-

20221112T233330766Z532280.jpeg
0
Vote
Title (Other local language)
Photograph by
-
Issue name
Year
ISBN
Reference for photograph
Author(s)
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference
   Competition
   Pemaksimalan
   Category
   High School
   Affiliation


   You are not allowed to post comments.

   How can the BASAbali Wiki platform encourage you to participate with civic issues?

   Description


   In English

   In Balinese

   Om Swastyastu. Asapunapi gatra sameton sinareng sami dumogi antuk Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa Sameton sami setata nemu rahayu tur dirghayusa. Patut kauningan Ida Dane sinareng sami dewek titiang wantah sisya biasa tuna widya sangkaning meled kabatek manah titiang mangda waged mabasa Bali pamekasnyane ri sajeroning pacang nyurat opini wiadin daging pikayunan kadi asapuniki. Dumun titiang kimud pisan mabasa Bali manah titiang linglung pacang mabaos Bali punika sane ngranayang titiang nenten pati metu baos pateh sekadi i togog ngandang mata kedat nanging bibih caket. Malarapan kadi asapunika jengah manah titiang mabasa Bali patuh sekadi anak wikan mabasa Bali. Nanging ring gatra sane becik puniki boya ja titiang pacang mabaos Bali mawit saking tutuk wiadin bibih basa lisan nanging wantah mabaos ri sajeroning kruna-kruna sane puntul yen manahang sekadi pangrupake durung masangih. Wiadin kabaos basa tulis sangkaning basa tulis puniki titiang rumasa garjita pacang niwakang unteng manah. Sameton gumanti sampun uning ring aab jagat sekadi mangkin kawentenan teknologi miwah komunikasi puniki dahat mapuara pisan majeng para jana ring jagat puniki. Nanging sekadi paribasane jele melahe setata medampingan, tiosan mapuara becik kawentenan teknologi informasi taler mapuar nenten becik yening iwang kawigunayang. Sepatutne teknologi informasi punika kanggen pinaka piranti utama sajeroning pacang nglimbakang warisan buadaya iraga ten ja tios wantah basa Bali. Silih tunggilnyane kawentenan platform Basa Bali Wiki. Paltform Basa Bali Wiki maduwe pangapti mautama sajeroning nglestariang basa, budaya miwah palemahan. Ring platform kadi puniki titiang bani masuara sawireh platform puniki menjamin kemanan personal. Ten rumasa gundah malih titiang pacang niwakang opini sane pendem titiang selama niki pamuputne sida kamijilang. Opini titiange nenten ja basa kemanten sane terancam punah nanging ring sakancan taru sekadim punyan juwet miwah punyan-punyan sane lianan. Napi paiketan pantaraning basa sareng punyan? Mapan uli basa iraga uning kasuksman, uli aran iraga nawang rupa, basa nenten ja pacang jangkep yening nenten wenten rupa. Kadi I Punyan Juwet niki dumun pisan titiang sareng timpal-timpal demen pesan ngalih buah juwet. Buah juwet enak pisan yening ajeng. Nanging cerik-cerike mangkin nenten uning indik punyan juwet, kaling kruna punyan juwet goban punyan juwet nenten uninga. Akehan sane polihang wang alit-alit ring kota-kota nenten uning istilah taru utawi punyan, utamane punyan juwet. Mara takenin samian caket, samian bingung. Wang alit-alite mangkin wantah nawang punyan bonsai tekening binahong. Nanging punyan-punyan sekadi Punyan Pangi, Punya Badung, Punyan Sentul, Punyan Kelor lan Punyan Juwet tusing bakatanga. Puniki sane dados pikobot utama tur dados unteng pakilitan basa miwah taru. Sinahnyane yening kawenten basa lan aran sane sampun katami duk ilu nenten sida palasang. Maksud titiange yening istilah-istilah sekadi Juwet, Pangi, Sentul, Badung, lan sane lianan punika ajeg basa bali taler pacang ajeg. Punyan utawi Taru wit prana kauripan iraga patuh kadi angkihane di tengah awake, mapan uli angkihane iraga ngidaang mabaos. Ulian punyan iraga ngidaang maangkihan. Minab amunika dumun sameton sampunang bangetanga raos titiang puniki, wantah pikeling iraga kemanten pinaka jatma Bali. Napi malih mangkin sampun wenten Basa Bali Wiki pangaptine sida nglestariang kawentenan warisane puniki.

   In Indonesian