UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Lutung Teken Kakua Mamaling Isen

From BASAbaliWiki
Location
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacerita ada I Lutung masawitra ajak I Kakua. Sedek dina anu I Lutung mamaling isen di tegal dukuh Kantrungan ngajak I kakua. Sedeng iteha ngokoh Isen, saget teka dane Dukuh Kantrungan. I Lutung encol makecos ka punya kayune, sambilanga magending pupuh durma.

  Jero Dukuh puniki jua pirengan I Kakua ia manyingid Di batan tengkulak I Lutung ia bubuan Menek di kayu ia manyingid Ih dukuh Kantrungan Nyen alih jero jani

  Dukuh Kantrungan ngenggalang ngungkab tengkulak. Bakatanga I Kakua, ia kijap-kijap, laut abane mulih.

  Teked jumah dane dukuh ngaukin pianaknyane Luh Ayu Kantrungan, tur tundene ngae basa, sawireh lakar nampah I Kakua, anggon lawar. I Kakua celepanga ka krangkenge, tur encol ngaliang kulit bantal teken kulit biu kuning, manut pangidih I Kakua ring dane Jero Dukuh.

  Tan panaen saget teka I Lutung nelokin I Kakua sambilanga kedek ingkel-ingkel, sambilana ngraos, Kaden wake iba suba bangka? I Kakua masut, Uduh iba Lutung pelih pisan tetenger ibane, wireh dinane mani wake lakar keantenang ngajak Luh Ayu Kantrungan, tur wake dini maura baan amah-amahan. Ento iwasin Luh Ayu sedek ngaenang wake boreh .

  I Lutung matolihan sambilanga ngetel paosne nepukin buka apa ane orahanga baan I Kakua, sarwi ngraos, Duh Kakua tutugang legan ibane tekening wake, wake ja nyilurin iba nongos di krangkenge . Masaut I Kakua, Nah dong enggalang je bukaang jelana krangkenge Disubane mabukaang krangkenge encol I Lutung macelep ka krangkenge. I Kakua nyelihsih pesu lantas ngancing krangkenge.

  Kacrita Ni Ayu Kantrungan tengkejut, rikale maekin krangkenge lakar nyemak I Kakua, tepukine ada Lutung di tengah krangkenge. Lantas nyeritin reramane, Bapa, wenten bojog ring krangkenge , keto raos Ni Ayu. Jero Dukuh Kantrungan ngenggalang ke krangkenge, Bah sedeng melaha, ada Lutung mokoh lung pesan anggon olah-olahan . Keto pangandikan dane jero Dukuh.

  I Lutung nimbal nyawis, Inggih jero Dukuh, mangdane uning yening ngolah ulam Lutung mangda nenten pahit kadi kantawali, sampunang bacin tiange medal. Mangdane titiang padem, tur olahan titiange rasane becik, puniki muncuk ikuh titiange bebed antuk gilingan kapas miwah duk, usan kenten tunjel ikuh titiange .

  Gelisang satua, encol dane Jero Dukuh Kantrungan medbed ikuh I Lutung, saha kaenjutin. Suba gede apine I Lutung ngencolang makecos ka raab umah jero dukuhe. Makwewengan Jero Dukuh ngotonang umah denene puun.

  Keto upah awak belog, ngugu munyi manis, tuara nawang ejite kabandilin. Napi munyi patut pinehin malu, eda iju malaksana satonden melah baan ngaresepang, apang tusing gangsaran tindak kuangan daya.

  In Indonesian