UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Sang Prabu Ngidamang Be Pindang

From BASAbaliWiki
Tuna-69317 960 720.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Sang Prabu Windusara seneng pisan ngiyunin be pasih, utamane pindang cekalan. Santukan be pasih mawarni petak punika rasane nyangluh pisan. Sang Prabu nenten kayun ngiyunin yening nenten wenten be pindang cekalan. Para bendega sampun uning ring kasenengan sang prabu. Nika mawinan para bendegane luas joh kantos ka samudera mangda polih ngejuk be cekalan. Be cekalan cenik gede kaejuk olih bendegane. Nanging, rikala sasih kawulu, masan angina baret, para bendegane tusing bani luas ka pasih. Ipun ngambil pakaryan tiosan, dados buruh umah kantos buruh manyi. Bendegane tan bani luas ka pasih kantos asasih lebih. Nika mawinan Sang Prabu Windusara nenten ngrasayang jaen rikala ngrayunin. Kantos suwe, Sang Prabu raris nenten kayun nyicipin rayunan sane sampun kacumawisang. Paman Patih, laksanayang sayemwara. Nyen ja nyidang ngaturang be pindang cekalan, man upah uling raja asapunika titah sang prabu maring pepatih idane. Paman patih raris nyobiahang tekening krama bendegane. Mailehan Paman Patih makta gatra sayemwarane punika. Kantos pitung dina, nenten wenten bendega prasida ngaturang be pindang cekalan. Sang Prabu ngancan nenten kayun ngrayunin. Ida ngancan kiris lan tan mabayu. Ring dina kaping kutus raris, wenten bendega ngandong be cekalan gede. Bendega punika miragi orti Ida Sang Prabu nenten kayun ngrayunin kantos kiris. Ipun dot ngaturang be cekalan punika ring ida sang prabu. Rikala ngenjek natar puri, ipun kacadang olih balawadwa. He, cai kal kija? keto balawadwane nengkik matakon. Titiang pacang ngaturang ulam cekalan ring ida gusti prabu, saut i bendega. Cai suba nawang yening Gusti Prabu lakar mapica tekening bendega sane nyidang ngaturang be cekalan? Titiang uning, nanging titing nenten nyaratang pica. Titiang sangkaning rasa tulus bhakti ngaturang ulam pinaka bhaktin kawula maring gusti prabu. Padalem ida sampun suwe nenten kayun ngrayunin kantos kiris santukan tan polih pindang cekalan Gusti Prabu suba nyiagayang pica sarwa dumilah. Cai patut nerima pican ida sang prabu. Nanging, yen icang tusing suka, cai sing nyidang tangkil ring ida sang prabu Napi mawinan? patakon i bendega ane eran. Yening cai masemaya ngedum atenga pican sang prabu, icang ngemaang cai tangkil ring Ida Sang Prabu I bendega maanggukan cihna cumpu tekening pangadih balawadwane. Garjita pisan kayun Sang Prabu Windusara nerima pindang cekalan ane gede. Pramangkin nitahang belawa mangda ngolah be pasihe punika. Apa dotang cai, paman? asapunika Gusti Prabu mapajar. Ampura, titiang nenten nglungsur paican Gusti Prabu. Titiang sangkaning manah lascarya ngaturang ulame puniki. Niki cihna bhaktin titiang dados kawula maring Gusti Prabu. O sing dadi keto. Manira patut satya wacana. Buin cepok manira matakon tekening paman, pica apa kal tunas? I bendega malengok mapangenan ngenehang paica sane katunas. Ipun raris matur ring Ida Sang Prabu. Inggih Gusti Prabu, mangda mamargi sayemwarane, ledangang Gusti Prabu mecutin titiang ping telung dasa. Kal soleh, ngudiang paman nagih apang katigtig ping telung dasa? Da macanda ajak manira, paman pajar Gusti Prabu kagiat. Inggih Gusti Prabu, durusang pecutin titiang ping telung dasa. Titiang taler nenten purun satya semaya. Rikala titiang neked ring natar puri, titiang karerenang olih balawadwa purine. Titiang kapicayang tangkil ring linggih cokor Gusti Prabu yening masemaya nyerahang atenga pica sane polihang titiang. Nika mawinan titiang nunas ring Gusti Prabu, picayang balawadwane limolas pecutan, titiang nunas sisane. Sang Prabu Windusara menggah piduka. Ida Sang Prabu nitahang pepatihne mangda ngelurin balawadwane ring gerbang purine. Balawadwane punika kalintang jejeh tur ngangkenin kapelihan ipune. Ipun ngedil nunas pangampura ring Gusti Prabu. Nanging Sang Prabu maparilaksana adil. Paman patih katitahang mecutin balawadwane ping molas nganggon penyalin. Balawadwane taler karerenang magae. Sisan pecut malih limolas nenten katibakang ring i bendega, kagentosin antuk emas lan selaka.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.