UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Pasuwitran Jangkrik ajak Petani

From BASAbaliWiki
20230630T084932824Z617445.jpg
Location
Karangasem
Main characters
Event
Dictionary words


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary  In English

  In Balinese

  Semengan sane asri ring Bukit Badabudu. Matan aine masunar mapag matan aine. Kedis-kedise ngedengang keluwihannyane. Kampidne mewarna-warni. Sakadi biasane buron-burone mapupul liang ring bongkol bukite. Buron-burone pada liang mamunyi. Melenan teken jangkrik-jangkrike. Jangkrik-jangkrike pada mengkeb di beten batune. Jangkrik-jangkrike marasa sebet lan elek. Sawireh dugas ento tuara bisa mesuang munyi. Jangkrik-jangkrike pada mapupul di beten batune. Jangkrik-jangkrike igum. Jangkrike pacang mapinunasan ri kala peteng bulan purnama. Jangkrik-jangkrike pacang nunas apang ngidang mesuang munyi. I Jangkrik ngedot apang patuh sakadi buron-buron lenan. Peteng bulan Purnama sane antianga teken jangkrike teka. Ri kala bulan purnama sane becik di Bukit Badabudu. Mekejang jangkrike mepupul. Jangkrik-jangkrike pacang mapinunasan. Suba mekelo jangkrike mapinunasan. Tusing ada dingeha suara uling langite. Saget ada hujan lan tatit uling langite. Dugas ento jangkrike tetep pageh mapinusan. Sedeng mapinunasan saget ada suara dingeha uli langite. Eh Jangkrik-jangkrik ajak makejang uling jani pacang bisa mamunyi mangering. Gejerang kampide, tusing dadi pesu ngawit matan aine endag. Keto suara ane dingeha uling langite. Makejang jangkrike pada lega pinunasne misi. Ujane sampun usan. Jangkrike ngedot muktiang kasujatian suaran langite. Makejang jangkrike ngeberang kampidne. Jangkrike pada mangering. Jangkrike pada bagia. Ritatkala bulan Purnama di Bukit Badabudu jangkrike mengering. Jangkrike jani suud sebet. Jangkrike tusing buwin elek di malun buron-burone. Buin maninne ritatkala semengan, jangkrik-jangkrike tusing dadi adeng lakar mengering. Jangkrik-jangkrike pesu uling batune. Jangkrike pada mengering saling sautin. Boya ja maan ajum-ajuman uli buron ane lenan nanging jangkrik-jangkrike amahe baan buron sane lenan. Jangkrike ane enu idup buin mengkeb di beten batune. Rikala peteng jangkrike pada mapupul. Jangkrike maselselan tuara nuutin suaran uling langite. Petenge ento jangkrik-jangkrike igum tuah lakar pesu lan mangering ri kala peteng. Jangkrik-jangkrike igum nuunin bukit ngalih tongos ane tusing ada ngulgul. Petenge ento jangkrik-jangkrike nuunin bukit. Tusing karasa jangkrik-jangkrike neked di carike. Di carike ada kubun petani. Jangkrik-jangkrike mengkeb di beten batune. Jangkrik-jangkrike tusing mangering wireh pada kenyel. Buin manine jangkrik-jangkrike nepukin petani a diri di carike. Petanine tepukine meselselan. Padine ane tajuka telah amah bikul. Jangkrike dot nulungin kewala tusing nawang kenken carane. Ri kala peteng jangkrik-jangkrike pada pesu uling pengkebane. Jangkrike pada mangering keras saling sautin. Jangkrike liang kenehne idup di carike. Buwin manine ri kala matan aine endag. Petanine marasa liang. Tepukina padine abedik amah bikul. Petanine dot nawang kija pada bikule ane biasa ngrusuhin. Apang tawanga kenken kasujatianne. Petenge nyanan petanine lakar ngintip di carike. Matan aine suba engseb, petenge teka. Petanine ngawitin ngintip di carike. Petanine mengkeb durin punyan kayune. Tepukine liu ada jangkrik. Jangkrike pada mangering saling sautin. Tepukine bikule marerod magedi uling carike. Petanine mara nawang kenken unduke. Padine abedik amah bikul ulian bikule liu magedi. Bikule tusing kuat ningeh munyin jangkrike mangering. Ulian nawang unduke makejang. Jangkrike maguna pesan buat petanine. Uling petenge ento petanine majanjii lakar masawitra teken jangkrik-jangkrike. Suud ngintip di carike petanine lantas ka kubune. Sesukat jangkrik-jangkrike nongos di carike. Idup petanine liang pesan. Padine pada mupu. Petanine tusing ada ngulgul jangkrike. Jangkrike marasa lega ngidaang nulungin para petanine. Pangawi: Nyoman Agus Sudipta

  In Indonesian

  Nothing was added yet.