What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Gaji Guru Tileh Cenik Ngranayang Gegaen Guru Kacingak Sebelah Mata, Napika Pemerintah Ngerunguang?

20231116T155856289Z924508.png
0
Vote
Title
Gaji Guru Tileh Cenik Ngranayang Gegaen Guru Kacingak Sebelah Mata, Napika Pemerintah Ngerunguang?
Affiliation
Universitas Pendidikan Ganesha
Author(s)
Category
University
Year
Photo Credit/Source
Komang Ririn Ayu Ningsih
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Sidew24

2 months ago
Votes 0++

Om Swastyastu

Titiang Ni Kadek Sintia Dewi jagi mapenampen antuk ngawewehin orasi sane sampun kakaryanin olih Ririn. Manut saking titiang napi sane kasobiahang sareng Ririn punika sampun becik. Aab jagate sakadi mangkin akeh para yowanane sane jagi nglanturang masekolah dados mahasisia ngambil profesi guru matetimbang miwah mapineh malih. Napi sane ngawinang sakadi asapunika?, punika krana makeh wenten orti disisi sane ngundukang kawentenan pakaryan dados guru mangkin sayan meweh. Akeh pakaryan sane katuntut prasida kalaksanayang olih guru ring sekolah mangda sisianyane prasida sayan wikan. Saking puniki nyiriang tugas guru mangkin nenten wantah ngajahin ring kelas manten sakemaon makeh tugas tambahan sane lianan patut kalaksanayang ring sekolah nganutin pituduh saking pemerintah. Pikobetnyane mangkin, yadiastun profesi dados guru punika penting antuk ngawentuk generasi penerus mangda wikan ring wewidangan akademik taler non akademik. Nanging napi sane kapolihang guru mangkin karasayang nenten setimpal sareng napi sane sampun kakaryanang. Antuk punika titiang mapinunas sareng angga pamerintah mangda sayan nguratiang malih napi program perubahan berkala sane becik kawentenang antuk guru sane sepatutnyane kalaksanayang malih sareng profesi guru mangda nenten nyantos sayan rered peminatnyane ring generasi penerus. Yening nenten wenten malih sane meled ngelanturang ngambil prosesi guru sinah nenten wenten taler sane prasida ngawantu antuk ngawetuang para sujana ring jagate sane jagi rauh.

Inggih wantah asapunika penampen saking titiang, ampurayang yening titiang wenten iwang. Suksma
Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Gaji Guru Tileh Cenik Ngranayang Gegaen Guru Kacingak Sebelah Mata, Napika Pemerintang Ngerunguang?

Om Swastiastu, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Budaya, Salam Sejahtera, Salom. Pinih ajeng titiang ngaturang suksmaning manah ring BahasaBali Wiki Wikithon sane sampun ngenterang acara puniki mangda iraga prasida nyihnayang ide utawi orasi iraga majeng ring pemilihan 2024 sane jagi rauh. Sadurung titiang ngelanturang orasi titiang majeng ring pemerintah utawi calon pamimpinnyane lugrayang titiang nguningayang angga, titiang mawasta Komang Ririn Ayu Ningsih, Mahasiswa Semester 1 saking Program Studi Pendidikan Bahasa Bali ring Universitas Pendidikan Ganesha. Puniki wantah pikobet sane patut kauratiang olih pamrentah:

Sumber Daya Manusia SDM Indonesia setata dados pabligbagan ring kalangan masyarakat Indonesia lan mancanegara, hal puniki nenten lepas saking panglimbak dunia sane sampun makembang ring era modern sekadi puniki, nenten wantah punika kemaon teknologi saking segi industry, kesehatan miwah pendidikan, pastika sanget raket paiketannyane sareng para tenaga pendidik sane pastika sanget berpengaruh ring para peserta didik sane kaasi. Manut Badan Pusat Statistik BPS SDM Indonesia kantun joh beten, puniki taler nenten luput saking sapunapi para tenaga pendidik mendidik penerus bangsa antuk Sumber Daya Manusia sane makopet miwah madue kecerdasan sane tegeh. Tenaga pendidik guru sane madue daya kreativitas miwah taler kemampuan ngajain sane becik yadiastun antuk fasilitas sane kaicenin ring peserta didik pastika pacang ngasilang peserta didik utawi SDM sane kreatif taler, sakewanten yening tenaga pendidik kirang ring ngicenin pelayanan miwah taler cara ngajar antuk fasilitas sane kirang nyokong proses melajah pastika puniki pacang ngicenin asil sane matiosan sareng tenaga pendidik sane serba madue fasilitas miwah taler penunjang sane jangkep. Dadosipun, sapasirake sane pelih ring dedalihane puniki? Guru? Sisya sane mlajah? Utawi pemerintah? Yening iraga saling nyalahang, sinah nenten wenten pikobet sane jagi ical. Yening uratiang saking siklusnyane, pastika pamrentah sane dados acuan utama ring nentuang SDM napi sane pacang kahasilang selanturnyane, napike pamrentah ngicen tunjangan sane jangkep ring tenaga pendidik guru mangda tenaga pendidik prasida ngicen fasilitator ring peserta didik selanturnyane sane pastika madue dampak ring hasil Sumber Daya Manusia sane kahasilang.

Indik tunjangan utawi Gaji Tenaga Pendidik Guru pastika dados silih tunggil sane nentuang kualitas pendidikan ring negara, santukan sapunapi ja becik tenaga pendidik guru ring ngicenin pelayanan utawi ilmu ring peserta didik yening apresiasinyane endek pastika para tenaga pendidik sue jagi marasa lelah miwah kirang semangat ring ngicenin pelayanan utawi kirang semangat ring proses ngajahin, Yening kaucap kuwang professional pastika puniki nenten dangan antuk malikang telapak tangan, Minimal Apresiasi utawi Gaji Guru pastika nentuang sapunapi kinerja ipune, Buina Profesi Guru kacingak sebelah mata olih masyarakat santukan upah profesi puniki minim. Yening selehin saking lapangan, akeh truna-truni nenten kayun nglanturang karir ring widang punika.

Melajah minimal 4 warsa anggen gelar Sarjana Pendidkan S.Pd nanging upah sane kapolihang punika kalintang alit yening saihang sareng profesi non-gelar tiosan. Akeh para Tenaga Pendidik sane ngwangun usaha sampingan mangda prasida ngwantu perekonomian ipune, wenten taler tenaga pendidik guru sane seneng ngwangun usaha anyar raris ngundurang angga dados tenaga pendidik santukan kirang pikolih sane kapolihang saking profesi Guru. Indike puniki pastika ngwetuang pitaken ring parajanane sareng sami kuliah 4 warsa nanging gaji bedik, adaan de dadi guru punika bebaosan sane ketah medal saking parajanane. Nenten ja sangkaning meled mangda polih panugrahan, sakirang-kirangipun mangda polih panugrahan sane wiakti patut. Yening cingak ring widang gaji guru rata-rata Rp 300.000- 1 Juta antuk galah sane nenten kapastikayang, pastika puniki sane banget ngaenang manah ipune. Sapunapiang mangda ipun mrasidayang urip ring genah sane pinih puniki? Gaji guru sane minim, kurikulum sane setata maubah nyabran periode anyar pamrentahan, raris sapunapi antuk gaji guru napike kabecikang utawi nenten? Kasus puniki patut gelis kaselehin, duaning indik puniki prasida nentuang kualitas guru rikala ngicenin paplajahan ring sisia. Yening pemerintah meled mangda SDM sane berkompeten, pastika tenaga pendidik guru patut kapariwisataanin dumun. Sampunang seratus persen nyalahin Tenaga Pendidik yening SDM Indonesia endek yening pamrentah nenten nganutin indike puniki, santukan kesejahteraan guru, tunjangan profesi guru, gelar Sarjana Pendidikan patut digelis kabecikang. Soang-soang menteri miwah pamimpin Negara pastika madue kebijakan soang-soang, nganti menteri pastika kurikulum paplajahan taler magentos, raris napi mawinan gaji gaji guru kantun alit? Sampunang ja indike puniki ngawinang para calon guru sayan rered, miwah ngawinang SDM patuh sayan rered.

Punika wantah orasi utawi pikobet sane patut gelis kapuputang olih pamerintah miwah calon pamimpin Indonesia miwah Bali. Mogi-mogi pikobet puniki gelis kapuputang tur prasida kapanggih titik terang mangda tenaga pendidik Guru prasida polih upah sane becik, profesi guru nenten kajudi lan prasida ngasilang SDM sane berkompeten lan prasida nincapang kecerdasan SDM. Pangaptin titiang mangda ambisi titiange prasida nglantur. Inggih wantah asapunika sane prasida aturang titiang, titiang nunas geng rena sinampura yening wenten kaiwangan ring atur titiang. Suksma.

Om Shanti Shanti Shanti Om, Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Budaya, Salam Sejahtera, Salom

In Indonesian