Memberi Uang Bukanlah Ciri Calon Pemimpin yang Baik

From BASAbaliWiki
20231113T123135849Z870628.jpg
0
Vote
Title
Memberi Uang Bukanlah Ciri Calon Pemimpin yang Baik
Affiliation
SMA Negeri 1 Penebel
Regency/City
-
Author(s)
Category
High School
Year
Photo Credit/Source
www.jurnas.com
Video Credit/Source
School/Org (if applicable)
Location


Add your comment
BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

Election 2024: What are the most urgent issues for Bali's leader candidates to prioritize?

In English

In Balinese

Bapak ibu, niki wenten jinah 200.000, Bapak Ibu pilih tiang benjangan ring pemilu ya Lengkara puniki sampun ketah kapireng olih para pamilet utawi calon pamilet daweg Pemilu 2024 puniki. Ring pantaraning sakancan calon san mautsaha molihang suara saking krama antuk kampanye, w nten san ngangg n cara puniki angg n ngamolihang suara saking kraman . Nanging wenten taler anak sane kicen jinah, tur anake punika ngedumang padana punika ring sor aturan wewalungane. Raris napi teges lengkara punika? Parindikan punika wantah parilaksana san kamargiang olih para jana san sampun kapilih san kawastanin Politik Uang . Politik uang Money Politics inggih punika praktik korupsi san kamargiang olih calon legislatif angg n ngarayu para pamilet antuk ngic nin makudang-kudang pikolih, marupa jinah utawi materi san lianan. Politika jinah taler kawedarang pinaka parilaksana numbas suara pamilih olih pamilet. Sajeroning politik jinah, para pamilet pacang marasa kirang otonomi rikala milih calon pamimpin miwah pacang lali ring aspek-aspek sekadi kinerja miwah rekam jejak calon pamimpin antuk dasar jinah.

Y ning cingak ring kaw ntenan sakadi punika, iraga minab sampun marasa, waduh, 200.000 cuma nyoblos nomor gen? . Nanging, napike iraga minehin malih sapunapi pikobet punika pacang mapikenoh ring jagate mangkin? Silih tunggil pitaken sane patut kaunggahang inggih punika, ring dija parajanane jagi ngambil jinahnyane? Santukan anake sane mapi-mapi, tan pacang mrasidayang ngrereh jinah saha becik. Ipun mapi-mapi pacang nyumbungang dewek, tur ipun mapi-mapi malih jagi nunas jinah. Praktik korupsi politik uang puniki ring pamuputnyan ngamedalang para pamimpin san wantah urati ring kepentingan pribadi miwah kelompok, n nten ja krama san milih dan . Dan rumasa patut ngrereh keuntungan saking jabatannyan , silih tunggilnyan antuk ngwaliang modal san kaambil ring kampanye. Pamuputn ri sampun ida madeg, ida pacang ngamargiang makudang-kudang penipuan, nampi suap, gratifikasi utawi korupsi san lianan ring makudang-kudang wangun.

Punika yening selehin saking segi politik, sapunapi malih saking segi agama? Yadiastun tiang tan ja mlajahin indik saananing agama, tiang pracaya tan wenten agama ring jagate puniki sane ngurukang wiadin mituturin anak lianan mangda nglaksanayang paindikan-paindikan sane tan patut sakadi asapunika. Sajeroning politik miwah agama, politik uang puniki wantah prasida ngic nin kasukertan san n nten ajeg miwah pamuputnyan wantah nyokong kasengsaran kraman y ning calon pamimpin punika kapilih dados pamimpin kraman san selanturnyan . Iraga pinaka pamilet sane uning ring indik sane becik lan sane kaon, patut waspada ritatkala nulak parindikan sakadi punika. Iraga nenten prasida ngicalang indik penipuan ring pemilu sane jagi rauh, nanging ngiring iraga ngingetang ring krama sane pinih raket ring iraga indik pikobet politik uang, duwaning utsaha sekadi punika sane prasida ngadorong anak tiosan mangda ngamargiang kabecikan sane pateh tur ngewetuang pauwahan sane becik ring wawidangan iraga. Ngiring iraga ngaryanin pemilu sane kadasarin antuk prinsip Luber Jurdil, duaning antuk pamilih sane berdaulat sinah pacang ngawetuang negara sane kukuh.

BersamaKamuNegaraMaju

In Indonesian

Property "SummaryTopic ban" (as page type) with input value "Ring makudang-kudang rahina sané sampun lintang, Indonesia sampun kaliput antuk kasus suap ring pemilihan umum. Kawéntenan puniki kasengguh politik uang utawi Money Politics. Sang sané pacang dados pamimpin pastika pacang nunas suara ring pamiletnyané, raris dané pacang naur jinah akidik ring pamiletnyané. Politik uang puniki boya ja cara sané becik anggén nuju pemilu, santukan politik puniki pacang dados cerminan sané kaon majeng ring Calon Pemimpin yéning dané kapilih dados Pemimpin selanturnyané." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.