Rakrek Sakti

Dog-2474784 960 720.jpg
Location
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Ada tuturan satua Sang Prabu di jagat Garbajana. Ida seneng maboros ka alas . Sabilang maboros Ida kairing antuk juru boros muah panjak. Ida madu cicing sakti an maadan I Rakr k Sakti. Bulun belang rakr k, layahn masih rakr k. I Rakr k tusing bisa ngoyong. Kacarita mangkin Sang Prabu sedek maboros di alas . Makejang buronn jerih tur ngalih tongos mengkeb an tekis. Yadiapin k to, I Rakr k Sakti sida nepukin tongos burone mengkeb. ulian nyilapin enjek-enjekan buron . Juru boros nutug uli duri, sag t nepukin buron suba mati. Juru boros tusing tuyuh, sak wala liu maan borosan. Panjak makejang liang, setata maan nunas surudan. Sang prabu l dang pesan tur sayang tek ning I Rakr k Sakti. Ia kapepekin ngamah, setata parek tek n Sang Prabu. Makelo-kelo buron nemu k weh. Ento mawinan sarwa buron sangkep di bet n punyan bunut . Buron san ged -ged suba pada nyongkok, buron san cenik-cenik pada pagrunyung, buron san bisa makeber suba pasliwer. Ditu I Lutung matakon. Iba buron alas ajak makejang, lan lawan I Rakr k sakti K nk n ja caran apang ia mati Buron makejang siep. Pamuputn I M ong an sumanggup. Ia sanggup ngematiang I Rakr k Sakti. Mara k to, buron an l nan uyut. Ada an nged sem, ada masih an matengk m. I Macan bangun mag bras, laut sesumbar, B h Cai M ong buron berag ngaku wan n. Nah Y n saja cai nyidaang ngematiang I Rakr k Sakti, icang lakar ngamah tain cain duang cocolan Buron an l nan bengong tek n sesumbarn I Macan. I Lutung k weh ngitungang buron , lantas nund n I M ong apang nggal majalan. Disuban neked di puri, I M ong men k t mbok, lantas majalan di raab purin . Ia mentas baduur apang tusing bakat silapina enjek-enjekan tek n I Rakr k Sakti. Kacrita jani suba sandikala, Ida Sang Prabu marayunan. I M ong mengkeb di t mbok , benengan duur Ida Sang Prabu malinggih. I Rakr k Sakti nyung ng t bet n. Nyongkok di ajeng Sang Prabu ngarepin rayunan. Ditu I M ong kelad-kelid, ngawinang I Rakr k Sakti ngongkong. Sang Prabu ngentungang nasi akepel madukan b . Sak wala tusing amaha tek n I Rakr k Sakti. I M ong buin dengak-dengok an ngranayang I Rakr k Sakti gedeg, laut macakal nged ngang caling. Sang Prabu buin ngentungang nasi. Nanging tusing amaha tek n I Rakr k Sakti. I M ong ngencotang nengok, nyaru-nyaru nagih ulung. I Rakr k Sakti lantas ngangsehang makecog men k nyogroh I M ong, nanging tusing bakatanga. I Rakr k Sakti ulung nep n rayunan Ida Sang Prabu. Ditu Sang Prabu duka, lantas Ida ngambil gl wang, sahasa nyempal I Rakr k Sakti. Baong I Rakr k pegat, getihn muncrat mabrarakan lantas mati. I Lutung teka dadi panur ksa. Sag t tepukina I Rakr k suba mati. Ng nggalang lantas I Lutung malipetan ka alas . Ia nyambatang I M ong nyidang ngalahang I Rakr k. I Macan sebengn jengis. Jani ia nyalanang semaya ngamah tain I M ong. Nanging I M ong tusing dadi ati. Ento mawinan sabilang I M ong meju tain urugina apang tusing amaha tek n I Macan.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.