What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Game Online

0
Vote
Title
Game Online
Affiliation
SMAN 1 Dawan
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
Ketut Cinta Alit Oktaviani
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Om Swastyastu Majeng ring Bapak Ibu juri sane wangiang titiang. miwah para sawitran titiang sane wangiang titiang. Kaping ajeng ngiring iraga sareng sami ngaturang puja pangastuti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning paswecan Idane, iraga sareng sami prasida mapunduh ring genah sane becik puniki. Sampunang lali titiang matur suksma antuk galah ngaturang pidarta indik panglalah miwah panglalah game online majeng ring para yowana, lingkungan, para wong tua, taler iraga sareng sami. Sane riin tiang sampun nguningayang indik kakirangan sane wenten, sane mangkin malih wawanin tiang. Ring sisi negatif miwah positif. Y ning selehin saking sisi san becik. Game online punika mawiguna pisan, minakadi dados sarana hiburan, genah malatih konsentrasi, miwah genah ngamolihang timpal, sak wanten sayangn , kawigunan game punika durung prasida karesepang olih makudang-kudang anak, ak h san dados kecanduan santukan seneng-seneng. Samaliha akeh taler jadmane sane tan uning ring tata cara ngerereh jinah, minakadinipun pisan jadmane sane nenten naenin makarya, tur ipun nenten naenin eling ring pakaryannyane. Akeh pikobet sane ngeranjing ring iraga sane mapaiketan sareng game online sane ngawetuang makudang pitaken, silih sinunggilnyane, napi mawinan para yowanane luwih seneng main game online tekening malajah, ngaryanin tugas utawi ngelaksanayang kegiatan tiosan? Tetujon pabligbagan puniki wantah mangda nitenin malih kawigunan game online ring aktivitas para yowana mangkin. Game online inggih punika game san madasar elektronik miwah visual san kaplalincingin antuk ngawigunayang media visual elektronik. Fenomena san w nten mangkin, gamer ring Indon sia sampun ngantos 6 yuta miwah ring wewidangan Malang tingkatnyan taler tegeh. Panglalah saking game online taler n nten akidik sekadi; radiasi ring panyingakan ngawinang panyingakan lemet miwah katahnyan kasarengin antuk sakit sirah saking fisik , paiketan sareng timpal miwah kulawarga dados lemet santukan galah sareng ipun sayan kidik saking sosial , pikayunan iraga dados terus-terusan mikayunin game san sedek kapiara. Iraga dados keweh antuk ngeleksain raga ring paplajahan pakaryan, sering nenten nyak makarya utawi ngelidin pakaryan. Punika awinane tiang banget mituturin semeton, becikan semeton sami pada waspada ring laksanan semetone. Antuk san sampun kecanduan w nten makudang-kudang tips san prasida aturang titiang, san pinih utama inggih punika pikayunan san becik, t kad miwah kontrol diri mangda prasida matilar saking kecanduan punika miwah nyalanang malih kahuripan san sampun kaganggu olih kecanduan punika antuk cara disiplin raga maksimal maplalianan tigang jam awengi, ngrereh aktivitas lianan sakadi olahraga. Parasemeton, becikan iraga ngutamayang paindikan-paindikan sane becik ring Internet. Iraga patut sayan wicaksana sajeroning ngawigunayang. Iraga patut taler sayan ngresep indik pikenohnyane. Sampunang lali yening wenten sane mautama. Iraga lali teken galah, lali teken nyama braya, timpal ane pasti ada uli dugas pangawitne lan setata nyarengin iraga dugas iraga tusing nawang game online. Mogi-mogi antuk pidarta akidik sane sampun pidartayang titiang puniki prasida dados paplajahan, mangda prasida dados conto majeng ring iraga sareng sami mangda prasida sayan waspada rikalaning ngawigunayang game online. Suksma antuk galah lan galah sane kapaica ring titiang, pamuput atur titiang. Om Shanti Shanti Shanti Om

In Indonesian