UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Lutung Teken Macan

From BASAbaliWiki
Cover Lutung Teken Macan.jpg
Location
Bali
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Kacerita I Lutung ngungsi ka tengah alase. Tan pasangkan ia nepukin I Macan sedeng pules di beten punyan kayun . Ih Lutung, cai lakar kija? Yih, Sedeng luwunge icang nepukin cai dini. Icang ka tengah alase mula ngagen ngalih cai. Icang dot ngajakin cai mepesta. Icang suba ngelah be penyu, lan jani luas ka pasih Lega pesan kenehne I Macan sawireh ajakina mapatung tekening I Lutung. Yen buka keto keneh caine lan enggalang majalan. Uli tuni icang ngantiang mamahan. Tusing ada beburon liwat, jani sedeng luwunga cai teka ngajakin mapatung. Tan kaceritayang di jalan, I Macan ajak I Lutung suba teked di pasih. Tepukina penyu mokoh nyegagag nengkayak. I Macan jibrag-jibrag, kendelne tan sipi. Ih Lutung, kemu cai ka desa ngalih api. Icang ja dini nampah lan mukang-mukang penyune anggon lakar sat I Lutung nyrucut ka desa ngalih api. Jani makejang suba sregep, ajaka dadua suba sayaga nyate. I Macan manggang sate, I Lutung ane ngilihin. Mara lebeng a katih abana menek ka punyan kayun teken I Lutung. Kal aba menek satene, Tung? Badah, sajan cai buron belog, yan bet n ejang sinah amah semut, legu, jangkrik muah capung. I Macan siep tusing mamunyi, itep manggang sate. Peluhne nyrekcek pesu. Sabilang satene lebeng penekanga ka kayune teken I Lutung. Suba suud nyate, I Macan alon mamunyi. Ih Lutung, sawireh suba suud nyat , enggalang tuunang satene Dini amah bareng-bareng Nah jani icang ngalih menek. I Lutung nyrucut menek ka tongos satene. Teked ba duur, I Lutung negak masila. Tegakne seken pesan, sambilanga nganyuknyuk ngewerin I Macan. Satene kaanggar, kaaud lantas canggola. Katikne entunganga. Ih Macan, kanggoang iba ngamah katikne dogen I Macan nulengek mabalih I Lutung ngamah sate. I Macan gelek-gelek, poosne ngetel ngadek bon satene lalah manis. Suba telah satene kateda, basangne I Lutung malenting betekan, uabne ngencur matanne ngriyep lantas pules leplep. I Macan ngelur magrueng. I Lutung tangkejut, limann kepar engsap magisian. I Lutung ulung maglebug nungkruk. I Macan ngencolang nyagrep. Ih cai Lutung, jani tusing buungan iba lakar mati. Getih caine kaceret. Tulang caine kapakpak. Jani gantine cai mati. I Lutung makenyir lantas masaut getar, Ih Macan, saking saja keneh caine lakar ngamatiang icang? Cai tusing kal nyidang ngepet urip icange. Iba nawang kranane Sang Rahwana mati ane malu? Leluhur icange ane ngrebut ngmatiang. Kayang jani kawisesanne ada di awak icange. Yan iba edot mancut urip icange, jani icang ngorahin iba. Mula dini di muncuk ikuh tongos pramajiwan icange. Yen suba pegat baan cai nyaplok, pasti icang mati. Mara keto munyinn I Lutung, ngenggalang I Macan nyaplok muncuk ikuhn . I Lutung ngenggalang makecos menek nyrigjig ka punyan kayune, sambilanga kedek ingkel-ingkel. I Macan jengah erang kalahang lutung bengil. Basangne kebus, matanne barak, lantas masusupan ka tengah alase.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.