Sang Aji Dharma

From BASAbaliWiki
20220630T003005593Z343987.png
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  I pidan ada Sang Prabhu jumeneng nata di Swetanegara, maparab Sang Prabhu Aji Dharma. Kacerita Ida lunga lakar maboros ka Alas Lebak Tawa tepi siring jagat idane, kairing ban wateking Tandamantri, Baudanda, muah panjak idane makejang. Ida mabusana tegep, makampuh sutra selem, tepinnyane paputakan, saja ngreneb misi mas sasocan kadi bintang di langite. Ento mawanan kadaut manah para istrine ring Swetanegara ngeton warnin Ida Sang Prabhu. Sarauhe di Alas Lebak Tawa, tengkejut para buronne, malaib patipurug, ada ane katimpug, ada kajaring, ada kaejuk ban parekane lakar kanggon rayunan makadi tum, lawar, sate muah ane lenan. Tan makadi-kadi kaledangan kayun Ida, lantas nglanturang pamargi, sujati ngulangunin buat kesiran anginne di tepi siring segara kalawan alas girine, ngeninin anggan Ida Sang Prabhu, kadulurin bon sekar gadunge ane miik sumirit. Buat kalanguan kayun ida di sajeroning pamargi, manggihin Ida Ula Deles makarma sareng Naga Gini, putran Sang Ananta Boga. Kapikayun olih ida unduke ento angapa krama, ngletehin jagat, mawastu ida sahasa ngamademang Ula Deles, Sang Naga Gini katigtig di taru tangine. Naga Gini lantas malaib ka Sapta Patala, matur ring ajinne Sang Ananta Boga, kanikayang Sang Prabhu Aji Dharma wirosa makayun mlegandang anggan idane. Kacereita duka Sang Ananta Boga, lantas Ida nyutirupa dadi lelipi cenik, gelis lunga ka alas Lebak Tawa, lakar nyedayang Sang Prabhu Aji Dharma. Sapangrauh Sang Ananta Boga di alas Lebak Tawa, kapanggih sang Prabhu sedek malinggih di batune asah, katangkilin ban tanda mantrin ida, tur nganikayang kosekan kayunne, antuk parilaksanan Ula Deles muah Naga Gini makrida angapa krama tan manut sasana, parilaksanane ngletehin jagat. Kapireng pangandikan Ida buka keto, Sang Ananta Boga mawali sakadi jatimula. Uning teken okane iwang, ditu Sang Ananta Boga mapaica waranugraha ring Ida Sang Prabhu. Uduh Dewa Sang Prabhu, yukti kalintang wicaksana I Dewa ngambel jagat. Jani bapa lakar ngicenin I Dewa waranugraha, apang I Dewa wikan ring saluir suaran satone sami, nanging kalintang singid. Wusan Ida ngicen waranugraha, ical mawali ka nagaloka. Sang Prabhu masiram tur mabusana, raris mawali ka Swetanegara, kairing antuk tanda mantrine. Sarauhe ring puri, Ida kapendak antuk prameswari muah panjake sami. Sasampune panjake pada budal, Sang Prabhu muah prameswarine raris nuju ka pakoleman ngamargiang smaragama alaki-rabi. Kacerita di tengah wengi, ada suaran cekcek luh ngomong teken muanine ngorahang tumben jani nepukin anak lanang makadi Sang Prabhu, wikan pesan ngrumrum rabi, turin i cekcek luh meled nulad buka keto. Unduke ento kapireng, tur Ida resep ring raos cekceke, makrana Ida ica ngraga, lantas rabinne duka kasengguh ngedekin raganne. Ditu lantas metu rebat Sang Prabu sareng rabinne, kantos mapikayun jagi seda ulahpati. Wih Bli Aji Dharma, to ngudiang Beli kedek padidi? Tiang sing suka kedekin Beli buka keto. Nak ngudiang beli kedek padidi? Keto baos sang isteri. Mabaos Ida Sang Prabu, Sing ada apa adi, Beli ngedekin cekceke ane macanda ajaka muanine di temboke. Malih rabinne nimbal, Tiang sing percaya, nak ngudiang beli tumben ngedekin cekcek? Lamun Bli sing nyak nuturang ane sujati, banggiang tiang lakar mati. Nah mati ja adi, yen adi mati bli lakar sanggup masatya. Mara keto, jeg prajani saja rabinne lemet tur seda. Gelisin satua, saja jani kakaryanin upacara pangabenan, tur Sang Prabu Aji Dharma lakar masatya, macebur di apine ri kalaning rabinne kageseng. Caritayang jani suba gede ngalinus apine di pangesengan layon rabinne, agia Sang Aji Dharma mabusana sarwa putih lakar masatya, malabuh geni. Mara lakar macebur di apine gede, suba pada pagerong panjake matetangisan, mangenin Ida Sang Prabu lakar seda sareng rabinne. Mara Ida Sang Prabu lakar macebur di apine, ada kambing ngembek, ngorahang anak lanang tusing dadi masatya teken anak luh. Kene I Kambing muani ngraos teken kurenane. Wih Luh, Ida Sang Prabu maraga pawikan mirib sing uning katatwaning sastra. Dija ada unduk anak muani masatya teken rabi? Masaut I Kambing Luh, Saja Beli, di benengan janine dadi cara anak belog Ida Sang Prabu. Mireng raosne I Kambing buka keto, prajani Ida Sang Prabu eling ring angga, tuah saja tusing perlu nyatyanin rabi sawireh Ida sampun jagi nyunggi sunialoka, melahan Ida ngayasang panjak ane kalintang subakti ring linggih Ida. Mara Ida maosang lakar buung masatya, makejang panjake masuryak, sukalega ajake makejang, nu ngelah sungsungan wikan wicaksana ngenterang panjak. Gelis Ida kairing ka puri, kakaryaning upakara pamarisuda prayascita olih Ida Pedanda Siwa Budha, mangda pikayunanidane ening mawali ngenterang panjak.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.