I Belog Meli Colok

Korek-api.jpg
Location
Bali
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Dugas pidan, ada anak cerik tusing masekolah. Ulian tusing nawang aksara, ipun kaukina I Belog. Saja buka adane, anak cerik ento mula belog. Yadiastun keto, ia sayanga pesan teken meme bapane. Sawireh ia jemet, nuutang pangidih rerama. Nuju semengan, I Belog kadundun teken memene. Memene nunden I Belog ka rompyok meli colok. Pedes pesan memene mabasen apang meli colok ane nyak ngendih. Kecesang malu coloke, pastiang nyak ngendih keto pabesen memene. Nah me, saut I Belog polos. I Belog majalan meli colok. Teked di warung, ia nyambatang teken dagange. Dagange lantas ngenjuhang colok. Pangajin coloke aji karobelah. I Belog ngenjuhang pipis satak rupiah. Dagange ngemaang susuk buin seket rupiah. I Belog majalan mulih. Neked di pateluan desane, ia inget teken pabesen memene. Yen sing kecesang, kenken nawang coloke nyak ngending, keto ia mineh-minehang pabesen memene. I Belog lantas ngecesang colokne. Byur. Colokne nyak ngendih. Kendel pesan kenehne I Belog sawireh colokne nyak ngendih. I Belog nugtugang pajalanne. Man majalan telung tindakan, ia buin mareren. Mara besik bakat kecesang, ane lenan kenken? Nyak idup apa sing? Pang sing pocol meli colok, kecesang mase ane lenan, keto I Belog mapineh. I Belog ngecesang colokne. Byur. Colokne ngendih. Kendel pesan kenehne I Belog. Buin besik kecesanga, mase idup. Sakabesik lantas kecesanga colokne, makajeng ngendih. Sing amat-amat liang kenehne mapan makejang isin coloke ngendih. Hemmmm pang kene mablanja meli colok mara luwung. Asing kecesang idup. Sing pocol i meme nunden meli colok, mapan coloke makejang nyak idup, keto I Belog ngrenggeng. Ia lantas nyelepang colok ane suba kakecesang ka kotakne. Suir suir magendingan ia majalan mulih. Teked jumah, I Belog ngenjuhang colokne. Me, coloke makejang nyak ngendih. Neh coloke, me Memene masemu, bibihne munju sawireh pocol nunden pianakne meliang colok.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.