Covid-19 Di Bali Jemak Ané Luung Lan Kutang Ané Jele

SunRise.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
Sania Trinovi
Reference for photograph
Author(s)
Subject(s)
  • Esay
  • covid-19
  • jegtulisgén
  • ngoyongjumah
  • lestariangbasaibuné
Reference
Related Places
Ubung Kaja
Event
Related scholarly work
Reference


You are not allowed to post comments.

Description


In English

In Balinese

Iraga idup di gumi ene pasti ada ane jelek tur ane luung. Tusing ada di gumi ene ane luung-luung dogen utawi jele-jele dogen, krana di gumi ene tusing ada ane sempurna. Yen suba nawang buka keto, lan jani kenken caranne iraga makeneh. Dot nyemak ane jele apa ane luung? iraga padidi ane nentuang krana jele-luung entu suba maiket iraga sasukatne iraga lekad ka gumi ene.

Jele-luunge ento masi maiketan ajak mrana ane prajani suba nglimbak ka jagad raya. Mrana Covid-19 utawi sasab Corona SarsCoV-2 . Sasukatne mrana Covid-19 ene nglimbak di negri Chinane, liu anak ane paling tur tusing nawang kenken pajalan ane luung apang ia selamet tur tusing kena mranane ento. Tusing makelo ngantosang, saget mranane ento suba nglimbak ka Italia, Amerika, Korea Selatan, tur nagara-nagara gede ring gumine. Yen dadi ngorahang, enggal sajan mranane ento ngranayang para jana di gumi ene takut. Ane ngranang takut dong ja tusing krana mranane ene ngamatiang para janane, nanging krana konden ada ubad utawi vaksin anggon nglawan mranane ene, buka majalan di tengah ujanne tur tusing nganggo mantel, pasti iraga aluh baana gelem. Ento suba ane ngaenang iraga patut nyaga jarak uli anak lenan, krana iraga tusing nawang anake ento suba kena mranane atau tusing.

Pemerintah Baline masi jani suba ngemaang aturan, tusing dadi makumpul di tongos ane ada lebih teken 20 anak, tur sabisane nyaga jarak ameter uli anak ane lenan. Krana aturan ento masi liu sekolah-sekolah lan kampus-kampus ane ngaliburang murid-muride. Lan anak ane magae di Bandara, Pariwisata, Hotel, tur ane lenan, ane maiketan ajak turis lan bule masi ada ane bareng orahina libur. Jani geginan anake terbatas, tusing cara satonden mrana Covid-19 ada di gumi, jani anake liu ane ngoyong dogen di jumah.

Sasukat ngoyong jumah, liu anake ane paling tur tusing nawang lakar ngudiang jumah. Nanging jani ento masi dadi pratanda apang iraga dadi anak ane kreatif. Manusa sujatinne nyidaang selamet uli grubug tur mrana krana ia kreatif lan inovatif. Jani sasukat ada mrana Covid-19, raga marasa para jana Baline liu ane ngisi awak nganggon geginan-geginan ane becik. Ada ane malajah ngae dedaaran, ada ane muka jasa ngambar, lan ada ane malajah nyurat-nyurat sastra. Geginan-geginane ento, malu-malune krana iraga tur para janane tusing nawang lakar ngudiang jumah. Anak ane biasanne pesu, ngalih gae, kumpul-kumpul lan jani tusing dadi, dadinne anake ento ngalih geginan ane lenan anggon ngisi awake. Sasukat ngoyong jumah, liu anake ane ngelah waktu lebian ajak rerama lan nyamanne kulawarga krana di aab cara jani, satonden mrana Covid-19 ene ada, keweh anak ngalih waktu apang nyidaang kumpul-kumpul ajak kulawargane padidi.

Mrana Covid-19 ene masi ngae polusi di udarane nuun. Yen biasanne iraga ngirup udara ane macampur ajak asep montor tur mobil, jani iraga nyidaang ngirup udara ane bedikan macampur ajak asepe ento. Udarane dadi seger, nah dadi ba raga ngoraang idupe cara idup di desa-desa ane udarane enu seger, jani iraga nyidaang ngrasaang kenken sih udara ane seger ento. Liu masi baburon-baburon ane pesu uli tongos mengkebne, krana ia ngrasa suba tusing jejeh. Keto masi ajak munyin montore ane sabilang wai groang-groeng, jani suba nuun.

Mrana Covid-19 ene tusing ja gerubug ane tusing nyidaang kaliwatin, lan tusing ja keadaan ane jelek. Yen iraga nyidaang ningalin, apa dogen sisi luung sasukat ada mrana Covid-19 ene, pasti iraga nyidaang ngliwatin masa gerubug ene. Sambilanga ngoyong jumah, lan tusing nawang ngudiang, iraga nyidaang nyemak gae cenik-cenik anggon ngisi awak. Saja mula mrana ene ngranang iraga takut, nanging yening iraga nyak nolih lan nyemak sisi ane luunga, pasti iraga tusing mrasa liunan kena dampak jelek karugian . Nah, dumadak mrana Covid-19 ene enggal liwat lan geginan para janane nyidaang balik cara pidan, krana raga tusing ja ngoraang keadaan di gumi ene aluh. Ban krana Covid-19 ene keweh yen kal ngudiang-ngudiang.

In Indonesian