Characteristics and Motivation of Persons with Disabilities as employees at Nusa Dua Beach Hotel

20220520T182112180Z057237.png
Title of article (Indonesian)
Karakteristik dan Motivasi Penyandang Disabilitas sebagai Karyawan di Nusa Dua Beach Hotel
Title of article (Balinese)
Caciren lan Papineh Sang Katiben Disabilitas Pinaka Pegawe ring Nusa Dua Beach Hotel.
Original title language
Indonesian
Title (other local language)
Author(s)
Subjects
 • Karakteristik
 • motivasi
 • disabilitas
Title of Journal
Jurnal Kepariwisataan dan Hospitalitas
Volume and Issue number
5,2
Date of Publication
November 2021
Page Numbers
82-101
Link to whole article
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jkh/article/view/57804
Related Places
Related Holidays
  Related Books
   Related Lontar


    You are not allowed to post comments.

    Abstract


    In English

    This research is motivated by the lack of company attention in Badung Regency which absorbing workers with disabilities and the diversity of work placements also the different types of disabilities among employees at Nusa Dua Beach Hotel and Spa which have different job characteristics. The rules given by the Indonesia government through Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities are carried out by the Nusa Dua Beach Hotel and Spa in the form of employing people with disabilities. The purpose of this study

    was to determine the characteristics of employees with disabilities at the Nusa Dua Beach Hotel and Spa, to determine the work motivation of employees with disabilities, to determine the inhibiting a nd supporting factors of disability employees while working. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting and combining data information from the identification of raw data. The results of the analysis will be interpreted by collecting data from the data collected and then developed with the theory obtained. Data

    collection is done by observation, a study of literature, distributing questionnaires, documentation and in - depth interviews. The results of the data analysis state that intrinsic motivation and extrinsic motivation play a role in employee performance, especially in achievement, sociodemographic characteristics and job characteristics play a role in the suitability of work with employee characteristics and employee work productivity. One of the supporting factors for employees with disabilities in working is the achievement of employees. One of the inhibiting factors at work is job rotation.

    In Balinese

    Panyuratan puniki kawiwilin riantuk kakirang uratian Perusahaan ring Kabupaten Badung ritepengan nampi sang katiben disabilitas ring makudang baga wiyadin bacakan pekaryan ring Nusa Dua Beach Hotel Spa. Sejaba caciren lan papineh ipun sang katiben disabilitas meled nangun pekaryan ring Perusahaan. Uger uger sane kamedalang olih Pemerintah marupa Undang Undang no. 8 Tahun 2008 ngeninin Penyandang Disabilitas sampun kalaksanayang olih Nusa Dua Beach Hotel Spa inggih punika ngicenin galah ring sang katiben disabilitas manados pegawe. Tatujon panyuratan puniki tan sios mangda tatas kauningin praciri lan punapa punapi sane nundunin manah ipune makarya ring Nusa Dua Beach Hotel Spa, taler mangda kauningin napi sane dados piambeng lan panyundul sang katiben disabilitas selami nangun karya ring Nusa Dua Beach Hoten Spa. Metode sane kawigunayang inggih punika deskriptif kualitatif antuk ngapupulang lan ngarangkep data ngawit saking data sane durung trepi raris kapitatasin jantos prasida kapupulang tur kaparidabdab majalaran teori sane wenten. Ngapupulang data kalaksanayang riantuk observasi, studi literatur, ngawedar kuesioner, dokumentasi, lan saur pitaken sane mateleb. Pikolih pamaridabdab data mitatasang inggihan pamineh intrinsik lan ekstrinsik prasida nincapang kinerja pegawe. Praciri sosiodemografis lan praciri pakaryan mapuara ring kapatutan pakaryan mantuka ring praciri pegawe lan produktifitasnyane. Pangerembe pegawe disabilitas ritepengan nangun pakaryan silih sinunggilnyane inggih punika prestasi. Sane manados pariambeng silih sinunggilnyane inggih punika rotasi pakaryan.

    In Indonesian

    Pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kurangnya perhatian perusahaan di Kabupaten Badung dalam menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas serta keragaman penempatan kerja dan perbedaan jenis disabilitas pada karyawan di Nusa Dua Beach Hotel and Spa yang memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda adanya keragaman ini memberikan peran dalam melakukan pekerjaan. Selain karakteristik, motivasi penyandang disabilitas mendukung keinginan penyandang disabilitas untuk bekerja pada suatu perusahaan. Aturan yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Nusa Dua Beach Hotel and Spa dalam bentuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari karyawan disabilitas di Nusa Dua Beach Hotel and Spa, untuk mengetahui motivasi kerja dari karyawan disabilitas di Nusa Dua Beach Hotel and Spa, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung karyawan disabilitas selama bekerja di Nusa Dua Beach Hotel and Spa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan dan menyatukan informasi data dari identifikasi data mentah yang kemudian hasil analisa akan dilakukan int erpretasi data dengan mengumpulkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan kemudian dikembangkan dengan teori yang di dapat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi literatur, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari analisa data menyatakan bahwa motivasi inst rinsik dan motivasi ekstrinsik berperan kinerja karyawan terutama dalam berprestasi, karakteristik sosiodemografis dan karakteristik pekerjaan berperan dalam kesesuaian pekerjaan dengan karakteristik karyawan dan produktivitas kerja karyawan. Faktor pendukung karyawan penyandang disabilitas dalam bekerja salah satunya adalah prestasi dari karyawan. Faktor penghambat dalam bekerja salah satunya adalah rotasi pekerjaan.