UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

preserving balinese culture

From BASAbaliWiki
Title (Indonesian)
melestarikan buadaya bali
Title (Balines)
ngajegag jagat bali
Original title language
Balinese
Photo Reference
Fotografer
Photograph credit
Religion or culture
Hindu
Category
SMA (high school)
Author(s) / Contributor(s)
 • Ni Kadek Keisya Melani Putri
Institution / School / Organization
SMA N 1 GIANYAR
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  In Balinese

  OM SWSTIASTU Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, mawit saking murda punika, tincapang titian malih ring kawentenan basa baline, untungnyane wantah saking kawentenan basa baline mangda sida taler ngrajegang budaya bali punika pinaka yasa kertin I rage sareng sami ngrajegang budaya lan agamane ring bali. Sane mangkin, yen I raga kayun-kayunin tur uratiang indik kawentenan aab jagate, napi malih kawentenan aab jagate sane wenten ring bali, sawiakti pisan akeh sane sampun mauah, manut pakibeh jagate, taler akeh sane sampun lempas saking tata titi karma sane sampun nglimbak saking nguni-nguni Utamannyane indik sasana, sane pastika punika wenten pakililitanipunne sareng basa bali ring pakraman. Yening iraga sawiakti jagi ngrajegang budaya baline, saking basa dumun pangawitnyane. Napi mawinan asapunika, riantukan basa punika pinaka takassutaler mahkota budaya sane nenten dados kalempasin. Nanging sane mangkin sakadine sinamian punika sampun matungkalik, kawentenannyane sayan surud. Punika sane mawinan akeh para yowanan ne kimud utawi lek matur nangge bahasa bali sane sawiakti punika pinaka jati diri anake sane mabudaya bali. Yen rerehang ring daging piteket Ida Padanda Made Sidemen, sane ketusang titian saking ngelah kakawin ida ne sane mamurda sampalah laku , sane dagingnyane .tong ngelah karang , karang awake tandurin . Daging piteket idane punika sawiakti mabuat pisan, yen iraga ri tepengan mangki sampun nenten madue karang utawi tanah anggen ngrereh pangupajiwa, karang awake sane katandurin antuk pangaweruhan, mangdane riwekasan sida ngrereh sane mawasta kajagathitan. Sane mangkin akehan sampun tan manut ring daging piteket idan, napi mawinan, yen bandingan sareng kawentenan kramane ring Bali, akehang sampun mangkin ngadol tanahipune, tur mayus ipun melajah nagingin dewekipune mangdane sida kaanggen ngruruh pangupa jiwa. Napi malih tanah ipune kaadol kaanenggen biaya upacara sane ageng-ageng, punika sane mawinan sungsut manah titian nyingakin kawentenan budaya lan agamane mangkin ring bali. Sane mangkin patutne rerh, mangdane dados kaanggen I raga sareng sami sesuluh idup, yadiastun pinuka I raga kakuub antuk jaman, sane mawasta jaman teknologi, I raga sane meneng ring bal I patut mangda stata nindihin kaajegang budayane punika. Ngiring ja saking mangkin mawali iraga nangge basa bali, ring dija ja punika, yen sampun asapunika, nika sane kaangge yasa kerti nyaregin ngrajegang budaya Budaya Bali ne. Sane mangkin pamekasnyane para yowana, napi malih sane kari masekolah nenten dados lempas ring kabudayaan bali sane katami olih para panglingsir sane sajati adiluhung, utamanyane basa bali sane pinaka dasar tur mahkota kabudayaan bali. Napi mawinan, ri antukan basa bali punika pinaka taksu bali, yen kanti basa baline punika ngreredang utawi ngedikang para kramanae uning nangge basa Bali, punika saje jagi ngranayang runtuh taksu bali ne. Punika mawinan, ring galahe sane becik puniki , tititang meled mature ring ida dane sinamian, mangda ngawit saking basa bali I raga ngrajegang budaya baline , mangda satata jejeg tur mamargi antar ngwangun sakancan budaya sane wenten ring bali. Tetujonanne wantah nenten lian ngrajegang budaya baline. Ida dane para pamilet sane tresna sihin titian. Budaya bali yan tanpa kadasarin antuk basa, sinah tetuek utawi rasa basa kabudayaannyane ical. Sane jejehang I raga kasuen-suen yan pamrintah nenten sujati nguratiang kawentenan basa I raga puniki sinah basa bali punika dados basa pasif sane nenten karesepang malih olih para yowana wekasan Sane mangkin sapunapi antic iraga mangdane basa bali punika tetep ajeg ngawun budayane. Wantah yen sida antuk iraga mangda nglanturang napi sane katami, napi punika marupa kasusastraan : mageguritan , makidung makekawin, sakadi sane sampun limbak ring pakraman utawi nyatuayang malih daging satua-satua muah sane akeh tutur. Tur sane dados manahang titian yan sida antuk pamrintah nglugrayang wantah sapunapi basa baline puniki sida kaaggen ring sajeroning paplajahin. Utamannyane paplajahin muatan local. Dadosne mangda pamrintah utawi sane mrase peduli sida ngembasang buku-buku mata pelajahan nangge basa bali. Yen sida antuk asapunika, pastika basa baline nenten dados basa asing ring wewidangannyane sakadi sane karasayang i raga mangkin. Inggih sadurung titisng muputang atur, ngiring tincapang guna widya kaweruhane soang-soang utamannyane nangge basa bali anggen mikukuhang tur ngrajegang budaya baline. Inggih wantah asapunika prasida antuk titian matur amatra, manawi wenten sane tan manut ring arsa, sakadi unjuk lungsur,anggah unguhin basa, titian nunas geng sinampura. Untatin titian antuk paramasanti OM SANTIH SANTIH SANTIH OM

  In Indonesian