Literature Melanin Negara sakadi Pamargin Kumbakarna

From BASAbaliWiki
Kumbakarna.jpg
Title (Other local language)
Photograph by
https://www.google.co.id/search?q=kumbakarna&safe=strict&sxsrf=ALeKk029NrJINypH8wVg8jI7WlLct04ZXQ:1601390472172&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwis6PWxzI7sAhVUJHIKHRM0BMQQ_AUoAXoECB8QAw&biw=1366&bih=576
Author(s)
Reference for photograph
Subject(s)
  • Peringatan Puputan Badung
Reference
Related Places
Bali
Event
Related scholarly work
Reference
Ramayana


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Description

Youtube


In English

In Balinese

Rahinane mangkin jagat Indonesia sampun mayusa 75 warsa. Nyansan lingsir, nyansan akeh gegodan negarane puniki. Mangkin nenten akidikamiug gatra indik parajanan Indonesia sane nyampahang kawentenan negarannyanemalarapan antuk malaksana nenten becik majeng ring pralambang negara sakadi nyekjek benderaMerah Putih utawi gambar Pancasila taler morbor potrekan presiden miwah wakil presiden. Indike punika pinaka imba kawentenan parajana ring aab jagat mangkin sane nenten malih ngresepang kapurwan negarannyanenapi malihurati ring laksana para panglingsire nguni. Para panglingsiresampun nyadia mabela pati mangdanegara puniki prasida lempas saking penjajah. Laksana purun ngetohang urip majeng ring negara punika metu sangkaning rasa tresna ring genah embas tur murip. Pamargin rasa tresna ring panegaran sane ngawinang purun mabela pati punika sujatinnyane sampun wenten kasurat ring Kakawin Ramayana, utamannyane ring Yuddha Kandasargah kaping kalih likur.

KacritaPatih Prahasta saking Alengka Pura sampun sidakapademang olih Sang Nila.Indike punika kapireng olih Rahwana raris gelis ida nitahang mangda para waduanangiang Kumbakarna sane supta pisan makolem. Makasami waduaneraris ngawe wisia mangda Kumbakarna prasida matangi. Sakewanten Kumbakarnanenten makrisikan, kabiotan sakadi kerug punika kadadosang gending olih Kumbakarna sane ngawinangdane nyansan supta makolem. Para wadua mangkin gresiuh ngrincikang daya mangda prasida ngawi Kumbakarna matangi. Wenten sane ngutgut, wenten taler sane ngauk, sakewanten pateh Kumbakarna nenten prasida matangi. Limang atus gajah sampun katitahang mangda nyekjek Kumbakarna sakewanten sakadi gegedigan alus karasayang olih Kumbakarna jekjekan batis gajahe punika. Sampun telas rerincikan daya para waduane, nenten wenten asiki sane prasida nangiang Kumbakarna. Ri kala galah matangi rauh, Kumbakarna matangi ngraga. Ri sampune Kumbakarna matangi, Rahwana nitahang Kumbakarna mangda gelis ngamademang Sang Rama miwah makasami balanyane. Sadurung mayuda, Kumbakarna akeh ngaturang piteket majeng ring Rahwana santukan dane sampun uning indik yudane punika kadasarin antuk parisolah kaon Rahwana. Kumbakarna maosang indik laksana kaon Rahwana saking nguni makadi: nenten kayun ngamargiang piteket-piteket becik; wantah kayun sane kaon nyusup ring ati; nenten naenin ngega anak lingsir; nenten bakti tekening anak sane patut kabaktinin; rasanyapa kadi aku miwah loba nyusup ring angga; gelis brangti tur seneng mapisuna; taler rasa sayang, satya miwah laksana becik sampun suwe ical.Kumbakarna ngrasayang yudane puniki sampun ngrusak negara santukan akeh ngamademang anak tan padosa, akeh wadua miwah patih sane padem. Bebaosan Kumbakarna sane banget nyelselang laksana kaon rakannyane punika ngawinang Rahwana brangti. Rahwana mabalik nuturin Kumbakarna. Rahwana maosang indik sasana prawira wantah mintonin kawisesan, nenten ja akeh ngamedalang raos sakadi laksana Kumbakarna iwawu. Raris Kumbakarna eling sareng swadharmannyane mabela pati majeng ring negara tur tedun mayuda nglawan Sang Rama miwah makasami sekannyane. Kumbakarna kukuh pisan ri kala ngawitin mayuda mangda nenten ngakehang wadua ring Alengka Pura sane padem. Dane sura dira ring rana yadiastun ring panguntatnyane Kumbakarna sida kakaonang olih Sang Rama. Irung Kumbakarna kagugut olih Sugriwa, karnanyane taler kareges olih Sugriwa. Selanturnyane panahSang Rama sane sida ngamademang Kumbakarna.

Punggelan satua manut Kakawin Ramayana punika nlatarang indik pamargin Kumbakarna sane sampun uning yuda ring Alengka Pura kakawitin antuk laksana kaon rakannyane sakewanten dane lascarya ngaturang angga, mayuda melanin negarannyane sane karampak olih balan Sang Rama. Sadurung mayuda, Kumbakarna naenin ngaturang piteket majeng ring Rahwana mangda nenten nglanturang yuda santukan yudane punika wantah maprawesa kaon, nenten wenten sane jagi ngamolihang karahayuan. Yadiastun Kumbakarna sampun uning indik laksana kaon sane dados akah samarane punika, dane kukuh ngamargiang swadharma dados prawira ring negaranyane. Yening wenten meseh sane ngrampak utawi ngungseng karahayuan jagat Alengka, Kumbakarna pastika purun mayuda ngetohang urip yadiastun sampun uning jagi pejah ring rana. Swadharma ring negara sane kalaksanayang olih Kumbakarna punika sane patut katulad rahinane mangkin. Rasa tresna tekening negara patut katincapang olih parajanane mangda prayojanan negara sane sampun karincikang saking nguni prasida kapolihang. Santukan meseh nenten wantah wenten ring dura negara, akeh taler meseh sane wenten ring tengahing negara. Yening nenten parajanan jagat Indonesia sane melanin negarannyane, sira malih?

In Indonesian