UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Padi Mabulu

From BASAbaliWiki
20230930T141026025Z227583.png
Location
Tabanan
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Mang Payu bareng ka carik? Payu Pa. Komang Subagia enggal-enggal bangun. Ia meled nawang kenken anake manyi krana ane tepukina pepesan anak ngetig padi dogen. Bapane ngorahang ngelah sekeha manyi lakar manyi di Redite jani. Ia ngencolang marengin bapane ajak sekeha manyine. Bapane ngaba sanan lan ngaba anggapan. Tepukina padine ada ane sedeng embud ada masi ane sedeng masawang gading. Kedis kecitrunge mamunyi di duur padine. Di dulun carike tepukina canggah cucuk tongos ngaturang banten nuju ka carike. Pa dija manyi? Komang Subagia matakon sambilanga ningalin yeh di jelinjinge ening-maklening. Tusing ada puekne mirib baan sabilang awuku subake inget mersihin utawi munduhang sakancan ane ngempetin. Ditu di Subak ba daja. Ditu enu ada padi Bali ane tajuka. Yen di subake dini, suba padi lenan teken padi Bali. Padi Baline mula makeloan masane lakar mabuah sahihang teken padine ene. Sakewala, rasan baesne melah gati. Yen, apang enggalan maan asil padi buka kene tajuk, Pa? Beneh gati. Sakewala, apang tetep ada padi Bali idup di Bali. Apang ada inget-ingetang manian. Di kubu-kubune ane liwatina ada tepukina tengala, gau, lan sampi ane kroncongne mamunyi buka saling sahutin ajak kroncong sampi lenan. Komang Subagia ngelah keneh ngubuh sampi. Pa, dadi tiang ngubuh sampi? Dadi, sakewala ingetang malajah. Bapa suba kakene idupe, Komang apang melahan teken Bapa. Yen tusing masuk, yen tusing seleg malajah apa lantas anggon ngamelahang idupe? Kaweruhane ento patut gelahang iraga apang ada anggon ngalih pangupa jiwa. Neked di tongos manyine, Komang Subagia buka ada di beten padine. Padine tegeh-tegeh. Bapane ngaenang embo-emboan baan punyan padi, ento emposa teken Komang Subagia. Sayan demen kenehne. Kedadang-kediding di pundukanne sambilanga ngempos embo-emboane. Melahang apang tusing labuh Mang, Sawitran bapane ngorahin. Ia saget suba ba dauh nongos. Misi jerit-jerit, Paaaa, dadi ada padi mabulu? Sekeha manyine ane ningehang kedek. Sajan anak cerik, Ento ketan gembrong adane. Jaen manis. Indayangin ajeng. Saja pesan, Komang Subagia ngepuk ketan gembronge. Ia ngrasaang ketanne manis. Pantes demenina teken kedise, Komang Subagia ngrimik. Kanti sanja di carike, matanaine suba lakar engseb. Padine seheta, ada duang depuk lantas tegena baan sanan. Bapane enggot-enggot negen padi. Komang Subagia bareng egal-egol uli duri. Sekeha manyine ngedekin dewekne ane banyol ngilanang kenyel.

  Pangawi: IBW Widiasa Keniten

  In Indonesian

  Nothing was added yet.