Literature

Tresna madampingan.jpeg
Title (Other local language)
Photograph by
Reference for photograph
Author(s)
  Subject(s)
   Reference
   Related Places
   Event
   Related scholarly work
   Reference


   You are not allowed to post comments.

   Description


   In English

   In Balinese

   Mulan seken gumine lakar kene ane madan corona, suba kudang bulan tiang ngaden apang tusing mai melali virus to, an jani mare tawang kekene rasane idup enderin corona sebilang wai. Makejang anake inguh paling kemu mai ender corona, apa sujatin corona n to ?, yen jumah tiang makeneh nak tuah penyakit biasa dogen, kuala nyajang makelo mare ngerasayang pedih ulian corona. Tusing ja tiang dogen ane ngerasayang buka kene, ditu anake disisi milu sakit, milu pedih, milu ngeling uyut sabilang wai ulian corona. Nyen an nawang idupe jani tuyuh, nyen an nawang idupe jani kuangan pipis, nyen an nawang idupe jani bengang bengong sing karuan, an nawang tuah Ida Hyang Widhi Wasa. Rasa anake manyama suba tusing ada ulian corona, seka bedik enceb care gumine jani, liu anake mati ulian corona. Ane jani gumine suba pada mareren makejang matutup, dagang cerik matutup, dagang gede matutup, obyek wisata matutup makejang matutup. Nang tolih sisya jani ade ja ane demen masuk, sekate corona libur dini ditu kuala baange jumah tusing karuan malajah, nanging tiang demen makejang jumahange, cerik-cerike ngidang mapulpul ngajak meme lan bapane, ngedum suka duka malajah basa bali. Yen Basa Bali tusing perlu buin palajahin, ulian coronane jumah suba sabilang wai ngomong Bali. Mula seken virus coronane suba malali ka Bali, nanging viruse ne tusing ngidang ngilangan anak Bali Mabasa Bali. Ulinge tusing kene idupe ajak rerama, ulian corona benyah cara kaca bakat timpug aji batu. Munyi ane patutne sing dingeh, pesu dini ditu ngae tiang sakit hati, pedih sabilang wai tuah ngidang ngeling ngetel yeh paninggalane ento ulian corona. Dugase pidan enu ngidang ngedum apa ane gelah ngajak reramene, jani apa alih tusing ade benyah satata benyah ane tepuk. Gumine mula seken enceb seka bedik, nanging Krama Baline liu ngelah cara, nunas ica apang gumine seger tusing cara jani. Suba abulan majalan, mula sajan tusing dadi rerenang munyine ane satata ngae tiang sakit hati, maan ja rerama ne to makeneh, luung ja asane idup ngemang munyi sabilang wai. Nanging tiang tusing taen makeneh lakar ngawales reraman tiang, tuah ngidang nerima sawireh anake ane mabikas jelek lakar nerima kajelekan buin pidan. Keto masih y n anak mabikas luung pastika kaluungan ane bakatange. Adin-adin tiang maan matakon kenken carane apang buin manian ngidang idup luung, seken tusing uyut ngajak rerama. Ditu tiang seken ngorahang ajak adine y n alih selah sebeneh tusing kene, nanging ene ulian corona ane ngae uyut, benyah, pipis telah, ento sujatine ane ngae anake ngidang uyut, bikas ne malenan. Pemerintah jani suba ngorahin krama Baline ngoyong jumah de bengkung, dini ditu matempel mailehan kertas misi tulisan nongos jumah de bengkung , apa sujatine ane ngae liu anake tusing rungu teken ento. Tiang nawang ane ngeranayang tuah anake ane tusing taen mabalih TV, yen anake ane tusing taen mabalih TV ento pasti tusing rungu ajak arahan pemerintah. Yening di banjar tiang truna truni mulan seken makejang nyak ngawantu uli maadepan ember, masker, ento adepe di online, batine anggone ngawantu sametone ane tusing ngelah apa. Yen jumah tiang tusing ngidang keto, tuah munyi ane ngae benyah kuluwarga ulian corona.

   In Indonesian