BALI MELALI: Nangiang Pariwisata Ring Bali

From BASAbaliWiki
20220121T165401414Z431877.jpg
0
Vote
Title
BALI MELALI: Nangiang Pariwisata Ring Bali
Affiliation
Regency/City
-
Author(s)
  Category
  -
  Year
  Photo Credit/Source
  foto credit: https://www.hotels.com/
  Video Credit/Source
  School/Org (if applicable)
  Buleleng
  Location


  Wikithon Denpasar28 Asri

  30 months ago
  Votes 1++
  Inggih becik pisan sane sampun kawedar iwawu. Rahinane mangkin sane patut kasobiahang ring ambaralaya sakadi virtual reality wantah kawentenan desa wisata. Santukan nenten makasami desa wisata ring wewidangan Bali kaloktah ka dura negara. Yening sliksik, yakti akeh ajeng-ajengan tradisional, upakara, tradisi, bangunan-bangunan sejarah sane dados tetamian i raga sane durung ketah kauningin olih para turise. Sakewanten yening manut titiang, konten sane kadagingin ring aplikasi nganggen virtual reality sapatutne cuplikan-cuplikan manten. Mangda turise sane nyingakin video punika marasa meled jagi uning sapunapi kawentenan budaya punika ring genah sane asli. Taler dumogi saking pemerintah sida ngirangin galah isolasi para turis sane rauh ka bali. Santukan mangkin galah isolasi sane sue ngawinang turise ngekoh jagi malancaran mriki. Dumogi ja gering puniki gelis icalūüôŹ
  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  What should the government do to stimulate and sustain tourism in Bali?

  In English

  Who doesn't know about the island of Bali? The island is already famous to foreign countries. Tourism in Bali is the source of the economy that supports most Balinese people. But as it is now, Bali tourism has dimmed since the Covid-19 virus is endemic in the world. It has been two years since the Covid-19 virus has attacked our beloved earth. Several policies have been implemented. However, Bali tourism has not been able to return to normal. We as citizens, especially as young Balinese, should provide and carry out creative efforts that can stimulate tourism in Bali.

  In this era of globalization, everything is digital and sophisticated. We can use this advanced technological development as a tool to generate tourism in Bali. One of the creative businesses that can generate tourism in Bali is an application called BALI MELALI. This application uses technology in the form of VR or Virtual Reality. In the BALI MELALI application, it displays tourism destinations in Bali. If you use this VR technology, tourists or anyone who has downloaded the BALI MELALI application can see the tourism places that we want. Using this VR, tourism destinations in Bali can be seen for real, this can foster a sense of longing for Bali and cause tourists to want to come again to Bali.

  In the BALI MELALI application, it not only displays well-known tourism destinations, but should also display places that are not widely known. In Bali, there are actually many tourist destinations that are not well known. If you only show places like Kuta Beach, Pandawa Beach, many tourists will already know. That's why in this application it is very good if it shows places that are not known by many people. Not only that, the BALI MELALI application does not only display virtual or images, but can be filled with sounds that are in that place. For example at Candikuning Waterfall, if we travel to waterfalls, there are definitely sounds like the sound of gurgling water, the sound of trees blowing by the wind, the sound of birds and so on.

  The presence of images and sounds in the BALI MELALI ibi application can certainly cause longing from tourists and travel to Bali. Hopefully the business in the form of the BALI MELALI application can help Bali tourism return to normal. Hopefully Bali tourism will rise soon.

  In Balinese

  Sira sane nenten uning tekening Pulau Bali? Pulau sane sampun kaloktah ke dura negara. Pariwisata ring Bali pinaka sumber perekonomian sane nguripin akehan wagmi Baline. Nanging sekadi mangkin, pariwisata Baline sumurup sasukat gering agung Covid-19 nibenin jagate. Sampun kalih warsa gering agung COVID-19 nibenin gumi sane iraga tresnain puniki. Makudang-kudang kebijakan sampun kamargiang. Sakewanten, pariwisata Bali durung prasida mewali sekadi jati mula. Iraga dados wagmi utamannyane dados yowana bali sampun sepatutne ngicenin tur nglaksanayang utsaha-utsaha kreatip sane prasida nangiang pariwisata ring bali.

  Ring aab aor tanpa wates utawi aab globalisasi, samian sampun digital lan canggih. Penglimbakan teknologi sane sampun canggih puniki prasida iraga anggen pinaka piranti mangda nangiang pariwisata ring Bali. Silih tunggil utsaha kreatip sane prasida nangiang pariwisata ring Bali luir ipun aplikasi sane kawastanin BALI MELALI. Aplikasi puniki ngawigunayang teknologi marupa VR utawi Virtual Reality. Ring aplikasi BALI MELALI puniki nyinahang destinasi wisata sane wenten ring Bali. Yening nganggen teknologi VR niki , para toris utawi sira manten sane sampun ngunduh aplikasi BALI MELALI prasida nyingakin genah-genah pariwisata sane ragane kayunin. Nganggen VR puniki destinasi wisata ring Bali dados kacingakin antuk nyata real pisan, niki prasida numbuhang rasa rindu ke Bali tur ngawinang para wisatawan mangda kayun malih rauh ke Bali.

  Ring aplikasi BALI MELALI nenten wantah nyinahang destinasi wisata sane sampun kaloktah manten, nanging patut pisan taler nyinahang genah-genah sane durung akeh kauningin. Ring Bali sujatinne akeh pisan destinasi wisata sane durung kaloktah. Yening wantah nyinahang genah sekadi Pantai Kuta, Pantai Pandawa manten, para wisatawan pastika sampun akeh sane uning. Nika mawinan ring aplikasi puniki dados pisan yening nyinahang genah sane durung kauningin olih akehan jadma. Nenten nika manten, ring aplikasi BALI MELALI nenten je nyinahang virtual utawi gambar manten, nanging dados kasarengin antuk suara-suara sane wenten ring genah punika. Imbanyane ring Candikuning Waterfall, yening iraga melali ke air terjun pastika wenten suara-suara minakadi suara gemericikan yeh, suara punyan-punyan sane ampehang angin, suara kedis-kedis miwah sane lianan. Kawentenan gambar lan suara ring aplikasi BALI MELALI puniki pastika prasida ngawinang para turise rindu tur melali ke Bali. Utsaha marupa aplikasi BALI MELALI dumogi prasida ngwantu pariwisata Bali mangda mewali sekadi jati mula. Dumogi pariwisata Bali gelis metangi.

  In Indonesian

  Siapa yang tidak tahu tentang Pulau Bali? Pulau yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Pariwisata di Bali sebagai sumber perekonomian yang menghidupi sebagian besar masyarakat Bali. Namun seperti saat ini, pariwisata Bali meredup semenjak adanya virus Covid-19 yang mewabah di dunia. Sudah dua tahun lamanya virus Covid-19 menyerang bumi yang kita cintai ini. Beberapa kebijakan sudah dijalankan. Namun, pariwisata Bali belum bisa kembali seperti sedia kala. Kita sebagai warga khususnya sebagai pemuda Bali sudah seharusnya memberikan dan melaksanakan usaha-usaha kreatif yang bisa membangkitkan pariwisata di Bali.

  Pada era globalisasi seperti sekarang ini, semua sudah serba digital dan canggih. Perkembangan teknologi yang sudah canggih ini bisa kita pergunakan sebagai alat agar bisa membangkitkan pariwisata di Bali. Salah satu usaha kreati yang bisa membangkitkan pariwisata di Bali seperti aplikasi yang bernama BALI MELALI. Aplikasi ini menggunakan teknologi berupa VR atau Virtual Reality. Pada aplikasi BALI MELALI ini menampilkan destinasi pariwisata yang ada di Bali. Jika menggunakan teknologi VR ini, para wisatawan atau siapa pun yang sudah mengunduh aplikasi BALI MELALI bisa melihat tempat-tempat pariwisata yang kita inginkan. Menggunakan VR ini destinasi pariwisata di Bali bisa dilihat secara nyata (real) sekali, ini bisa menumbuhkan rasa rindu ke Bali dan menyebabkan para wisatawan agar mau datang lagi ke Bali.

  Pada aplikasi BALI MELALI tidak hanya menampilkan desinasi pariwisata yang sudah terkenal saja, namun seharusnya juga menampilkan tempat-tempat yang belum banyak diketahui. Di Bali sebenarnya banyak sekali destinasi wisata yang belum terkenal. Jika hanya menampilkan tempat seperti Pantai Kuta, Pantai Pandawa saja, para wisatawan pasti sudah banyak yang tahu. Itula sebabnya pada alikasi ini sangat bagus jika menampillkan tempat yang belum diketahui oleh banyak orang. Tidak hanya itu, pada aplikasi BALI MELALI tidak hanya menampillkan virtual atau gambar saja, namun boleh diisi dengan suara-suara yang ada di tempat tersebut. Contohnya di Candikuning Waterfall, jika kita berwisata ke air terjun sudah pasti ada suara-suara seperti suara gemericikan air, suara pepohonan yang dihembuskan angin, suara burung-burung dan lain sebagainya.

  Adanya gambar dan suara pada aplikasi BALI MELALI ibi pasti bisa menimbulkan kerinduan dari para wisatawan dan berwisata ke Bali. Semoga usaha berupa aplikasi BALI MELALI bisa membantu pariwisata Bali agar kembali seperti sedia kala. Semoga pariwisata Bali segera bangkit.