What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Sesuluh Saking Katuturan Satua Sang Kadru

C55C6826-58E8-40AD-9979-7E3C79D8800E.jpeg
Photo credit
Issue name
Year
Contributor
Jaya Prawira
Author(s)


  Wikithon Denpasar40 Witari

  35 months ago
  Votes 0++
  Tiang cumpu pisan ring tulisane puniki, santukan sakadi iraga dados anak istri pinaka calon ibu inggih punika sane kapertama ngicenin anak alite paplajahan mangda sapatutnyane setata ngrereh informasi sane patut kaanggen mlajahang para anak alite.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Description


  English

  Someone who likes to read or listen to parwa stories, must already know the story of Sang Kadru and Sang Winata, which were taken from the traditional Adiparwa texts. Both of them are the wives of Bhagavan Kasyapa. Sang Kadru is the mother of the dragons, Sang Winata is the mother of the Garuda.

  When playing at Mount Mandara in the middle of Segara Lawana, the main water of life and many other gifts come out, one of which is the main horse named Ucchaisrawa. Sang Kadru tells Sang Winata that there is a horse coming out of the mountain, the horse's body is white, and the tail is black. Sang Winata answered that the news was wrong, in fact the horse was completely white. The two of them pitted their strength against one another and no one dared to admit that they were wrong. Long story short, in the end Sang Kadru and Sang Winata bet against each other, and agreed that whoever loses becomes the slave of the winner.

  With the bet agreed upon, the next day the horses were sought out to prove who was wrong. Sang Kadru conveyed the bet to her son who was a dragon. The dragon announced that the mother would lose, because the color of the horse was completely white. Sang Kadru was confused, and then ordered her son to spray poison into the horse's tail, so that the horse's tail would become black. The son did not comply with his mother's demand, but Sang Kadru insisted by dropping a curse on her son. So the dragon ended up having to carry out the wishes of his mother, and in the end, Sang Kadru did not serve Sang Winata, but instead, Sang Winata and Sang Garuda served Sang Kadru and the dragons.

  Surely Sang Kadru won in this story, because she could deceived. News can be exchanged at will, no different from exchanging one kind of rice cake for another kind of rice cake. From this story, Sang Kadru, as a woman and mother, is very adamant about the news that is received on the street, even though it the news may be wrong. She even forces her son to keep up the charade so that she will not to be defeated, even if it means defeated by truth.

  This means that when news is heard from the words of a crowd, it will be added and subtracted to, and over time it may become truth, and efforts may be made to prove the wrong thing right, and then the wrong news will be fostered by people who already believe it. Things that are crooked can be straightened out but in the present era of globalization, the world is mingling without end, supported by the development of technology, information and communication which makes it easy for people to get news from abroad, but it is not always 100 percent true. This is wrong news or disinformation in cyberspace.

  In the modern era, pious women are especially no longer bounded by dogma which talks about the benefits, work and appearance of women in every life which are always subordinate to men. Currently there are many women who have higher levels of education, and this education should help people with the ability to filter the news. In the future, it is very important for mothers and women to have more knowledge than Sang Kadru, so that they don't get wrong news, or try to justify themselves by sticking to wrong news. If you already have a good mother and clearly know the diference between right and wrong news, her family will not fail.

  In short, if due to research, we find news to be wrong, let's accept it and find a good the truth, so as not to maintain the wrong news which can cause more problems in the future. Is anyone imitating Sang Kadru's actions?

  Balinese

  Sang sane oneng ngwacen utawi mirengang satua-satua parwa, pastika sampun uning indik katuturan satua Sang Kadru miwah Sang Winata, sane kaketus saking Adiparwa. Ida makakalih wantah rabin Bhagawan Kasyapa. Sang Kadru pinaka ibun para naga, Sang Winata pinaka ibu saking Sang Garuda. Duke pamuteran Gunung Mandara ring tengahing Sagara Lawana, mijil makadi amerta miwah sakatah panugrahan lian, silih sinunggilnyane i kuda utama sane maparab Ucchaisrawa. Minab ring dija molihang orti, raris Sang Kadru nuturang ring Sang Winata, wenten kuda mijil saking pamuteran girine, awak kudane putih, buntutne selem reko. Kasahutin olih Sang Winata, iwang ortine punika, sayuwakti kudane ento putih mulus. Makakalih mateguh-teguhan, tan wenten sane purun ngaku iwang. Gelisin satua, pamutuse Sang Kadru lan Sang Winata jaga matoh-tohan, sapasira sane kaon kawidi dados panjak ring sang jayanti.Paitunganne sampun cumpu, galahe benjang kudane punika pacang karereh mangda mabukti sira sane iwang. Sang Kadru nyambatang indik tohe punika ring okan idane sane marupa naga. Baos sang nagane nguningang janten ibu pacang kaon, santukan putih mulus warna kudane. Kemengan manah Sang Kadru, raris kandikain okane nyimbuh wisa ka buntut kudane, mangda buntut kudane mawarna selem. Okanyane nenten sairing ring wuwus ibunyane, nanging Sang Kadru mamaksa kadulurin nibakang pastu ring okane. Santukan punika, tan dumade para naga ngmargiang sapakahyun ibunyane, pamuputnyane Sang Kadru wangde mamanjak ring Sang Winata, mabalik Sang Winata lan Sang Garuda sane manjakin Sang Kadru lan para naga, jantos katebus olih Sang Garuda malarapan antuk tirta amerta. Janten Sang Kadru sane menang ring satuane punika, sangkaning prasida ngreceh tur ngawi ekan-ekan pangindrajala. Ortine patut bisa katukar sakita-kita, tan bina kadi ngurupang abug aji jaja uli. Saking satuane punika, Dewi Kadru pinaka anak istri tur ibu, dahat parikukuh ring orti sane katampi saking margi, yadiapi sampun kauningin ortine iwang, nanging ida sida ngrereh pamatute newek. Napi malih jantos mamaksa okanyane sareng-sareng ngmargiang ekan-ekan punika, santukan manahe tan kayun kaprajaya. Kasuksmannyane ortine kapireng mawit saking ortan anake liu, sinah wenten kauah-uuh tambah-kuangin, pastika wenten kirang langkungnyane, yening sue-kasuean ngukuhin orti sane iwang, karasa-rasayang ortine patut, tur karereh angseh-angsehan mangda iwange mabukti patut, sinah orti iwange punika pacang kalimbakang patut olih kramane sane kadung mangugu. Lengkonge nyidaang leserang. Ring aab jagat turah mangkin sane kabaos globalisasi, jagate baur tan patepi, kasokong olih panglimbak teknologi, informasi lan komunikasi sane ngawinang akijapan mata anake sampun molihang orti saking duranagara. Kemaon, ortine kasiarang ring jagat maya utawi internet taler nenten ja 100 persen patut, wenten kemanten orti-orti iwang utawi disinformasi sane pasliweran ring jagat maya. Ring aab jagate sampun modern, pamekasnyane ring para istri-istri sujana, sinah nenten malih kategul olih dogma sane ngmaosang genah, guna gina tur swabhawa anake istri ring sajeroning kauripanne satata ring sor anak lanang. Sane mangkin anake istri sampun akeh pisan sane madue tingkat pendidikan tinggi, indike punika sumangdanyane adung sareng kabisan anggen nyidi utawi nyaring orti punika, salah patutnyane mangda sumeken, kacihnayang antuk nganggen panglokika tur sepat siku-siku pameneh. Ri galahe wekasan, kapisaratang pisan ibu lan anak istri mangda madue kawijnanan lebihan katimbang Dewi Kadru, mangda nenten sangkaning ortine iwang, kewala ngangseh-angsehang pamatute newek malarapan ngrereh kapatutan ortine wantah kadasarin manah subjektif lan naif. Yening sampun madue ibu sane luih tur pedas ring salah patut ortine karungu, tan urung kulawarganyane pacang sada rahayu. Cutetnyane, yening sangkaning nyelehin pisan, ortine kapastikayang iwang, ngiring tampi tur rereh sane becik, mangda nenten sangkaning ngukuhin ortine iwang punika mapuara sengkaon benjang pungkuran. Wenten sane nulad pamargin Sang Kadru?

  Indonesian

  Seseorang yang senang membaca atau mendengarkan cerita-cerita parwa, pasti sudah tahu dengan cerita Sang Kadru dan Sang Winata, yang diambil dari Adiparwa. Beliau berdua adalah istri Bhagawan Kasyapa. Sang Kadru sebagai ibu dari para naga, Sang Winata sebagai ibu dari Sang Garuda. Ketika pemutaran Gunung Mandara di tengah Segara Lawana, keluar air kehidupan yang utama dan banyak anugerah lain, salah satunya kuda utama yang bernama Ucchaisrawa. Entah di mana mendapatkan berita, lalu Sang Kadru bercerita kepada Sang Winata, ada kuda keluar dari pemutaran gunung, badan kuda berwarna putih, konon ekornya berwarna hitam. Dijawab oleh Sang Winata, berita tersebut salah, sebenarnya kuda itu berwarna putih mulus. Keduanya saling mengadu kekuatan, tidak ada yang berani mengaku salah. Singkat cerita, pada akhirnya Sang Kadru dan Sang Winata akan saling bertaruh, siapapun yang kalah ditugaskan menjadi budak dari yang menang. Keinginan sudah setuju,keesokan hari kuda tersebut akan dicari agar terbukti siapa yang salah. Sang Kadru menyampaikan taruhan tersebut kepada anaknya yang berupa naga. Sang naga memberitahukan bahwa ibu akan kalah, karena warna kuda putih mulus. Pikiran Sang Kadru kebingungan, lalu anaknya disuruh menyembur racun ke ekor kuda itu, agar ekor kuda tersebut berwarna hitam. Anaknya tidak menyertai perkataan ibunya, namun Sang Kadru memaksa dengan didahului menjatuhan kutukan pada anaknya. Oleh karena itu, tidak disangka-sangka para naga menjalankan keinginan ibunya, pada akhirnya Sang Kadru tidak jadi menghamba dengan Sang Winata, terbalik Sang Winata dan Sang Garuda yang menghamba kepada Sang Kadru dan para naga, sampai ditebus oleh Sang Garuda menggunakan tirta amerta. Pastinya Sang Kadru yang menang di dalam cerita tersebut, karena bisa bertipu daya atau membuat daya upaya. Berita bisa ditukar semaunya, tidak berbeda dengan menukar kue abug dengan kue uli. Dari cerita tersebut, Dewi Kadru sebagai perempuan dan ibu, sangat kukuh dengan berita yang didapat di jalan, walaupun sudah diketahui beritanya salah, namun beliau bisa mendapatkan pembenaran diri. Apalagi sampai memaksa anaknya bersama-sama melakukan rencana tersebut, karena keinginannya yang tidak ingin dikalahkan. Maksudnya berita yang didengar berasal dari perkataan orang banyak, maka akan ada ditambah dan dikurangi, pasti ada kurang lebihnya, jika lama kelamaan mengukuhkan berita yang salah, dirasa-rasakan berita tersebut benar, dan dicari usaha-usaha agar hal yang salah terbukti benar, maka berita salah tersebut akan dikembangkan benar oleh warga yang sudah terlanjur percaya. Hal yang bengkok bisa diluruskan. Pada keadaan zaman seperti sekarang yang disebut globalisasi, dunia membaur tanpa ujung, didukung oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang membuat sekejap mata orang sudah mendapatkan berita dari luar negeri. Namun, berita tersebut disiarkan di dunia maya atau internet dan tidaklah 100 persen benar, ada saja berita-berita salah atau disinformasi yang simpang siur di dunia maya. Pada keadaan zaman yang sudah modern, terutama pada para perempuan saleh, maka tidak lagi diikat oleh dogma yang membicarakan tempat, manfaat dan pekerjaan dan tampilan perempuan di setiap kehidupan yang selalu di bawah laki-laki. Saat ini sudah banyak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, hal tersebut agar serasi dengan kemampuan untuk menyaring berita tersebut, salah benarnya agar tegas, dicirikan dengan menggunakan logika dan aturan kebenaran. Pada waktu kelak, sangat penting ibu dan perempuan agar memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan Dewi Kadru, agar tidak karena berita salah, namun mengusahakan pembenaran diri dengan mencari kebenaran berita yang didasari dengan keinginan subjektif dan naif. Jika sudah memiliki ibu yang baik dan jelas tahu dengan benar salahnya berita, tidak urung keluarganya akan selamat. Pendeknya, jika karena meneliti sekali, berita dipastikan salah, mari terima dan cari yang baik, agar tidak karena mempertahankan berita salah tersebut mengakibatkan sakit di kemudian hari. Ada yang meniru perbuatan Sang Kadru?

  Other local Indonesian Language ( )