How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Kone, Men Seken

WhatsApp Image 2021-04-11 at 22.41.47.jpeg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
Ni Made Ayu Susanthi Pradnya Paramitha
Author(s)


  Iketutsudarsana

  36 months ago
  Votes 0++
  Ibu Ni Made Ayu Susanthi Pradnya Paramitha ini adalah panutan saya, perempuan hebat dan penuh inspirasi.

  Putuadi

  36 months ago
  Votes 0++
  sekadi mantap

  Luhtu nirani

  36 months ago
  Votes 0++
  Titiang pinaka silih tunggil yowana istri rumasa cumpu pisan majeng panampen puniki. Titiang jagi ngwewehin akidik. Iraga dados anak istri tiosan sida nglekas dados Men Seken, iraga taler sida nepasin disinformasi utawi misinformasi malarapan antuk margiang 3 S: Seken, Seleg, Saja. Kapertama, Sekenang nyingakin, ngwacen, saha nampenin saluir orti sane wenten, tegesipun sampunang gegeson. Kaping kalih, Selegang malajahang angga, ngrereh referensi informasi tiosan sane mapaiketan, mangdane prasida memilah miwah mamilih cen sane saja. Kaping untat, Saja, yening sampun iraga seken saha seleg ngwacen, ngrereh akah utawi sumber informasi punika, saha sampun prasida muktiang kajaktianipun, kasajan utawi kawiaktian (kebenaran) informasi punika, sinah iraga sida nampenin becik saha nyobyahang kajaktianne.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Balinese

  Aluh pesan anake nutur. Apa gen ngidang tuturang, kija gen ngidang lakuang. Munyi kangin bisa dadi kelod, munyi kelod bisa dadi kaja, munyi kaja bisa nyajang ngajanang. Adane gen layah, mula wayah. Egolane lemuhan ken lidin sampat. Yening suba dot ngigelang, kija gen ngidang kebatang.

  Apa buin gumi cara jani, layah tuara tuah ada di awak. Anake mare jani nutur di kangine, ane badauh bisa suba nawang uli dugas ipuan. Munyin anak sing ja tuah ngidang padingehang aji kuping dogen, usudan jerijin lima abedik jani bisa ngranayang iraga nawang. Keto nyen saktin gumi jani. Da ja munyi anak di samping tukad, tutur anak di selat pasih bisa prajani tawang. Ento sing ja ada len ulian kasaktian gumine ngelah ane madan teknologi.

  Mamunyi cara jani mula elah, ningehang orta masih aluh, ningalin orti masih sing ja keweh, ane ngae gae nglebihan bin bedik tuah minehin tuture ento. Ane cen seken, ane cen sing seken. Ulian teknologi gumine bisa dadi melah, ulian sing beneh baan nganggo teknologi gumine bisa dadi benyah.

  Iraga ane kone lebihan ngelah bibih, apang lebihan masih ngelah papineh. Apa ja ane bakat tingalin utawi bakat dingehang, patut karesepang, da prajanian ngugu. Cara seseleh indik parilaksana ane kalaksanayang yening para jana nampi orti di media sosial, gumanti ane paling bek milih, ada 46 diri ane nyambatang lakar ngraris nglanturang ortine ento ke anak lianan, apake ke timpalne newek, publik, utawi grupne Rahadi, 2017 . Kawewehin data uling Kementerian Komunikasi dan Informasi ane nyelehin uling Agustus kanti Desember 2018, sawatara ada 62 konten hoax nganenin indik pemilu 2019 Kurniawati Wardani, 2020 . Survei Mastel 2017 nlatarang uling 1.146 responden, ada 44,3 nampi berita hoax lan 17,2 makatang berita hoax ento lebihan ken acepok awaine. Bilih-bilih media utama ane kaandelang pinaka media ane sayan sandang gugu, taen masih milu nyiarang berita hoax, sekadi radio 1,20 , 5 media cetak, lan 8,70 televisi Juditha, 2018 .

  Da ja bakat pinehin, rumasat mare makiken ngantug dogen ortane ento di kupinge, suba maluan dot ngortaang ajak anak lenan. Yening ortane beneh dong suba sing kengken, ane dadi pikobet, yening ortanne sing madasar kapatutan utawi hoax. Ento mawinan yening ningeh orta, patut kapilihin. Sekenang ane ngaba ortanne ento, uling situs resmi apa tusing, uling sumber utama apa tusing, yening nu misi kone-kone, patut gelekang malu, pinehin, resepang, lan alih kasujatianne. Alihin nyen kone ane ngomongang ento simalu, yening ada kone ane sing ngidang mesuang sumber, adanan suba da nden ngugu lan siepang. Da milu ngortaang kone apang tusing dadi Men Kone. Luungan dadi Men Seken, apa ane tuturang seken, seken tawang uli dija palekadanne, seken paca apa isin ortane uling panyumu nganti panyuud, bilih-bilih ada data, ane seken galang katepukin, dija, pidan, nak kengken, lan nyen ane bakat katuturang. Liu pesan nyen tongose ngalih data. Apa buin gumi cara jani makejang suba canggih madasar digitalisasi. Ento mawinan gumanti patut masih iraga tangar, ngresep, lan waged nganggon literasi digital. Ada 8 pidabdab sajeroning literasi digital sekadi 1 cultural, nganenin indik kawagedan ngresepang apa ane katuturang; 2 cognitive, masaih teken kaweruhan; 3 constructive, pinaka utsaha nglimbakang unduk ane melah; 4 communicative, ngelah kawagedan matimbang wirasa lan liu ngelah timpal; 5 confident, pageh ngaba padewekan lan tangar teken agem-ageman; 6 creative, krambang baan mesuang parikrama ane anyar; 7 critical, tusing elah lan enggal ngugu tutur anak lenan; 8 civic, bareng mautsaha nglimbakang praja madani Tsaniyah Juliana, 2019 .

  Kalen sesai masih suba kadingehang, uling mare lekad suba kagendingin. De kadenne gending plalianan dogen, tegarang resepang. Semut-semut api , api waluya sekadi kasaktian, dadi anak luh iraga ngelah kasaktian, ngidang nglekas dadi Men Kone utawi Men Seken. Kija lakun mulih , mulih pinaka tatujon iragane. Kije kenehe laku jani. Apake tatujonne ngortaang kone ane sing nden sandang katelebin, utawi ningehang lan ngortaang orta ane seken pang sing ada salah tampi. Tembok bolong , nak makejang nyen ngalih bolong, ngalih tongos, ngalih jalan ane ngidang anggon nyalanang keneh. Saling atat, saling pentil , ulian bes liu ada orta, saja suba ane seken ajak ane mauk saling atatin lan pentilin, saling macentok kasaktian apang maan ngalih bolong, ngalih tongos nyalanang keneh. Ketipat nasi pasil , ketipat, nasi, lan ketipat nasi, makejang malakar aji baas, pinaka sumber utama pangurip kasaktian. Ne jani, ulian makejang saling atatin, jeg ane pinaka sumber utama dadi pasilan, kaengsapin, bilih-bilih bakat kutang. Benne dongkang kipa , maimbuh be dongkang kipa, cara dongkang nyongkok, misi kipa, sing paripurna, pragat suba sing nekaang apa.

  Ento mawinan jani, lan ajak makejang nglekas dadi Men Seken, apang makejang nawang ane seken, apang ketipat, nasi, lan ketipat nasine sing enggalan pasil ulian bes makelo saling atatin. Yen suba mekejang ngaba orta seken, sinah tusing lakar salah tampi. Yening suba keto, tuah pakedek pakenyung ane lakar bakatang, salunglung sabayantaka, saling pakrikkik sambilang bareng-bareng nelahang ketipat nasine. Yening makejang suba maan duman ketipat nasi, sinah lakar dadi wareg. Wareg ulian orta ane seken, sing ngidang buin ngelekang hoax. Rahayu

  Daftar Pustaka

  Juditha, C. 2018 . Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya. Journal Pekommas, 3 1 . https: media.neliti.com media publications 261723-hoax-communication-interactivity-in-soci-2ad5c1d9.pdf?fbclid IwAR0oYb_NYtm7KEg4bJk-X4AVrK0cBalsFKPM7W3qv051Mk1abM5iK6P_5FI

  Kurniawati, M. F., Wardani, F. K. 2020 . Pendampingan Perempuan dalam Mendidik Keluarga untuk Menyikapi Informasi Berita Hoax Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Journal of Servite, 1 2 . https: doi.org 10.37535 102001220192

  Rahadi, D. R. 2017 . Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 5 1 . https: doi.org 10.26905 jmdk.v5i1.1342

  Tsaniyah, N., Juliana, K. A. 2019 . Literasi Digital sebagai Upaya Menangkal Hoaks di Era Disrupsi. Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 4 1 , 2527 5682. http: ejournal.iainsurakarta.ac.id index.php al-balagh article view 1555 562

  Indonesian

  Other local Indonesian Language ( )