Jayaprana dan Layonsari

From BASAbaliWiki
20220423T134306529Z725469.jpg
Location
Buleleng
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Ada katuturan anak cerik di Desa Kalianget madan Nyoman Jayaprana. Ipun ubuh uling cerik sawireh meme bapane ngemasin mati. Keto masih belin lan mbokne ngemasin mati katiben bencana grubug agung. Nyoman Jayaprana idup kasesangsaran katinggal meme bapa lan nyaman-nyamanne. Ento mawinan ia ngwananeng dewek mamarekan di Puri Kalianget. Ipun jemet pisan memarekan di puri mawinan Ida Anake Agung seneng ring Jayaprana. Sane mangkin Jayaprana sampun mayusa roras warsa. I Jayaprana kasub pisan santukan ipun alep bagus, pangadegne langsing lanjar. Gelisan cerita, sedek dina anu Ida Anak Agung ngandika apang Jayaprana ngalih somah. Ipun dados milihin dayang-dayang miwah istri-istri ring sajebag puri miwah tiosang ring jagat Kaliangete. Marasa kantun alit, Jayaprana nenten ngiringang pangandikan Ida Anake Agung. Salanturnyane ipun nagingin titah Ida Anake Agung. Makudang-kudang warsa salanturnyanyane, sedek rahina punika, I Jayaprna mamargi ka pasar. Ring pasar I Jayaprana manggihin anak istri jegeg ngelangunin. I Jayaprana lantas maekin anak bajang listuyu punika. Makekalih raris makenalan. Bajang jegeg punika mawasta Ni Layonsari, okan Jero Bendesa saking Banjar Sekar. Jayaprana tresna kapining Ni Layonsari punika taler Ni Layonsari kaliwat seneng kapining Jayaprana santukan anak lanang punika karsuryanin bagus genjing. Sesampun ring puri, Jayaprana nguningayang manggihin bajang jegeg ring pasar, semaliha sampun paturu tresna kapitresnain. Ida Anak Agung bagia mirengang aturne I Jayaprana. Salanturne Ida Anak Agung ngaryananang suwalapatra. I Jayaprana kautus makta suwalapatra punika kapining Jero Bend sa. Sesampun Jayaprana ring jeroan jero bendesa, Jayaprana ngaturang suwalapatra punika kaping Jero Bendesa. Santukan suwalapatra punika katerima olih Jero Bendesa, I Jayaprana ngalungsur mapamit kaping Jero Bendesa. Jero Bendesa miwah Ni Layonsari setuju kapining sadu ajeng punika. Ring puri agung, Ida Anaka Agung ngawentenang paruman ring bale pasamuan. Digelis I Jayaprana matur ring Anake Agung santukan sadu ajeng punika katerima olih Jero Bendesa miwah Ni Layonsari. Ida Anak Agung ngruntuhang wacana, pawiwahan Jayaprana Layonsari ring rahina Anggara Umanis Wuku Kuningan. Ida Anak Agung ngandikang mangda prabekel sami ngaryanin wangunan san becik antuk pawiwahanne. Ring upacara pawiwahan punika, I Jayaprana kairing olih panjak ring Dsa Kalianget, lunga ka jeroan Jero Bendesa santukan mamadik Layonsari nganggen sarana upacara. Sesampune rauh ring puri, Jayaprana lan Layonsari tedun saking joli tur nyembah Anake Agung. Nyuryanin paras Ni Layonsari, Ida Anak Agung ten prasida ngeraos napi-napi santukan nyuryanin kajegegan ipun. Santukan rahina sampun wengi, Jayaprana mapamit saking puri agung miwah nunas ampura sareng ngucap suksma ring Ida Anak Agung. Risampune Jayaprana budal, Ida Anak Agung mabaos kapining prebekel sareng sinamian nunas pikayun pacang ngekadaya jagi mademang Jayaprana. Ni Layonsari mangda dados rabin Ida Anak Agung. Yening tusing Ida lakar buduh paling tur mangkat antuk sedihnyane. Mirengang sabda punika wenten prebekel sane ngemolihang pikayun mangda Jayaprana kapademang. Anake Agung mangda ngandikayang Jayaprana lunga ka Teluk Terima nyelehin jukung sane kabegal antuk duratmaka. San mangkin sampun aminggu Jayaprana miwah Layonsari marabian, raris wenten utusan ngrauhin umahnyane. Utusan punika nguningayang Ida Anake Agung nitahang Jayaprana lunga ka Teluk Terima. Sadurung Jayaprana lunga ka Teluk Terima, Layonsari polih ipian yening umah ipune kaanyudang blabar. Ipian punika kaceritayang antuk Jayaprana nanging Jayaprana nenten peduli santukan ipun nenten bani tempal teken perintah Ida Anake Agung. Ring alas Teluk Terima, Jayaprana sampun marasa ragannyane pacang kapademang. Derika raris Patih Sawunggaling nitahang Jajaprana ngwacen sualapatra saking Ida Anake Agung; Eh cai Jayaprana, Cai manusa tusing maguna. Magedi, magedi cai uling gumine dini. Wake ane ngutus I Sawunggaling ngmatiang anake buka cai Sawireh dosan caine kalintang gede Cai buka kuping ngliwatin tanduk Kajegegan Layonsari, somah caine, ngliwatin kajegegan pramiswari Wake ane pantes ngelahang ia Mati cai jani Jayaprana Da pesan cai nagih ngelawan Wake jani ane ngelahang Layonsari. Sasampune ngwacen suwalapatra punika, Jayaprana menangis. Patih Sawunggaling saking manah tan becik miwah sedih ipun nancebang keris ring ulu ati Jayaprana. Rahne nyembuh miik ngalub, ambune kairingin antuk gumuruh saking angkasa miwah linuh, angin ngelinus, ujan bunga, teja guling, miwah san tiosan. Sasampune layon I Jayaprana kapendem, Patih Sawunggaling lan balawadwa Puri Kaliengat mawali budal antuk kayun sane sedih kingking. Ring tengah margine samian ngemolihang pancabaya. Wenten padem sagrep macan, wenten padem cotot lelipi, wenten padem tepen kayu miwah sane tiosan. Carita pademnyane I Jayaprana punika sampun kapireng antuk Ida Anake Agung. Ida ka pondok Jayaparana mapi-mapi sedih. Raris Ida nglemesin Layonsari apang kayun ngiringang marabian. Layonsari nulak. Ida Anake Agung brangti raris maid Ni Layonsari. Derika raris Layonsari ngambil keris Ida Anake Agung tur nancebang keris punika ring anggane. Layonsari ngemasin mati. Ida Anake Agung kalintang sedih, kasuen-suen Ida ngemasin sungkan buduh.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.