Gering Nyaluk Makuta (I Putu Suwèka Oka Sugiharta)

Jpg.Gegambaran Gering Mamakuta. Kareka olih Ida Bagus Gde Adiputra Nindyeng Praja (Sisya SMPN 2 Semarapura).jpg
Title
Gering Nyaluk Makuta (I Putu Suwèka Oka Sugiharta)
Related Places
  Related Biographies
   Reference

   Description


   In English

   In Balinese

   Di Bali ortane magejeran

   Kocapan di Wuhan

   Di gumine gesit

   Nadak liu anak pajerit

   Sedih kelangan

   Wit geringe sukil katon

   Liu suba kalah dadi tanah dadi aon

   Anake mapayas tutur tusing bani kadropon

   Liunan cara masesemon

   Mapi-mapi tusing muatang pailon

   Nanging di kenehne jejeh kapinton

   Sasuban geringe ngutang-ngutang lampah

   Mileh-ilehan singgah

   Ngancan ilang munyine campah

   Miribang suba benyah dadi srapah

   Nyansan linyap kedeke bungah

   Takeh suba recah manadi utah

   Sang panatas ngadanin Korona

   Apan geringe nyaluk makuta

   Yen geringe suba magelung nata

   Tiang uli Bali matakon apa mirib warase suba wadih ngraja ?

   Uli Bali dingeh tiang geringe ene gegaen manusa

   Kareka baan makudang-kudang wisia

   Kadadiang sanjata utama

   Srana ngrejek satru magelar waja

   Kewala manusane nyen ngupapira ?

   Para lingsire di Bali ngorahang

   Suryane mamakuta caya

   Sunarane ngebekin akasa

   Kanti nyusupin hredaya

   Lemahe matemahan amerta

   Yan makutan suryane suba tusing enu dadi tamba

   Apa mirib manusane suba kaliwat drowaka ?

   Tusing di Bali dogenan

   Ngliunang anake nginyah natakin sunar surya

   Ngacepang gering di awakne enggal kapralina

   Nanging gering kenehne enu kapiara

   Apa mirib Hyang Sora lakar mapaica ?

   Negarane pastika ngelah makuta

   Uli Bali mase dingeh tiang

   Jani kuta negarane suba karejek grubug

   Kaulane seduk madugdug

   Masekeb baan kapaksa

   Apa mirib kutane enu pantes sumbungang ?

   Apa mirib kutane enu pangus angobang ?

   Lelingsire di Bali tusing wadih narta

   Makutan manusane tuah darma

   Boya mas mirah ane tuah ngae ulap mata

   Anake ane panjakin brana

   Bikasne tusing sida satia

   Joh para lakar bani mapunia

   Pepesan enu ngrebutin isin basang anak lara

   Apa mirib enu ada ane satia sedana ?

   Nganti buin pidan geringe nyaluk makuta ?

   Lelingsire narka nganti bikas ala manusane sida masalin jalan mula

   Nganti makutan suryane kasungkemin sujati

   Di sajebag negarane tusing ada anak nyakit ati

   Makutan ragane kaentikang baan bakti

   In Indonesian