UPGRADE IN PROCESS - PLEASE COME BACK MID JUNE

Sang Hyang Kamahayanikan

From BASAbaliWiki
Kamahayanikan BASAbali Wiki.jpg
Title of Work
Sang Hyang Kamahayanikan
Type
⧼IdentificationMap-Buddha Tattwa⧽
Photo Reference
Pustaka Berlian Biru
Location
Jakarta
Credit
Upashaka Pandita Sumatijnana
Reference
Background information


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Summary


  In English

  Sang Hyang Kamahayanikan is a palm-leaf manuscript written in Old Javanese language, dating to the tenth century, during the reign of Mpu Sindok (929-947 AD). From the colophon at the end of this text, historians conclude that this manuscript was composed at that time.

  The text of Sang Hyang Kamahayanikan comes from the word 'Mahayana' which is a major school in Buddhism. Until now, Sang Hyang Kamahayanikan has been used as an important text in both Hinduism and traditional Buddhism in Indonesia. The contents are about Mahayana Buddhist theology and the placement of statues in Borobudur Temple. This text also describes the procedures for performing austerities according to Mahayana Buddhism.

  The existence of the Sang Hyang Kamahayanikan text is very close to the existence of the Borobudur Temple which at that time became the center of worship and teaching of Buddhism. In that century, the Buddhist Syailendra dynasty and the Hindu Shiva dynasty of Isana coexisted. In fact, these two teachings are somewhat theologically contradictory. However in Indonesia, one way or another, these two teachings can coexist in the Shiva-Buddha ideology that lives up to the present day in Bali.

  In Balinese

  Sang Hyang Kamahayanikan inggih punika lontar mabasa Jawi purwa sane karipta duk satawarsa kaping dasa, daweg kaprabon Raja Mpu Sindok 929-947 Masehi . Saking kolofon ring panguntat lontar puniki, para sejarawane cumpu indik cakepan puniki kapuputang ring jaman punika.

  Cakepan Sang Hyang Kamahayanikan mawit saking kruna Mahayana sane tan lian wantah silih sinunggil marga paguron-guron ring Agama Buddha. Nyantos mangkin, Sang Hyang Kamahayanikan kadadosang cakepan penting ring Agama Hindu kalih ring Buddha tradisional ring Indonesia. Dagingnyane ngenenin indik widhi tattwan Buddha Mahayana miwah tata genah arca-arca ring Candi Borobudur. Cakepan puniki taler nlatarang tata laksana ritatkalaning ngelar tapa semadi manut ajah-ajahan Buddha Mahayana.

  Kawentenan cakepan Sang Hyang Kamahayanikan puniki banget mailetan sareng kawentenan Candi Borobudur sane daweg nika dados puserning pangubhakti tur pangajah-ajahan Agama Buddha. Ring satawarsa punika, Wangsa Syailendra sane maagama Buddha miwah Wangsa Isana sane nganut Agama Hindu Siwa pada-pada sutrepti. Sujatine, makakalih ajah-ajahan puniki sada malianan ring sisi tattwa. Sakewanten ring Indonesia, antuk asiki utawi lian cara, makakalih ajah-ajahan agama puniki prasida mamargi sareng-sareng dados tattwa Siwa-Buddha sane kantun ajeg nyantos mangkin ring Bali.

  In Indonesian

  Sang Hyang Kamahayanikan adalah sebuah teks lontar berbahasa Jawa Kuno yang ditulis pada abad kesepuluh, saat pemerintahan Mpu Sindok (929-947 Masehi). Dari kolofon di akhir teks ini, para sejarawan menyimpulkan bahwa kitab ini dibuat pada zaman tersebut.

  Teks Sang Hyang Kamahayanikan berasal dari kata ‘Mahayana’ yang adalah salah satu aliran dalam Agama Buddha. Hingga kini, Sang Hyang Kamahayanikan dijadikan teks penting baik dalam agama Hindu maupun Buddha tradisional di Indonesia. Isinya adalah mengenai teologi Buddha Mahayana dan penempatan arca-arca di Candi Borobudur. Teks ini juga menjelaskan tata cara melakukan pertapaan menurut ajaran Buddha Mahayana.

  Keberadaan teks Sang Hyang Kamahayanikan ini sangat erat dengan keberadaan Candi Borobudur yang pada saat itu menjadi pusat persembahyangan dan pengajaran Agama Buddha. Pada abad tersebut, dinasti Syailendra yang beragama Buddha dan Dinasti Isana yang beragama Hindu Siwa hidup berdampingan. Sesungguhnya, kedua ajaran ini agak bertolak belakang secara teologi. Namun di Indonesia, dengan satu atau lain cara, kedua ajaran ini dapat hidup berdampingan dalam ideologi Siwa-Buddha yang hidup hingga kini di Bali.

  Text Excerpt


  Bahasa Kawi/Kuno

  [3] Bhatara hyang buddha sang atita, sang mangabhisambuddha nguniring asitkala, kadyanggan bhatara wipasyi, wisyabhu, krakuncchanda,kanakamuni, kasyapa, atita buddha ngaran ira kabeh. Tatha saiwapianagatah, kunang bhatara buddha sang anagata, sang abhimuktamangabhisambuddha, kadyanggan bhatara aryya maitreyadi,samantaibhadra paryyanta, anagatabuddha ngaranira kabeh,pratyutpannasca ye nathah, tumamwah bhatara sri sakyamuni,wartamanabuddha ngaranira, sira ta pinakhyang buddhanta mangke,sasana nira ikeng tinut atinta. Tisthanti ca jagadhitah, tamolah ta sirakumungking hitasuka ning sarbwa satwa, umangen-angena kalepasanikang rat kabeh saka ring sangsara, duweg kumirakira padanam ingmahapralaya rike bhuwana.

  In English

  [3] [3] The Buddhas of the past, who became Buddhas in countless ancient times, such as Lord Vipasyi, Viswabhu, Krakucchanda, Kanakamuni and Kasyapa are all names of the Buddhas of the past. Whereas the future Buddhas, who will attain Buddhahood, are; Lord Arya Maitreya and Samantabhadra, both are names of Buddhas from the future. About Lord Sri Sakyamuni is the name of the Buddha from the present, he is our Buddha now, his teachings are what we are following today. It is he who has tried to bring happiness to all beings, he thought about the freedom of the entire universe from suffering, and he thought about how to protect this universe from annihilation.

  In Balinese

  3 Bhatara Hyang Buddha sane sampun tedun dumun, sane dados Buddha duk jaman lawas sane tan sida malih kaelingang, minakadi Bhatara Vipasyi, Viswabhu, Krakucchanda, Kanakamuni miwah Kasyapa punika pesengan para Buddha saking lawas. Lianan punika wenten Bhatara Buddha sane jagi tedun, sane pacang nyujuh Kabuddhaan, nggih punika Bhatara Arya Maitreya miwah Samantabhadra. Makakalih wantah pesengan Buddha sane jagi rauh. Indik Bhatara Sri Sakyamuni inggih punika Buddha saking jaman sane mangkin. Ida sampun Hyang Buddha i raga mangkin, pitudun Ida sane anutin mangkin. Ida sampun sane mautsaha ngwawa kasukertan majeng ring sarwa pranine. Ida mikahyunang sami daging jagate lempas saking sangsara. Taler kakahyunang ida punapi ngelidang jagat puniki saking mahapralaya.

  In Indonesian

  [3] Bhatara Hyang Buddha masa lampau, yang menjadi Buddha di zaman dahulu yang tak terhingga, seperti Bhatara Vipasyi, Viswabhu, Krakucchanda, Kanakamuni dan Kasyapa itu semua nama para Buddha dari masa lampau. Sedangkan Bhatara Buddha yang akan datang, yang akan mencapai tingkat Kebuddhaan, adalah; Bhatara Arya Maitreya dan Samantabhadra, keduanya nama Buddha dari masa yang akan datang. Tentang Bhatara Sri Sakyamuni adalah nama Buddha dari masa sekarang, dialah Hyang Buddha kita sekarang, ajarannyalah yang kita ikuti saat ini. Beliaulah yang telah berusaha membawa kebahagiaan bagi semua makhluk, dipikirkannya kebebasan seluruh semesta dari penderitaan, serta dipikirkannya bagaimana menghindarkan semesta ini dari mahapralaya.

  Index