Embas Sang Anoman

Error creating thumbnail: File missing
Location
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Dewi Anjani nangun tapa semadhi ring Telaga Nirmala. Wantah sirah idane kemanten sane sinah. Kala punika, Bhatara Bayu nedeng mangulayang ring ambara. Ngaksinin Dewi Anjani matapa ring Telaga Nirmala. Bhatara Bayu kasemaran ten ngrasaang kaman idane ngetel sig don celagine. Don celagine lantas ampehang angin tur ulung di telagane. Dewi Anjani ngajeng don celagine. Salami ida nangun tapa, wantah ngajeng don-donan sane anyud ring arepne. Kasuen-suen Dewi Anjani mobot. Ida bungeng ngayunang santukan mobot tan parabi. Ida raris nunas kapatutan ring Ida Sang Hyang Widhi. Bhatara Bayu tedun tur ngangkenin manik sane wenten ring weteng Dewi Anjani punika. Bhatara Bayu masabda, manik punika pacang embas marupa wanara petak. Risampun anak alit embas, Dewi Anjani kadadosang malih ke suarga loka sareng putran idane. Sadurung nangun tapa, Dewi Anjani wantah widyadari sane maparab Punjikastala. Nanging sang widiadari kapastu dados wanara. Ida dados malih mawali ka suarga loka yening sampun ngembasang oka warih bhatara. Kaceritayang mangkin Dewi Anjani ngrasayang waduk danene sakit. Widyadari ring suarga loka raris tedun nulungin ida ngembasang oka. Embas anak alit marupa wanara petak. Risampun ngembasang oka, Dewi Anjani mawali jegeg kajatimula dados widyadari. Rikala rare punika embas, kocap anak alit sampun bisa nyambatang seduk. Dane nakenang ring ibune tongos ngalih ajeng-ajengan. Dewi Anjani nujuhang tongosne madangin. Woh-wohan mawarna barak dadi ajeng. Sang Anoman raris makeber nganginang. Kala punika matan aine mara endag. Ida ngaden matan aine punika woh-wohan sakadi pangandikan ibun idane. Sang Anoman gencang makeber raris nguluh matan aine punika. Dewa Indra brangti ngaksi matan aine caplok wanara petak. Ida raris nembak Sang Anoman kantos ulung nepen gunung, Bhatara Bayu dahat brangti rikala uning putran idane kasakitin olih Bhatara Indra. Nika mawinan Bhatara Bayu ngambul sane ngawinang kauripanne tan pabayu. Jagat lan sadagingnyane nadak sara ngelemet, layu dusdus. Bhatara Indra nunas pangampura ring Bhatara Bayu. Bhatara Bayu ngampurayang Bhatara Indra, jagat lan sadagingnyane mawali kajatimula. Dewa Brahma lan Dewa Wisnu raris mapica panugrahan ring Sang Anoman sane ngawinang wanara petak punika kebal senjata.

  In Indonesian

  In Makassar

  Nothing was added yet.