ngiringja iraga mebakti ring ajeng

From BASAbaliWiki
20240418T065903939Z830211.jpeg
0
Vote
Title
ngiringja iraga mebakti ring ajeng
Affiliation
SMAN 3 KUTA SELATAN
Regency/City
Badung
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location
Jl Pura pengulapan
The place does not exists yet in wiki, click to create it


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

What solutions do you offer for the problems in your regency/city?

In English

Hello Bahasa bali wiki, do you know what is the meaning of garbage? Do you know how many types of garbage there are? Garbage is the remaining waste from a product or item that is no longer used but can still be recycled into valuable items. Waste can be divided into 2 types, including organic waste and inorganic waste.

Organic waste can be an environmentally friendly type of waste. If properly managed, it can even be a source of something useful. However, due to the rapid decomposition of organic waste, organic waste can cause disease and unpleasant odours if not managed properly. "Hi Baliwiki friends, do you know how many types of organic waste there are? Organic waste is divided into 2, including wet and dry organic waste.  1.⁠ ⁠Liquid - organic waste Wet organic waste is defined as organic waste that contains a large amount of water. Examples of wet organic waste are vegetable waste, rotten banana peel, onion peel and the like.  2.⁠ ⁠Dry - organic waste Dry organic wastes are organic wastes that contain a small amount of moisture. Examples of dry organic waste include wood, tree limbs, tree trimmings, wood and dry leaves. Inorganic waste is waste that is no longer in use and is difficult to decompose. Inorganic waste that is buried in the soil can cause soil pollution. This is because inorganic waste is classified as a persistent substance and the waste is buried in the soil for a long time, causing damage to the soil layer. Examples of inorganic waste are: plastic, beverage bottles/cans, crackling, etc. "Now, having explained, have you guys understood? I hope you have". "Do you know what will happens when you mix organic and inorganic waste? Mixing organic and inorganic waste not only causes odour and unsightliness. This pile of mixed organic and inorganic waste can be a threat to human life. Organic waste produces harmful leachate. This liquid can degrade the quality of the soil and air around the waste. Can separating waste help? But what is the importance of waste separation in Indonesia? The importance of waste separation". Rubbish? Hello! Horrible! Everyone avoids it. Everyone gets annoyed when there's rubbish around. Right? Try to imagine if your room was full of other people's rubbish. Wouldn't you be angry? Surprisingly, many of us do litter. If you're riding a motorbike, you casually litter; if you're studying in class, you casually throw rubbish on the floor and don't pick it up. The funny thing is, when you come to a place with a lot of rubbish, you sneer and mutter: "WHAT A SLOB" The importance of waste separation is therefore the facilitation of further waste management. In addition to facilitating further waste management, the sorting of organic and inorganic waste can also reduce air pollution caused by the accumulation of waste that is still mixed between organic and inorganic waste. I took an example of a waste sorting programme from one of the schools in South Kuta, namely SMA Negeri 3 Kuta Selatan. If there is such a programme, are you sure that all the students will follow and implement the programme correctly? "After a lot of instruction from the teachers to the students in the school, it is not necessarily the students and the students will implement the programme correctly, the students and the students consider the programme as a waste sorting programme. The school has provided 10 garbage cans with names and pictures, but the sorting of waste is very complicated; The trash bins provided by the school include:  1.⁠ ⁠Aluminium litter bin  2.⁠ ⁠Organic waste bin  3.⁠ ⁠Pedal bin  4.⁠ ⁠Plastic waste bin  5.⁠ ⁠Plastic waste bin  6.⁠ ⁠Bottle cap bin  7.⁠ ⁠Clean pet waste bin  8.⁠ ⁠Residue bin  9.⁠ ⁠Single layer bin 10.⁠ ⁠Multi-layer bin However, the students at the school still have a mixture of organic and inorganic waste in the same place, which is a bit of a mess, isn't it? The school does not yet have a caretaker to sort the waste. However, the school has been working with the KOMUNITAS PLASTIK EXCANGE KUTA SELATAN and once a month the waste is transported to the school. The school does not know the amount of waste for a month. This is because the school has recently implemented the waste sorting programme.

A good example of another school that I have received is from one of the schools in Malang, namely SMA 2 Malang as Adiwiyata Mandiri School Inspiring with Sustainable Waste Management Programme. The success of SMAN 2 Malang's waste management programme is a real example of how education and action can positively impact the environment. It is hoped that this programme will inspire other schools to adopt sustainable waste management practices and create a greener and more environmentally conscious learning environment.

In Balinese

Ngiringja iraga mabakti ring ajeng Hei timpal-timpal wiki Bali, semeton uning napi sane mawasta sampah? Limbah inggih punika sisan saking produk utawi barang san n nten malih kaangg n, sak wanten kantun prasida kaangg n malih manados barang san mawiguna. Sampah kakepah dados kalih soroh, inggih punika Sampah Organik miwah Sampah Anorganik. Limbah organik punika dados sampah ramah lingkungan utawi prasida malih kaangg n sarana san mawiguna y ning kaatur becik. Nanging yening sampah punika nenten kaaturang becik, punika ngawinang pinungkan miwah ambu san n nten becik sangkaning sampah organik punika gelis rusak. Hai sobat Bahasa Baliwiki, apa kalian tau apa aja ada berapa jenis sampah sampah organik? Limbah organik kakepah dados kalih, inggih punika limbah organik basah miwah limbah organik kering. 1. Limbah organik basah Limbah organik basah inggih punika limbah organik san ak h madaging toya. Limbah organik basah minakadi sisa sayur, kulit pisang san usak, kulit bawang miwah san tiosan. 2. Limbah organik san tuh Limbah organik san tuh inggih punika limbah organik san madaging akidik toya. Conto sampah organik minakadi kayu, carang kayu, carang kayu, kayu miwah daun san tuh.

Sampah anorganik inggih punika sampah san sampun usak tur m weh karusak. Limbah anorganik san mentik ring tanah prasida ngawinang polusi tanah santukan limbah anorganik wantah zat san sulit kaurai miwah limbah punika pacang mentik ring tanah antuk galah san su , puniki ngawinang rusaknyan lapisan tanah. Conto sampah anorganik, inggih punika: plastik, botol kaleng inuman, kresek, miwah san lianan nah saking panlataran sadurung basa baliwiki sampun ngresep durung? Dumogi ja n nten, napi pikolihnyan y ning sampah organik miwah anorganik kagabung? Y ning sampah organik miwah anorganik kacampur n nten ja wantah ngawinang ambu miwah n nten becik kacingak, nanging sisan sampah organik miwah anorganik san kacampur puniki prasida ngawinang baya ring kahuripan manusa. Limbah organik ngasilang cairan leachate san mayanin. Toya puniki prasida ngreredang tanah miwah toya ring sawewengkon genah sampah. Napike pengurusan sampah punika solusi antuk pikobet punika? Nanging napike pikenoh pengelompokan sampah ring Indonesia?

San mabuat inggih punika nyortir sampah. sampah? Hii Ring ring ring Sane mangkin indayangja tlektekang, asapunapike indike punika kasidan. Anake makasami pada ajerih ring ipun, tur ipun pada medal saking kotannyane. Makejang kraman marasa jengah y ning ada sampah teka ka peken. Sampun kenten? Bayangin aja kalo kamar lo dibasmi sampah sama orang lain. Dados kadi Beli Raja punika? In Balinese: Nanging, akeh saking pantaran iraga sane nenten eling ring raga pacang ngutang sampah. Rikala ngunggahang motor, sampunang pisan-pisan ngentungang sampah, ri kala malajah ring kelas sampunang pisan-pisan ngentungang sampah ka lantai tur nenten malih kaambil. Lucu pisan, y ning sampun rauh ring tongos san ak h madu sampah, i raga raris ngeling-eling, Ih JOROKNYA Punika mawinan, kawigunan pengelompokan sampah wantah angg n nyalanang pamargi pengelolaan sampah ring masa san jagi rauh. Tiosan punika, ngepah sampah organik miwah anorganik taler prasida ngirangin polusi udara san kamedalang saking pupulan sampah san kantun kacampur. Tiang ngambil conto program pemilahan sampah saking silih sinunggil sekolah ring Kuta Selatan, inggih punika SMA Negeri 3 Kuta Selatan, yening wenten program kadi punika, napike pastika makasami sisia pacang nganutin lan ngelaksanayang program punika becik? sasampun ak hnyan pengarahan saking guru ring murid siswi ring sekolah

Punika mawinan, n nten pastika para sisia pacang nglaksanayang program punika becik, para sisia nganggep program pemisahan sampah punika m weh pisan sak wanten wantah ngangg n sampah, ring sekolah punika sampun kasediaang tong sampah mak hnyan 10 tong sampah miwah sampun kaic n wastan miwah gambarnyan ; tong sampah san kasediaang olih sekolah. Pengeboran Sampah Aluminium 2. Limbah organik kaping tiga. Tongos sampah ring lantai 4. Limbah sampah plastik 5. Limbah sampah plastik 6. Limbah sampah tutup botol 7. Pet sampah resik 8. Limbah Limbah 9. Limbah tunggal lapisan 10. Limbah multi layer Nanging ulian murid lan sisia di sekolah tetep kacampur sampah organik lan anorganik di tongos ane abesik, keweh pesan ten? Ring sekolah punika durung wenten petugas kebersihan sane bertugas memilah sampah punika, sekolah punika sampun makarya sareng KOMUNITAS PLASTIK EXCANGE KUTA SELATAN tur nyabran asasih pacang kabakta ka sekolah. Saking ak hnyan sampah ring sasih san lintang, sekolah durung uning indik punika santukan wawu pisan w nten program panyoroh sampah ring sekolah. Conto becik saking sekolah lianan sane polih titiang inggih punika saking silih sinunggil sekolah sane wenten ring Malang, SMA 2 Malang pinaka Sekolah Adiwiyata Mandiri Inspirasi antuk Program Pengolahan Sampah Berkelanjutan. Sukses program pengolahan sampah ring SMAN 2 Malang ngic nin conto nyata indik sapunapi pendidikan miwah tindakan nyata prasida ngic nin dampak positif majeng lingkungan.

In Indonesian

Hai sobat Bahasa bali wiki, kalian tau gasih apa itu sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai, kalian tau ga sih sampah terbagi menjadi berapa jenis? Sampah dibagi menjadi 2 jenis, Antara lain sampah Organik dan sampah Anorganik.

Sampah organic bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan bahkan bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah jika tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap hasil dari pembusukan sampah organic yang cepat. “Hai sobat Bahasa Baliwiki, kalian tau gak sih ada berapa jenis sampah sampah organic?” sampah organic terbagi menjadi 2, Antara lain sampah organic basah dan kering. 1. Sampah Organik Basah Sampah organic basah adalah sampah organic yang banyak mengandung air. Sampah organic basah contohnya adalah sisa sayur , kulit pisang buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. 2. Sampah Organik Kering Sampah organic kering adalah sampah organic yang sedikit mengandung air. Contoh sampah organic misalnya kayu, ranting kayu, ranting pohon, kayu dan daun-daun kering. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertumbun dalam tanah dalam waktu lama, ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah Anorganik, yaitu: plastic, botol/kaleng minuman, kresek, dan lain sebagainya “nah dari penjelasan tadi sobat Bahasa baliwiki sudah paham belum? Semoga sudah ya” “tau gak sih, apa akibatnya jika sampah organic dan anorganik digabung?’ Jika sampah organic dan anorganik digabung tidak hanya menimbulkan bau dan tak elok dipandang, tumpukan sampah organic dan anorganik yang bercampur ini dapat mengancam kehidupan manusia. Sampah organic menghasilkan cairan leachate yang berbahaya. Cairan ini bisa mengurangi kualitas tanah dan ir di sekitar sampah. Apakah pemilahan sampah solusi untuk permasalahan ini? Tetapi apakah pentingnya pemilahan sampah di Indonesia? Pentingnya pemilahan Sampah”. Sampah? Hii! Mengerikan! Semua orang menghindarinya. Semua orang kesal jika didekatnya ada sampah. Benarkan? Coba kamu bayangkan jika di kamarmu dijejali sampah oleh orang lain. Marah bukan? Anehnya, banyak diantara kita yang membuang sampah sembarangan. Ketika sedang mengendarai motor dengan entengnya membuang sampah sembarangan, ketika anda sedang belajar di kelas dengan entengnya kalian membuang sampah berserakan dilantai dan tidak dipungut kembali,. Lucunya, ketika anda sampai di tempat yang banyak sampahnya anda mencibir dan bergumam: “IIIHHH JOROKNYA” Jadi, pentingnya pemilahan sampah yaitu untuk mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Selain memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, pemilahan sampah organic dan anorganik dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang masih tercampur Antara sampah organic dan sampah anorganik. Saya mengambil contoh program pemilahan sampah dari salah satu sekolah di Kuta Selatan, yaitu SMA Negeri 3 Kuta Selatan, jika ada program tersebut apakah yakin jikalau seluruh siswa siswi akan mematuhi dan melaksanakan program tersebut dengan benar?’ setelah banyaknya pengarahan dari guru ke siswa/siswi disekolah tersebut, belum tentu siswa dan siswi akan melaksanakan program itu dengan benar, siswa dan siswi menganggap program pemilahan sampah sangatlah ribet padahal hanya sebatas membuang sampah, di sekolah tersebut sudah disediakan tong sampah sebanyak 10 buah dan sudah diberi nama serta gambarnya; Tempat sampah yang disediakan oleh sekolah Antara lain: 1. Tempat sampah aluminium 2. Tempat sampah organic 3. Tempat sampah terapak 4. Tempat sampah rongsok plastic 5. Tempat sampah rongsok plastic 6. Tempat sampah tutup botol 7. Tempat sampah pet bersih 8. Tempat sampah residu 9. Tempat sampah single layer 10. Tempat sampah multi layer Tetapi dari siswa dan siswi disekolah tetap mencampur sampah organic dan anorganik di satu tempat, sangat bandel bukan?’ Di sekolah tersebut belum ada petugas kebersihan yang bertugas untuk memilah sampah-sampah tersebut, sekolah tersebut telah bekerja sama dengan KOMUNITAS PLASTIK EXCANGE KUTA SELATAN dan setiap satu bulan sekali akan diangkut ke sekolah. Untuk volume sampah selama sebulan dari pihak sekolah belum mengetahuinya dikarenakan baru-baru ini sekolah tersebut mengadakan program pemilahan sampah tersebut.

Contoh baik dari sekolah lain yang saya dapatkan yaitu dari salah satu sekolah yang ada di Malang, yaitu SMA 2 Malang sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri Menginspirasi dengan Program pengolahan Sampah Berkelanjutan. Keserhasilan program pengolahan sampah di SMAN 2 Malang memberikan contoh nyata tentang bagaimana pendidikan dan tindakan nyata dapat berdampak positif terhadap lingkungan . diharapkan program ini akan menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan menjadikan lingkungan belajar yang lebih hijau dan berbudaya lingkungan.