Kenapa Ikut Kelincine Bawak?

WhatsApp Image 2021-11-15 at 07.51.25.jpeg
Location
Tabanan
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Dugas pidan kocap pawakan kelincine tusing cara janine. Awakne mokoh, batisne bawak kewala kaweng, keto masih ikutne dawa mabulu samah. Sanghyang Embang ngandelang I Kelinci pinaka pangancan di tengah alase. Ipun majalan gancang, aluh nelusup ka bet-bete. Ipun masih demen mapitulung. Sesai ipun nulungin beburon ane kapetengan di tengah alase. Sedek dina anu ri kala masan endang nyentak, I Kelinci maembon di beten punyan kayune ngrembun. Luas joh maimbuh panes nyentak ngaenang ipun enggal kenyel. Bes kaliwat leleh, ipun ngengkis pules di tongosne masayuban. Kala enten ipun tengkejut ningehang eling teruna ane negak di sampingne. He nak teruna, ngudiang ngeling? patakon I Kelinci. Diolas tulungin ja tiang, Kelinci. Uling semengan tiang paling tusing nawang kangin kauh, tiang tusing inget jalan ka desa di beten gununge kangin, saut I Teruna. Apa kal alih ka desane ento? Titiang masamaya nganten ajak teruni di desane ento. Yening kasepan teked ditu, teruni ento pastika kaplegandang teken raksasane. Da sumanangsaya. Tugtug pajalan icange saut I Kelinci. I Teruna percaya tur gede bayune nugtugang pajalanne. Ipun nugtug pajalan I Kelinci. Nanging tonden kudang tindakan, I Kelinci suba tusing ngenah. Beburon makuping lantang ento becat sajan plaibne ane ngawinang I Teruna tusing nyidang ngepungin. Lacur, I Teruna pelih pajalan. Ipun ulung ka gooke. Tulung .. tulung .. ipun jerit-jerit ngidih tulung. Kelinci ane suba joh di malu, mabalik ngalihin suarane I Teruna. Ipun nepukin I Teruna duuh duuh naenang sakit di tengah gooke. I Teruna mautsaha ngragas menekang nanging tusing nyidayang. Da sumanangsaya, icang jani mategar mapitulung, keto munyinne I Kelinci tur ngentungang ikutne ane dawa. Tekekang ngisi ikut icange, kal kedeng uling baduuran keto I Kelinci nunden I Teruna. I Teruna tekek pesan ngisi ikutne I Kelinci. Kelinci ngengsehang ngedeng I Teruna. Lacur sing nyidang ngelidin. Ikut I Kelinci pegat tuah masisa telung nyari. I Teruna ane meken teked di bibih gooke buin uling mageblug. Da sebet, icang tetep mautsaha mapitulung, keto abetne I Kelinci uling duur gooke. Ipun ngenjuhang batisne ke gooke. Limane magisian di kayune. Tekekang ngisi batis icange, keto I Kelinci nunden Terunane. Lacur, tatkala liman terunane magisian di bibih gooke, batis kelincine mauwadan. I Teruna buin maserot ka tengah gooke. I Kelinci tusing nyerah. Ipun ngeneh-ngenehang winaya. Ipun lantas ngentungang bun ka gooke. Ipun nunden I Teruna magisian di tali bune. Muncuk bune kaakes, I Kelinci ngedenang bayune ngedeng bune nganggon bungutne. Liman kelincine magisian di bongkol kayune. Ipun nyidang ngedetang I Teruna teked baduur. Kewala lacur bungut kelincine uwek tur magetih. Suksma pisan antuk kaledangan jerone mapitulung. Tiang mautang budi kaping jerone, keto I Teruna tekening I Kelinci. Ri kala majalan kudang tindakan, I Teruna inget teken jalan ka desane. I Teruna lan I Kelinci mapalasan. I Teruna meken nemu karma, I Kelinci buin nugtugang ngumbara ka tengah alase. Di tengah jalan, I Kelinci ngelah rasa sebet mapan awakne ane mokoh prajani dawa kerana mauwadan. Pajalanne tusing enu gancang sawireh batisne nawanang tur ikutne bawak. Munyinne mase malenan mapan bibihne cuak. Ipun mapangapti pawakanne kajatimula. Nanging kayang jani I Kelinci maawak dawa, mabatis dawa, bibihne cuak, lan ikutne bawak.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.

  <ul><li>Property "SummaryTopic id" (as page type) with input value "Kelinci diciptakan sebagai hewan penolong bagi yang tersesat di hutan. Dulu Kelinci berbadan gemuk, berekor panjang, dan kaki pendek namun kuat. Namun semenjak menolong pemuda yang tersesat di tengah hutan, kakinya tambah panjang, ekornya putus, dan bibirnya robek." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Kelinci kariptayang pinaka beburon sane demen mapitulung. Dugas pidan Kelincine maawak mokoh, batisne bawak siteng, tur ikutne dawa. Sesukat nulungin Teruna di tengah alase ane ulung ka gooke, batisne I Kelinci nawanang, awakne makedengan, ikutne pegat, tur bibihne cuak matatu." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>