UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK AT THE END OF MAY

Literature Kembang miwah Kumbang

From BASAbaliWiki

Description


In English

In Balinese

Sri Rama miwah Sang Laksmana mamargi ka patapan, nagingin kayun para wiku mangda ngemit yajnyan idane, santukan sering karusak olih para raksasa. Pamargine sane doh ka genah patapan, nglintangin desa-desa sane majajar luih, taler tukad-tukad sane toyannyane ening. Wenten taler taman-taman miwah telaga sane ening, napi malih madaging sekar tunjung mawarna-warni sane kalintangin ri tatkala mamargi.

Mpu Yogiswara pangawi Kakawin Ramayana mrasa seneng ri tatkala nyurat kaluihan sekar tunjung ring telaga sane madaging toya ening punika: tunjung putih pwa ya ta tunjung abang sedeng rum kumbangnya ghurnita masabda umung sadarppa len manda maruta mirirya sugandha mambo Sang Rama Laksmana rikang ksana tusta de nya Sekar Tunjung Petk miwah Abang sedek kembang kumbangnyana pagrieng masuara taler angin sane ngesir ngura ambu mrik sumirik Sri Rama miwah Sang Laksmana ri tatkala punika seneng kabuatang Kalengengan ring taman sane wenten ring wana punika, antuk telaga miwah sekar taler bramarannyane, manados sesuratan sane panjang ring kriya sastra kunane puniki. Indike punika ngawinang iraga pacang mataken, wenten ke pakilitannyane telaga sane matoya ening punika, sekar tunjung sane mentik irika taler bramara sane pagrieng antuk ajahan yoga sane kaplajahin olih Mpu Yogiswara?

Iraga sareng sami patut nguratiang sesuratan sastra agama puniki: Ring sisin gununge wenten telaga sane luih kakatonang wantah sekar Tunjung Putih sekar sane wenten irika wantah mawarna bang kapireng suara angsa petak sedek nglangi, sakewanten nenten sinah suarannyane alus kapirengin, miwah ngulangunin Samian telagane nenten wenten sane nenten madaging sekar tunjung samian sekar tunjunge nenten wenten sane madaging bramara bramarane punika pagrieng nenten wenten sane nenten masuara suarannyane becik pisan kapireng nenten wenten sane nenten nudut kayun Wenten naler sane kasurat ring pada kakawin puniki: tarune sami sakadi saling cingakin punika taler telagane makasami seneng sekarnyane samian mawarni petak sakadi warna petak penyingakan sakewanten bramara sane mawarna ireng punika maencegan irika sakadi batun penyingakan sane ireng Sekar sane mawarni petak, bramara sane mawarni ireng, angin sane ngasirsir, suaran bramarane sane lengut, punika sakadi simbol suci ring sajeroning ajahan yoga-tantra makilitan saking sabda suci miwah aksara suci. Nganutin kriya-kriya sastra sane nlatarang indike puniki kabaosang yening sabda punika kabaos guna sifat saking akasa.

Sakemaon, sabda punika nenten embas saking aksara, sabda punika maprabawa akasa. Sakadi sane wenten ring buana agung, gelombang-gelombang suara punika kaembasang olih udara wayu sane mamargi. Punika ngawinang ri sajeroning eter rongga tubuh sane kaembasang olih prana wayu sane mamargi miwah ri tatkala ngamargiang pranayama. Sabda sane ngicenin kauripan ri sajeroning jiwa. Indike punika kabaos muladara sakadi tamis-tamis masuara ngalangenin pisan, nyuarayang dwani sane suarannyane sakadi bramara ireng.

Suara sene alus pisan, sane kapertama medal saking muladara kabaos para, salanturnyane marua sane kasar, medal saking cangkem kabaos waikhari. Sapunika sami indik mantra sane kabaos Cit, marupa suara ring sisi, aksara, miwah kruna-kruna. Punika mawinan aksara kadadosang yantra, genah ngalinggihang Brahman sane nenten prasida kaicalang a-ksara .

Kawentenan indik yoga puniki, ajahan sane kamargiang olih para yogi, ngalangenin pisan kasuratang olih Mpu Yogiswara manados kawentenan ring taman, ri tatkala sekar miwah bramarane matunggilan sangkaning keberan angin sane lengut. terjemahan oleh YesiCandrika

In Indonesian