Hanoman Duta

Error creating thumbnail: File missing
Location
Event
Dictionary words

  Summary  In English

  In Balinese

  Sang Anoman mangulayang di angkasa ngentasin pasih. Sangkaning kasaktian idane, Sang Anoman tiba ring Puri Alengka. Rumaris ida nyuti rupa dados bojog cenik. Dane masusupan ngrereh Dewi Sita. Akeh raksasa panggihin ida sedeng magebegan. Punika taler akeh nyingakin para raksasine makemit nanging tan manggihin Dewi Sita. Tan suwe, Sang Anoman nyingakin raksasa lanang nglemesin anak istri listuayu. Dane narka istri listuayu punika wantah Dewi Sita. Raksasa punika wantah Prabu Rahwana. Risampun Sang Prabu Rahwana matilar saking puri, digelis Sang Anoman tangkil tur ngaturang sembah ring Dewi Sita. Dane ngungingayang kautus olih Prabu Sugriwa. Ida wantah kantin Sang Prabu Rama Dewa. Nanging Dewi Sita nenten ngega ring Sang Anoman. Risampun Sang Anoman ngedengang ali-ali, Dewi Sita wawu precaya. Sang Anoman nunasang ring Dewi Sita mangda sareng matulak budal santukan sampun kajantosang olih Prabu Rama. Nanging Dewi Sita nulak, samaliha nyantosang Prabu Rama ring Alengka. Ida nunasang sang prabu rauh dados ksatria mahotama. Sadurung mapamit, Sang Anoman nunasang ring Dewi Sita mangda kapica ngmatiang raksasa lan raksasi sane corah. Nanging nenten kapica olih Dewi Sita. Santukan Dewi Sita ngmargiang welas asih. Sang Anoman raris mapamit jaga ngungingayang ring Sang Prabu Rama, Dewi Sita wenten ring Alengka. Nanging sadurung makeber, Sang Anoman ngusak-asik ring Puri Alengka. Taman sari purine kabenyahang. Punyan kayune kabalbal. Sang Anoman raris kakepung olih raksasane. Pamuputne Sang Anoman kajuk tur kategul. Putran Sang Rahwana, Indrajit, nibakang panah nagapasa ngawinang Sang Anoman kategul tur kalilit naga.

  In Indonesian

  Nothing was added yet.