UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Ngajegang Kerukunan Beragama

From BASAbaliWiki
0
Vote
Title (Indonesian)
-
Title (Balines)
Ngajegang Kerukunan Beragama
Original title language
English
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Category
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Kadek Nita Natalia
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places
  Wikithon competition
  Harmony


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What can we do to maintain religious harmony?

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  Indonesia inggih punika negara kepulauan san madu 6 agama san kauningin olih pemerintah inggih punika Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, miwah Konghucu. Proses masuk agama-agama punika prasida kacingak saking peninggalan kerajaan-kerajaan san w nten ring Indon sia. Pasal 28 E ayat 1 UUD 1945 sane maosin: Sabilang wargi negara bebas nganut agama miwah mabakti manut agama dan . Dadosne soang-soang warga Negara Indonesia bebas ngamargiang agama lan maduwe hak mabakti manut agama sane kapikayun. Indike punika ngawinang Indonesia dados negara sane unik, menarik, lan sugih antuk tradisi multikultural lan multireligious. Makudang-kudang pabinayan ring pantaraning agama puniki, minakadi genah mabakti, Islam ka Masjid, Hindu ka Pura, Buddha ka Vihara, Kongucu ka Klenteng utawi Lintang, Katolik lan Kristen ka Gereja. Pabinayan punika kadang ngawinang makudang pikobet ring masyarakat. Iraga patut ngicalang pikobet sane kadi asapunika, malantaran ngusahayang mangda wenten dame ring pantaran iragane. Paiketan agama inggih punika paiketan sane kadasarin antuk sikap toleransi, saling pikenoh lan saling hormat ring pantaraning umat agama mangda prasida makarya sareng-sareng ring kahuripan masyarakat. Para janane sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa patut urip sajeroning kerta raharja. Ring sajeroning parikrama agama puniki toleransi antar umat sangat penting. Toleransi inggih punika sikap saling hormat lan peduli ring sesama manusa yadiastun wenten sane mabinayan sareng kapercayaan agama. Ring sajeroning toleransi w nten pikobet pro miwah kontra saking irika iraga maosang pikobet pro san n nten ngangg n pabinayan agama, suku, ras, miwah warna kulit taler pikobet kontra san n nten ngangg n pabinayan agama. Punika sane dados pikenoh toleransi. - Kapertama, prasida nampi pabinayan agama - Kaping kalih, ngwangun harmoni lan perdamaian - Telu, ngukuhang pasemetonan - Kaping papat, ngukuhang rasa nasionalisme - Kalima, nincapang kakuatan kapracayan Duaning punika, yening toleransi nenten kamargiang, sinah pacang wenten konflik miwah pabinayan ring soroh agama, suku miwah bangsa. Agama ring Indonesia sampun mabinayan agama sane mabinayan nanging tetep ngajahin tetujon sane becik mangda saling tresnain, saling ngreksa, lan saling miara yadiastun mabinayan kapercayaan. Puniki taler mapaiketan sareng slogan Bhinneka Tunggal Ika san madu artos san mabuat yadiastun mabinayan mabinayan sak wanten tetep asiki. Tiosan ring toleransi, wujud kerukunan antar umat beragama inggih punika paiketan sane harmonis ring dinamika kehidupan masyarakat sane saling menguatkan sane kaiket antuk sikap pengendalian hidup ring bentuk: - saling hormatin kebebasan beragama. - saling ngajiang lan makarya sareng-sareng ring agama, antar agama lan umat agama sareng pemerintah sane pateh madue tanggung jawab ngawangun bangsa lan negara. - silih asah antuk nenten maksa agama ring anak lian. - Ngramayang rahina agung agama sane katentuang olih pemerintah. - Ngiring sareng-sareng nganutin peraturan pemerintah indik agama. - Ngiring sareng-sareng ngwangun sarana miwah prasarana lingkungan - N nten ngukum agama tiosan

  Lianan ring nglestariang kerahayuan ring pantaraning parajanane, wenten taler makudang-kudang faktor sane ngawinang nenten wenten kerahayuan. 1. Wawasan Agama Ak h kraman kantun macunduk ring agama pinaka cihna, kantos lali ring nilai substansi agama. Punika mawinan pangresepan miwah pengalaman ring ajaran agama ring masyarakat kantun kirang. Kahuripan agama ring makudang-kudang masyarakat anyar sampun ngamolihang tataran simbol-simbol agama lan durung prasida dados substansial. Indike puniki kaselehin ring makudang-kudang gejala negatif sekadi perilaku asusila, praktik penyalahgunaan narkoba, pornografi, aksi porno lan judi. 2. Faktor Komunikasi Komunikasi san nyihnayang indik kasujatian. Klaim kebenaran agama ring interaksi sareng sane lianan. Saking klaim kebenaran puniki sering pisan wenten penipuan lan kekerasan majeng ring para pengikut agama keyakinan lan pandangan sane lianan. Sujatinnyane soang-soang agama madue kasujatian. Kapracayane sane sujati punika madasar antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maraga wit kasujatian. Ipun maosang sampun ngresep, maduwe, taler ngamargiang secara murni. 3. Manajemen pendidikan Pangresepan lan pengalaman ring ajaran agama ring para sisia durung puas. Puniki wantah pikobet ring pamargin pendidikan agama miwah pendidikan agama san durung prasida kapuputang olih pemerintah. Panglalah utama inggih punika kakirangan jumlah miwah kualitas pendidikan miwah tenaga pendidikan tiosan. Kaw ntenan sarana miwah prasarana san kawates, taler fasilitas san tiosan san n nten ak h. Ring sisi tiosan, panglimbak globalisasi utaminnyan elektronik san sayan kuat ngawinang parilaksana para sisia san condong ka arah san negatif, san patut prasida kaicalang utawi kakirangan antuk pangresepan miwah pangubakti agama. 4. Faktor sejarah, kesenjangan, stereotip, miwah stigma. Sejarah sampun nyatet indik sisa-sisa saking pamineh kolonial san ngangg n silih tunggil soroh taler kantun kukuh ring pikayunan parajanane san raris ngwangun stigma, indik soroh san tiosan. Pinaka imba, krama Tionghoa kasengguh pinaka krama san madu ekonomi menengah atas miwah san pinih ageng miwah san madu kakuasaan ring widang ekonomi bandingang sareng krama adat, mawinan n nten ja angob ring genah-genah san sampun kaprentah olih krama Tionghoa, kebijakan ring widang ekonomi miwah perdagangan sampun kadominasi olih ipun, raris krama adat kakirangan saking panamp n global, mawinan stigma san m weh kakutang. 5. Faktor kecurigaan ring dialog. Dialog kantun kawatesin antuk rasa curiga saking pihak san nyarengin, w nten rasa n nten nyaman ring panglimbak forum dialog ring parobahan kapercayaan anak tiosan ring agama tertentu. W nten rasa jejeh y ning motif ring ungkur dialog antar agama inggih punika upaya san nyaruang agama wantah tipu daya saking umat Kristen mangda prasida ngranjing ring agama-agama san n nten Kristen. Indike punika prasida kamargiang santukan ring sajeroning pawiwahan antar agama sampun wenten pabinayan, ketegangan miwah rasa curiga. Dadosne Indonesia inggih punika negara sane sugih pisan antuk keanekaragaman agama. Antuk pabinayan punika, perlu wenten kerahayuan antar agama. Iraga pinaka manusa patut prasida nglimbakang rasa toleransi ring para janane sane lianan. Iraga patut ngicalang sakancan paindikan sane ngranayang anake maroang-roangan sajeroning agama. Samaliha iraga patut nglaksanayang paindikan sane ngawinang anake maroang-roangan sajeroning agama.

  In Indonesian