What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

BASABali Wiki : Balinese Language As A Container and Participation in Responding Public Issues In The Present

20221113T130850219Z984346.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
Yuli Friani
Author(s)
Affiliation
SMA Negeri 1 Tabanan
Category
High School
Reference for photograph
Subject(s)
  Reference
  Related Places
  Event
  Related scholarly work
  Reference
  Competition
  Pemaksimalan


  Novita sari

  15 months ago
  Votes 0++
  Semangat!!

  Novita sari

  15 months ago
  Votes 0++
  Semangatt!!

  Widi Sedama

  15 months ago
  Votes 0++
  Luar Biasa, Good Luck!!

  Ida Bagus Gede Dhananjaya

  15 months ago
  Votes 0++
  Becik pisan opini puniki, mangdane BASAbali Wiki puniki kaloktah ring para Krama Baline, BASAbali Wiki patut ngelaksanayang sosialisasi ring sekolah-sekolah indik platform BASAbali Wiki puniki mangdane platform puniki kaloktah ring para Krama Baline. Lianan punika malarapan antuk sosialisasi punika, para krama Baline pastika prasida nganggen lan ngamiletin program-program sane kalaksanayang Olih BASAbali Wiki. Utsaha puniki mawiguna pisan anggen ngerajegang Basa Bali.
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

  Description


  In English

  Technological developments have prompted the emergence of various issues in society. Currently there are several issues that we should give special attention, such as the use of Balinese language which is decrease and low public participation in response to public issues. As we know, the use of Balinese, especially among children and adolescents have begun to decline. Plus seeing the business of parents, the emergence of various things that feel more interesting like online games, the stigma that Bali is an ancient language and doesn’t make slang's efforts to learn the Balinese Language is fading. In fact, it’s the children and teenagers who will continue the relay of the use of Balinese languages. If teenagers are unable to speak Bali well, how do they pass them to the next generation? Another issue is that the lack of public participation in responding to public issues. We live in a democratic country. People's voices and responses to public issues will be highly beneficial to tackle the issue. If people don’t respond to public issues around them, the government will work alone without knowing the wishes of the community.

  These problems must be addressed immediately. If it’s left unchecked, the long will fade Bali will fade and people become unconcerned about the issues around them. Technological developments should be used to face existing public issues, not actually creating various other issues. There are many technological developments with features that seek to overcome this, such as BASABali Wiki's site. One of the important features to visit in BASAbali Wiki's site is a community space. This feature has grouped issues that we can respond to such as culture, education, cross-religious problems, and so on. In addition, there’s a Wikithon page which is a forum for delivering aspirations by the community related to existing issues. What's more, Wikithon has worked together with the government so that the responses will be conveyed properly. These two features are able to build the sensitivity of people to public issues and community participation in response to the issue.

  There are also three-language translation features, word play, and competition that are relate to Balinese. It will be able to make learning Balinese language more exciting, interesting, and of course add to someone's interest to use Bali in everyday life.

  In addition, it’ll be more attractive if Basabali Wiki has a voice feature that tells the pronunciation of a word in Bali Language. This is so that the use of Bali can be implemented properly and people from outside Bali are able to learn Bali properly. Socialization of this site must still be done offline and online to all levels of society so that the benefits can be felt to the maximum and to evaluate this site to be better in the future with all the new things provided on the website.

  Well, that's all the opinions can be delivered.

  Mrs. Sugih have blue money Wear to buy new clothes Study Balinese language for sure

  BASABali Wiki is definitely true!

  In Balinese

  Panglimbak teknologi sakadi mangkin akeh ngametuang isu ring parajana sami. Kawentenane mangkin wenten makudang-kudang isu sane patut uratiang sakadi kidiknyane pengangge basa bali tur sayan ngasorang taler kidiknyane partisipasi parajanane ri kala nampenin isu publik. Manawi sane sampun kauningin, pengangge basa bali kususnyane ring wewidangan alit-alit sareng yowana sampun sayan rered. Riantukan kawewehin antuk reramanyane sane iteh makarya, wenten makudang-kudang parindikan sane kerasa pinih becik utawi menarik sekadi game online, wenten stigma Bahasa Bali punika bahasa sane purwa lan ten gaul, utsaha alit alit sareng para yowanane melajahin Basa Bali sayan-sayan rered tur kimud. Sujatinipun alit-alit lan yowanane sami sane pinaka tongkat estafet sajeroning ngawigunayang Basa Bali. Yening para yowana nenten prasida mabasa bali sane becik, sapunapi prasida ngelanturan ka generasi sane ungkuran? Isu sane lianan inggih punika kirangnyane partisipasi parajanane ri kala nampenin isu publik. Iraga magenah ring panegara demokrasi. Suara lan pesadok parajanane ring isu publik becik pisan anggen nepasin isu punika. Yening parajanane nenten nampenin isu-isu publik sane wenten ring sekitarnyane , pemerintah jagi mekarya pedidi tanpa nguningan keneh parajanane.

  Prakara-prakara punika sampun sepatutnyane kapragatang. Yening ten urati, kasuen-suen Bahasa Bali lakar ical lan parajana dadosne nenten linga antuk isu ring wawidanganyanne. Panglimbak teknologi sepatutnyane kawigunayang ngarepin isu-isu sipil sane wenten, boya ja ngripta isu sane lianan. Sampun ablegag panglimbak teknologi sareng fitur sane nitahang mragatang isu punika, sakadi situs BASAbali Wiki. Silih sinunggil fitur sane penting kaakses ring situs BASAbali Wiki inggih punika Genah Pasamuan. Fitur puniki sampun ngelompokin isu-isu sane dados iraga tampenin sakadi budaya, Pendidikan, prakara lintas agama, lan sane lianan. Lianan punika wenten laman Wikithon sane marupa wadah anggen ngwedar panampen olih parajana sane mapaiketan sareng isu sane wenten. Punika taler, Wikithon sampun mabiukan sareng pemerintah dadosnyane panampen-panampen punika pacang polih walesan sane becik. Kakalih fitur puniki prasida ngewangun rangsangan parajana antuk isu public lan kesarengin ri kala parajana pacang nepasin isu punika.

  Akeh malih fitur penerjemah telu bahasa, paplalianan kruna lan Wimbakara sane mapaiketan antuk basa bali. Niki riwekas prasida ngabuat peplajahan Basa Baline seru, menarik, lan prasida ngimbuhin kayun kramane antuk nganggen basa bali ring kahuripan sadina-dina.

  Sane lianan, pinih ngulangunin yening BASABali Wiki kajangkepin antuk fitur suara sane ngawetuang tatacara pengucapan utawi pelafalan kata ring Bahasa Bali. Niki mawinang penggunaan basa bali prasida kalaksananyang pinih gelis lan krama sane sujatinipun nenten saking bali utawi saking dura kota miwah negara prasida melajah lan nganggen Bahasa Bali sane becik tur patut.

  Sosialisasi majeng ring situs punika mangda sayuwakti janten kalaksanayang inggihan nika offline utawi online ring sajebag lapisan parajanane mangda benjangan pungkur pikenoh-pikenohnyane setata prasida jangkep karasayang lan prasida kaanggen ngabecikang situs puniki mangda benjangan sayan nincap antuk kawentenan trobosan sane anyar sane kasediaang ring situs web punika.

  Inggih wantah asapunika panampen sane prasida kaaturang.

  Men sugih ngelah pipis biru Anggone meli baju baru Melajah Mabasa Bali apang nau BASABali Wiki jeg mula seru

  In Indonesian

  Perkembangan teknologi mendorong munculnya berbagai isu di masyarakat. Saat ini terdapat beberapa isu yang patut kita beri perhatian khusus, seperti penggunaan Bahasa Bali yang menurun dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi isu publik. Seperti yang kita ketahui, penggunaan Bahasa Bali terutama di kalangan anak-anak dan remaja sudah mulai menurun. Ditambah melihat kesibukan orang tua, munculnya berbagai hal yang dirasa lebih menarik seperti game online, stigma bahwa Bahasa Bali adalah bahasa yang kuno dan tidak gaul membuat usaha anak dan remaja untuk mempelajari Bahasa Bali pun memudar. Padahal, anak dan para remajalah yang akan meneruskan tongkat estafet dalam mewariskan penggunaan Bahasa Bali. Jika Remaja tidak mampu berbahasa bali dengan baik, bagaimana cara mereka untuk mewariskannya ke generasi selanjutnya? Isu lainnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi isu publik. Kita hidup di negara demokrasi. Suara dan tanggapan masyarakat terhadap isu publik akan sangat bermanfaat untuk mengatasi isu tersebut. Apabila masyarakat tidak menanggapi isu-isu publik disekitarnya, pemerintah nantinya akan bekerja sendiri tanpa mengetahui keinginan masyarakat.

  Permasalahan-permasalahan ini harus segera diatasi. Apabila dibiarkan, lama-kelamaan Bahasa Bali akan memudar dan masyarakat menjadi tidak peduli dengan isu disekitarnya. Perkembangan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk menghadapi isu-isu publik yang ada, bukan justru menciptakan berbagai isu lainnya. Sudah banyak sekali perkembangan teknologi dengan fitur yang berupaya mengatasi hal tersebut, seperti situs BASAbali Wiki. Salah satu fitur yang penting untuk dikunjungi dalam situs BASAbali Wiki adalah Ruang Komunitas. Fitur ini sudah mengelompokkan isu-isu yang bisa kita tanggapi seperti budaya, pendidikan, masalah lintas agama, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat laman Wikithon yang merupakan wadah penyampaian aspirasi oleh masyarakat terkait isu yang ada. Terlebih lagi, Wikithon telah bekerja sama dengan pemerintah sehingga tanggapan-tanggapan tersebut akan tersampaikan dengan baik. Kedua fitur ini mampu membangun kepekaan masyarakat terhadap isu publik serta partisipasi masyarakat dalam menyikapi isu tersebut.

  Terdapat pula fitur terjemahan tiga bahasa, permainan kata, dan perlombaan yang berkaitan dengan Bahasa Bali. Ini nantinya mampu membuat pembelajaran Bahasa Bali menjadi lebih seru, menarik, dan tentunya menambah minat seseorang untuk menggunakan Bahasa Bali di kehidupan sehari-hari.

  Selain itu, akan lebih menarik jika Basabali Wiki memiliki fitur suara yang memberitahukan cara pengucapan kata dalam Bahasa Bali. Ini agar penggunaan Bahasa Bali bisa dilaksanakan dengan tepat dan orang dari luar Bali pun mampu belajar Bahasa Bali dengan baik.

  Sosialisasi terhadap situs ini harus tetap dilakukan secara offline dan online ke seluruh lapisan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan dengan maksimal dan untuk mengevaluasi situs ini agar semakin baik kedepannya dengan segala trobosan baru yang disediakan pada situs web tersebut.

  Baik, sekian pendapat yang bisa disampaikan.

  Ibu sugih mempunyai uang biru Dipakai untuk membeli baju baru Belajar bahasa Bali supaya terukur

  BASABali Wiki sudah pasti seru!