UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

I Congeh Kacunduk Ratun Segara

From BASAbaliWiki
20230429T225719726Z390370.jpg
Location
Bali
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Semengan para bendegane ring Desa Nyalyan pada sebet nyiageyang sakancan perabot lan bekel luas ka segara. Makejang pada greget apang liu man ngejuk ebe. Makejang siaga umpan, sau, pancing, pencar, lan ane lenan. Kacerita ada bendega madan I Congeh. Semenganne ento, uli mara kedat tindakanne setata paling. Apa ja jemaka nadaksara ulung. I Congeh ngenehang padidi apa ane lakar katiba tekening dewek ipune. Ibi sanja ia mangipiang ulungin bulan. Ah...... anggon gena nyangetang ipian, paling melah jani enggal-engal luas, keto kenehne I Congeh. Laut ia ngedeng jukungne lan nyalanang jukungne ka tengahing segara. Adeng-adeng jukungne ningalin pasisi nuju katengahing segara. I Congeh mulang pancing misi umpan, liu ebene pada gasek maekin pancingne. Ane jani dungki-dungkine suba liu misi ebe kanti dungkine sing muat lantas ebene kapejang di jukungne. Sanghyang Surya sayan ngendukang maciri sanja teka. I Congeh ngenggalang nyalanang jukungne mulih karena kurenan lan pianakne suba ngantiang. Jukunge terus majalan, dadi getihne I Congeh kadirasa ngoyong, ketugan tangkahne becat, paningalanne tusing makedipan ningalin ane ada di malune. Yehe malincer, madidih, di tengahig yehe pesu ebe mawarna selem denges. Matane ebene barak ngendih kadi api ane lakar muunin jukungne I Congeh. Duh........ apa lakar niben i dewek jani, keto kenehne I Congeh. I Congeh jejeh tusing nyidang malipetan mulih. Prajani ia inget teken pianak lan somahne jumah. Miribang ene suba artin ipian ulungin bulan. Ulam agung maekin jukungne I Congeh. Prajani I Congeh ngejer, ngetor babuyutan sing kodag bana naenang jejeh. Ulam agung tusing ja nyengkalen nanging ulame masuara sekadi manusa. Ih cai Congeh, dibi sanja amonto gelah suba maang cai piteket, nanging cai tusing masih ngerti apa isin pitekete totonan. Nah apang cai pedas nawang, ene gelah sane nongosin segarane ene. Yan cai edot ngalih merta dini lakar misadia baang gelah, sakewala ingetang eda pati loba. Ebene sisan daar bang pisaga ngidih abedik, yen enu sisane dadi adep. I Congeh nyakupang limane matur suksemaning manah. Nah ne jani kema suba cai mulih nanging ingetang eda nyen unduke ene sambatanga teken anak elenan. Disubane I Congeh mapamit, laut ia encol neked di sisin segarane. Kurenane suba ngantiang di pasisi. Disubane jukunge ngerapet di pasisi lantas kurenanne nyemak ebene. Disubane pragat, I Congeh lan kurenanne majalan mulihan. Di selantang jalan, I Congeh ngenehang unduke di segara. Ia masemaya tusing ngortaang kacunduk ratun segara teken anake lenan.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.