneh. Petengne, gajah-gajahe ento ajaka ka danune tekening I Lambakarna. Gajah-gajahe nyak nuutang pangidihne i kelinci sawireh dot muktiang apake saja Ida Sanghyang Candra nangun tapa samadhi. Neked di sisin danune, para gajahe tangkejut nyaksiang Ida Sanghyang Candra negak mapangenan di tengah danune. Dikenkene muan bulane maoyodan, buin ngenah buin ilang. Para gajahe prajani negak ngaturang sembah, nunas pangampura suba ngusak-ngasik umahne i kelinci turin ngulgul Ida Sanghyang Candra rikala nangun tapa. Buin mani semenganne, para gajahe magedi uling sisin danune ngalih tongos anyar. Sing perlu nglawan beburon gede ngadokang bayu akas, naya upaya rincikang pastika selamat rahayu idupe keto pabesen I Lambakarna tekening timpal-timpalne.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.