The decline of balinese language and culture

From BASAbaliWiki
20230203T015349922Z377748.jpg
Title (Indonesian)
Menurunnya bahasa dan budaya bali
Title (Balines)
Ngirangi bahasa lan budaya bali
Original title language
Indonesian
Photo Reference
-
Fotografer
-
Photograph credit
-
Religion or culture
Ngirangi bahasa lanjut budaya bali
Category
Author(s) / Contributor(s)
Institution / School / Organization
Mahasiswa STKIP Agama Hindu Amlapura
Related Places


  Add your comment
  BASAbaliWiki welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.

  Videos

  Description


  In English

  The Balinese language is part of the Balinese cultural identity, but in the current rapid development of tourism the existence of the Balinese language is quite concerning. The more tourists, both domestic and foreign, who come to Bali, will it erode the Balinese language as a regional language? Bali has a strong attraction in the world of tourism, enjoyed by both domestic and foreign tourists. The increasing prestige of the existence of Balinese tourism is not in line with one culture Bali is the most essential and is the identity and identity of the Balinese people, namely the Balinese language.

  The Balinese language is the mother tongue for the Balinese people, which in use has a sor singgih base. So in using Balinese, the speaker should know who the other person is talking to. If the interlocutor is older, Balinese is used, which is more refined, whereas if the equal or younger can use Balinese, which is at a lower level. It is also the identity of the Balinese people in language. But along with the weakening of the use of the Balinese language, and conversely the use of foreign languages ​​that enter Bali, of course, is also accompanied by culture in foreign languages. This of course shifts the polite and virtuous Balinese speech manners. Foreign tourists (foreign tourists) in speaking they do not use sor singgih basa, because their language does not recognize it. The words of a teenager to his parents are very concerning (this incident can be seen in tourist spots in Bali). For example, a child says the word "shit" (damn) to their parents, of course this cannot be imitated by the younger generation of Bali.

  Apart from the above, of course the role of the government in providing attention, guidance and support both morally and materially is highly expected for groups of young people who play a role in preserving the Balinese language through arja arts or other arts that preserve Balinese culture. So that the Balinese language continues to exist in the midst of the rapid development of the tourism industry in Bali

  In Balinese

  Basa Bali mujudake jati diri budaya Bali, ananging sajeroning perkembangan pariwisata kang rame banget saiki anane basa Bali cukup mrihatinake. Saking kathahipun para wisatawan, domestik lan manca ingkang rawuh ing Bali, badhe ngikis basa Bali minangka basa dhaerah? Pariwisata Bali boten jumbuh kaliyan budaya Bali ingkang paling esensial saha dados jati diri lan jati diri masyarakat Bali, inggih menika basa Bali. Basa Bali mujudake basa ibune wong Bali, kang dienggo nduweni dhasar sor singgih. Satemah anggenipun ngginakaken basa Bali, penutur kedah mangertos kaliyan sinten ingkang dipunandharaken. Menawi pawicantenan langkung sepuh, basa Bali dipunginakaken ingkang langkung alus, dene menawi ingkang sejajar utawi langkung enom saged ngginakaken basa Bali ingkang wonten ing tataran ngandhap. Semanten ugi dados jati diri tiyang Bali ing basa. Ananging sesarengan kaliyan ngleremaken panganggening basa Bali, saha suwalikipun panganggening basa manca ingkang mlebet ing Bali, tamtu ugi kadherekaken kabudayan ing basa manca. Bab punika temtu ngobahaken ragam basa Bali ingkang santun lan berbudi luhur. Turis manca wisatawan nalika guneman ora nganggo sor singgih basa, amarga basane ora ngerti. Omongane bocah enom marang wong tuwane banget mrihatinake kedadeyan iki bisa dideleng ing papan wisata ing Bali . Upamane bocah ngucapake tembung sialan sialan marang wong tuwane, mesthi wae iki ora bisa ditiru dening generasi mudha Bali. Kajawi saking kas but ing nginggil, t mtu kawont nanipun pamarintah angg ning paring kawigatosan, tuntunan saha panyengkuyung sae moral lan materil tumrap golonganing para mudha ingkang gadhah peran kangge nguri-uri basa Bali lumantar seni arja utawi seni san s-san sipun ingkang nguri-uri kabudayan Bali. . Supados basa Bali tetep eksis ing salebeting perkembangan pesat industri pariwisata ing Bali. Bali

  In Indonesian

  Bahasa Bali adalah bagian dari identitas budaya bali, namun di dalam pesatnya perkembangan pariwisata saat ini keberadaan Bahasa Bali cukup memprihatinkan. Semakin banyak wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke Bali, akankah mengikis Bahasa Bali sebagai bahasa daerah ?Bali memiliki daya tarik yang kuat dalam dunia pariwisata, baik dinikmati wisatawan domestik maupun mancanegara.meningkatnya pamor eksistensi pariwisata Bali tidak sejalan dengan salah satu budaya Bali yang paling esensial dan merupakan jati diri serta identitas masyarakat Bali, yaitu Bahasa Bali.

  Bahasa Bali adalah bahasa ibu bagi masyarakat Bali yang dalam penggunaannya memiliki sor singgih basa. Jadi dalam pemakaian bahasa Bali penutur hendaknya mengenal siapa lawan bicaranya. Apabila lawan bicara kita lebih tua, maka digunakan bahasa Bali yang lebih halus, sedangkan apabila setara atau lebih muda dapat menggunakan bahasa Bali yang tingkatannya lebih rendah. Hal itu juga merupakan identitas dari masyarakat Bali dalam berbahasa. Namun seiring melemahnya penggunaan Bahasa Bali, dan sebaliknya penggunaan bahasa asing yang masuk ke Bali tentu juga dibarengi budaya dalam berbahasa asing. Hal ini tentu saja menggeser tata bicara masyarakat Bali yang sopan dan berbudi pekerti luhur. Wisatawan manca negara (wisatawan asing) dalam berbicara mereka sama sekali tidak menggunakan sor singgih basa, karena bahasa mereka tidak mengenal adanya itu. Ucapan seorang anak remaja kepada orang tuanya sangat memprihatinkan (kejadian ini dapat dilihat di tempat-tempat wisata daerah Bali). Sebagai contoh seorang anak mengatakan kata “shit” (sialan) kepada orang tua mereka, tentu saja hal ini tidak boleh ditiru oleh generasi muda Bali.

  Terlepas dari hal di atas, tentunya peran serta pemerintah dalam memberikan perhatian, bimbingan dan dukungan baik moril maupun material sangat diharapkan bagi kelompok generasi muda yang ikut berperan dalam pelestarian bahasa Bali melalui kesenian arja ataupun kesenian lainnya yang bersifat melestarikan budaya Bali. Sehingga bahasa Bali tetap eksis di tengah pesatnya perkembangan industri pariwisata di Bali.