How to reduce waste at school canteen? Post your comments here or propose a question.

Gending Nunas Ujan

Katak bernyanyi.jpg
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Matan aine panes nyentak. Tanahe engkag. Suba uling makelo gumine tuh gaing. Pantesne, sasihe jani suba masan ujan. Mirib Dewa Indra duka ring parisolah manusa ane ngancan sumbung tur momo. Ngulurin indria marikosa gumine. Masan endang panes nyentak, i manusa bisa ngae kipas angin, ngae AC apang tis. Nuju ngelah gae ngalih tukang terang lan ngidupang lazer apang tusing ujan. Ento mirib ane makada Dewa Indra duka. Mapan suba uling makelo tusing taen ujan, beburon cerik turin nglemet tuah bisa ngrestiti maring Ida Hyang Widhi mangda gelis kapica ujan. Yening beburonne magending, kidunge ento tuah pangapti, pangrasiti nunas karahayuan jagat lan sadagingnyane. Dewa Indra seneng pisan mirengang gendinganne i beburon. Kung kek, kung kek, kung kek, keto gendinganne I Godogan di sisin telabahe nyat. Picayang ja tiang toya Tiang meled idup tur maguna ring gumine. Gendingne I Godogan ane jangih ento dingeha tekening I Balang. I Balang suba mautsaha nglalana ngalih-ngalihin yeh, nanging mamocol. Don-donane layu turin tuh. I Balang lantas majalan mulih ka umahne. Krik, krik, krik, krik . Picayang ja tiang toya aketelan. Tiang meled idup turin maguna di gumine, keto I Balang mamunyi. I Jangkrik demen ningehang gendinganne I Godogan lan I Balang. Dugas ento ia medem di padange tuh. Ia ane demen magending ngmilunin ngrameang petenge ento. Kring, kring, kring, kring . Mih dewa ratu agung, jangih pesan munyinne I Jangkrik. Gendinganne I Jangkrik ngancan melah kacandetin teken gendinganne I Godogan lan I Balang. I Jangkrik terus magending, picayang tiang toya aketelan apang nyidang idup tur maguna di gumine. I Balang lan I Jangkrik tusing suwud-suwud ngejerang kampidne. Ipun makadadua percaya gendinganne kapireng olih Dewa Indra. Nanging Dewa Indra durung asung kertha wara nugraha. I Godogan ngrasayang kolonganne ngancan ngahngah. Ipun ngunjalang angkihan maimbuh mautsaha ngerasang gendinganne. Kung kek, kung kek, kung kek . Munyinne ane seret maimbuh pegat-pegat ento tusing kapireng olih Dewa Indra. I Balang nadak ngelah winaya. Ngudiang gendingan ane mabinaan nenenan tusing adungang dogen, pasti ngancan keras lan jangih. I Balang lantas ngalih pisagane, I Jangkrik. Ia ngajakin I Jangkrik bareng-bareng magending apang kapireng olih Dewa Indra. I Jangkrik girang ningehang pangidihne I Balang, ipun makadadua lantas magending bareng-bareng. Krik, krik, krink ., kring, kring, kring Nanging gendingan beburon cerik makampid ento tusing taen neked ka muncuk gunung, genah Dewa Indra malinggih. Lan ajakin I Godogan milu magending keto I Jangkrik mesuang isin atine. Lan, luwung to, cang cumpu, saut I Balang. Ipun makadadua lantas ka umahne I Godogan. Mapan pangaptine patuh, ipun maketelu cumpu bareng-bareng magending. Krik, krik, krik . Kring, kring, kring . Kung kek, kung kek, kung kek . Melah sajan dingeh gendinganne ento, pakrimik Balang ane lenan. Jangih sajan gendinganne ento, keto Jangkrik-Jangkrike ane pules di padange kelangen. Mih ngelangenin sajan kidunge ento. Saling candetin, keto munyin watek Godoganne dugas nanggehang bedak di sisin telabahe nyat. Para Jangkrike magang, Balange pada makeber, keto masih Godoganne kecog-kecog. Makejang nyujur tongos gendinganne ento. Teked itu, makajeng milu magending. Sayuwakti keras, mawirama melah, tur ngebekin jagat. Sibarengan ajak gendinge ento, ambun di langite prajani magulungan ka muncuk gununge. Ambun putih ento ngancan makelo dadi gulem. Krebek kerug di langite. Krik, krik, krik . Kring, kring, kring . Kung kek, kung kek, kung kek . Mboooo . I Kebo nimpalin gendingan ane jangih ento. Ia mara ngasanin awakne seger kerana ujane suba tuun. I manusa tusing buin ngasanin ongkeb. Ada ane nengil di pondokne, ada masih ane kacag kicig ngaba pajeng. Di penggake kramane ngorta maboya. Ulian kramane ngaturang soda prani, Ida Sesuhunan mapica ujan.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.