Foto-Ada Masih Agetne-Oka Aryanata

Oka.jpeg
0
Vote
Title
Foto-Ada Masih Agetne-Oka Aryanata
Related Places
Writer(s)
  Photographer(s)
   Reference
   Photo Credit
   Video Credit
   Wikithon competition
   Photo

   Description


   In English

   In Balinese

   Sawatara suba telung bulan tiang mulih ka Bali. Satonden pandemi COVID-19 nenenan, tiang ngoyong lan magae di gumin anak. Uli Bandung kanti ka Jakarta, sakancan tongos ane tawah suba taen katekain. Ditu tiang malajah sambilang ngalih gae anggon tiang bekel maurip. Sujatine tiang dadi magae jumah ngandelang laptope dogen. Mula saja buka anake ngorang, aab jagate buka jani tusing ja keweh iraga mautsaha yen suba ngelah kabisan. Sasubane malajahang IT lan Programing, tiang lantas maan gae dadi Programmer, ngundukang aplikasi-aplikasi buka ane sai anggona teken anake di hp utawi komputere. Uli Bandung, lantas tiang pindah magae ka Jakarta. Ditu di Jakarta tuah duang bulan :

   Disubane bulan Pebruari 2020, saget ada kasus anak kena virus korona. Virus uli Cina totonan neked masih di gumin iragane. Makudang-kudang dina dugase ento, gumine nyansan suung. Anake tusing bani mapunduh buka biasane. Kanti lantas pamerintahe ngadaang Lock Down apang geringe tusing ngliunang. Agetne, satonden pamerintahe nombang bandara lan pesawate, tiang suba makeneh lakar mulih ka Bali. Yadiastun jejeh dadi carrier utawi anak ane ngaba virus, tiang cutet lakar mulih ka Bali. Yen kenehang buin, kahanan gumine di Jakarta lakar makelo mawali buka pidan.

   Disubane neked di Bali, tiang tusing bani langsung mulih. Tusing joh uli Bandarane, tiang nyewa kosan anggon tongos karantina pribadi. Apang lega masih kenehe yen deweke tusing kenken telung minggu sasubane ento, apang bani mulih matemu teken rerama. Agetne, Ida Sang Hyang Widhi sueca ngicen tiang seger. Tiang nyidang mulih matemu teken rerama lan keluarga. Unduk gegaen , agetne tiang enu nyidang magae uli jumah. Ngandelang laptop lan internet.

   Yen keneh-kenehang, yadiastun liu dampak ulian pandemi nenenan, ada masih agetne, ada masih selahne. Tiang stata ngaturang suksma ring Ida Sang Hyang Widhi. Aget deweke enu seger tur nyidang magae. Keto masih yen ada selah tiang mautsaha apang nyidang nulungin anak ane tuara. Apang pada-pada payu. Rahayu.

   In Indonesian