How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Naga Sakti

Dragon-253539 960 720.jpg
Location
Tabanan
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Sang Prabu Aryasena kalintang sedih ngayunin okan idane, Putri Kemuning, sane sungkan tawah. Kabaosang tawah santukan peluh Ida Raden Galuh mambu mangkug. Nika teh mawinan raden galuh nenten juari pesu saking wewidangan puri. Sadina-dina ida matetangisan ring karang keputren. Sampun milehan Gusti Prabu ngrerehang tamba muah balian sakti, nanging Putri Kemuning nenten prasida seger kajatimula. Rikala nunas tamba, wwenten nikaang ngajeng don kemangi, don bluntas, don sere, tusing masih ada hasilne. Bagawanta Puri raris nitahang Gusti Prabu nangun tapa semadi. Ida Sang Prabu nyraya mapinunas ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa mangda mapica tamba ring putrin idane. Rikala nangun tapa semadi, Gusti Prabu mireng baos makoos ring ambara. Nanak, yening nanak mapangapti okane seger kajatimula, patut ngelarang sayemwara. Isin sayemwarane, nyen ja nyidang ngempok don Sirna Ganda ane mentik di goa Gunung Arga Dumadi, ia wenang kaduduk mantu. Don Sirna Gandane ento aturang tekening nanak putri, jatesemat seger kajatimula. Nanging nanak apang nawang, goa Gunung Arda Dumadine ento sripit pesan, tenget kerana kajaga naga sakti. Nagane ento setata mesuang api uling bungutne. Nah, amonto manira ngemang cening jalan, lautang laksanayang Ri sampun sayemwarane kasobiahang ka dura negari, akeh semeton puri ngrauhin santukan meled nyarengin sayemwarane. Makasami kadaut dados masanding alaki rabi sareng Putri Kemuning sane jegeg sekadi widyadari nyalantara. Sami kedeh jagi polih hadiah sane ageng. Ring dina kaping pitu, raris tangkil anak teruna bocok maimbuh korengan. Terunane ento maadan Jaka Berung. Ipun tangkil ring Gusti Prabu santukan meled pacang mautsaha nyegerang Raden Galuh. Mamitang luggra Gusti Prabu, titiang nunas dahat pangampura santukan wanen tangkil ring cokor Gusti Prabu. Titiang meled nyarengin sayemwara puniki santukan kedeh manah titiang mautsaha jagi nyegerang Raden Galuh. Yadiastun titiang ngemasin padem, titiang las. Yening Cokor Gusti Prabu micayang galah, titiang jagi mautsaha ngrerehang daun Sirna Ganda punika. Gusti Prabu kapiangen ningehang atur terunane ento. Ida ningalin Jaka Berung ane bocok tur kulitne berung. Metu rasa sangsi ring kayun idane. Yening teruna bocok ento nyidang nyegerang raden galuh, apake Putri Kemuning nyak sandingang tekening terunane ento? Nanging Gusti Prabu Aryasena eling tekening ajah-ajah Asta Brata, apang cara Surya, nyunarin sakancan jagat. Tusing pilih kasih tekening panjak. Tusing mabina-bina tekening panjak, sugih lacur, bocok bagus, makejang patut kapica galah. Nanak Jaka Berung, manira ngisinin pangaptin caine ngmilunin sayemwara mapan cai masih panjak manirane. Lautang nanak majalan, dumadak Ida Sang Hyang Widhi Wasa mapica wara nugraha tekening cai, keto masih putrin gelahe nyidayang seger. Lautang jani cening majalan Matur suksma Gusti Prabu. Sadurung titiang majalan, dadoske titiang mapinunas, picayang titiang nyingakin sapunapi sungkan Ida Raden Galuh Lautang Disubane nyingakin Raden Galuh di karang keputren, Jaka Berung lantas majalan ngalih don Sirna Ganda di Gunung Arda Dumadi. Uling joh, Jaka Berung ningalin apine ngabar-ngabar uling bungut nagane. Jaka Berung lantas mesuang glewangne tur masiat nglawan nagane. Klewangne ngenin awak nagane kanti muncratang getih. Jaka Berung belusan kena muncratan getih naga. Tan pasangkan, getih nagana dadi ubad, berung di awakne Jaka Berung prajani seger oger. Kulitne dadi alus. Sing kodag-kodag liangne Jaka Berung ningalin awakne kedas tan paberung. Ngancan gede kenehne nglawan naga sakti ane mesuang api. Klewangne kaayunang tur ngenen baong nagane. Getih nagane muncrat ka muanne Jaka Berung. Prajani berung dimuane ilang. Jaka Berung lantas kayeh di muncratan getih nagane. Ia masalin rupa dadi teruna bagus genjing. Disubane nagane prasida kamatiang, ia lantas malaib ka tengah gook gununge tur ngempok don Sirna Ganda. Don sirna ganda lantas katurang ka Puri Ringin Anom. Cening bagus, nyen ke caine? pitaken Gusti Prabu. Mamitang lugra Gusti Prabu, titiang wantah Jaka Berung. Apa? Jaka Berung ane tangkil tekening gelah tuah teruna bocok maimbuh liu berung di awakne. Ia tusing bagus cara caine Nika sangkaning pasuwecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa tekening dewek titiange, Gusti Prabu. Malarapan antuk nyarengin sayemwara puniki titiang prasida seger santukan kayeh nganggon getih naga saktine. Titiang taler prasida ngempok daun Sirna Ganda anggen tamba Raden Galuh, niki durusang ambil Don Sirna Gandane ento lantas kaaturang maring Raden Galuh. Garjita pisan ida nerima santukan madue rasa precaya pacang seger kajatimula. Daun sirna ganda raris kakinyukang tur kaajeng. Jatesemat, peluh raden galuh nenten malih mambu mangkug. Raden galuh pramangkin mlekur ajine santukan sampun prasida micayang tamba. Sakadi panumaya, Gusti Prabu raris ngelarang karya pawiwahan Raden Galuh sareng Jaka Berung. Sami egar santukan pangapti sampun kadagingin olih Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Sane mangkin Jaka Berung ngentosin Prabu Aryasena nyakra werti di Puri Ringin Anom.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.