What is your hope for 2024 in one word? Post your comments here or propose a question.

Sesangi

sesangi

ss\i
  • promise (to oneself or God) to do something if the intention is achieved (Mider) (Noun) en
  • vows; utterances, words, or promises (to oneself or God) to do something if the intention is achieved (Mider) (Noun) en
  • kaul; ujaran, perkataan, atau janji (pada diri sendiri atau Tuhan) hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapai (Mider) (Noun) id
  • nazar; janji (pada diri sendiri atau Tuhan) hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapai (Mider) (Noun) id
Andap
-
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Sesangi

Yen sing ngelah panak muani cara janine, jeg asli sing sempurna asane dadi anak muani. Liunan ba merasa jengah ulian katarka sing nyidang ngae somah bagia. Keto masih cara ane rasanga teken Komang Bendesa. Lelima ia suba ngelah pianak luh sakewala nu meled kenehne apang ngelah pianak muani. Apabuin jumahne tusing sajan ada semtana muani. Keponakanne makejang luh tur pada suba nganten ke pisaga. Tetegenane jumah jeg tusing main-main, Sanggah ibu gede maka jati sanggah tua kulawargane. Yen makejang pianakne nganten ke pisaga, nyen kone ane lakar baanga negen warisane ene. Ngalih sentana cara janine masih keweh. Modal gede tagiha. Umah, tanah, mobil, deposito, atm, kartu kredit mara syarat dasar. Di samping to, mirib sing ada anak tua ane lakar ngemaang pianak muanine nyentana. Ngelah pianak muani a besik sinah ngelah tetegenan ngewaris jumahne. Beh, jeg inguh kenehne. Apabuin tanah umahne tuah tanah adat , yen prade putung, payu ye pegat satuan leluhur anak tuane. Mumpung somahne Luh Karti nu siteng, yen ngubuhin panak buin besik jeg sing keweh rasane.

Disubane mebligbagan ngajak somah tur meme bapanne, Komang Bendesa suba mantep bakal ngelah panak buin besik. Apang ada a kelan, keto memene minjulin. Sakancan buku ane misi tatacara pang nyak ngelah panak muani, pacane. Sekancan informasi ane ada ubunganne teken panak muani jeg pasti suba tusing lewatina. Jani jeg seken-seken ia nuutin sekancan petunjuk dokter kandungan ane ngemaang program apang jani tusing kuciwa. Disamping to, ane masih sanget ucukanga tuah nunas ring leluhurne di sanggah, ring Ida Sang Hyang Widhi apang sueca ngicen ia panak muani apang ada ane nerusang tetegenan riwekas. Selid sanja ia nunas ica tur ideh-ideh masesauhan. Prade saja lekad muani lakar ngaturang gong limang barung, ngadang balih-balihan ketelun, magpag aji guling a kelan lan sesangi ane lenan. Makejang cateta rapi pesan di buku agendane. Komang Bendesa tangar nyen nawang mani puan yen saja misi pinunasne apang tusing engsap. Sawireh suba sesai pesan ia nepukin anak ane nemu pikobet ulian leluhurne engsap mayah sesangi. Ia sing pesan mekita keturunanne buin pidan kelara-lara ulian ento. Yen suba mati, nyen nawang teken kapiutangan…

Sing kanti nembulan jeg beling buin somahne. Komang Bendesa sajan-sajan mebrata cara ane katulis di bukune. Tusing dadi mamunyah, maroko, matetampahan keto masih bok lan jenggotne depina kanti dawa jambreng cara balian. Sabilang ngateh somahne maperiksa ke dokter kandungan tangkah Komang Bendesane setata ketug-ketug sing karuan. Kanti sing bani macelep ke ruangan doktere. Ia takut pesan yen pianakne buin luh. Mimih, kenken ya sebet atine...! Doktere mriksa basang Luh Kartine nganggon alat ane mesambung ke layar tivine. Krem ane olesina teken asisten doktere kerasa tis nenangin kenehne. Doktere ngeser-ngeserang alat di basangne sambilanga nlektekan gambar di layare. Ditu ngenah gambaran selem putih klebut-klebut, sirah bayine gede buka kecambah kedele mara mentik. “ dokter, malih pianak tiange luh?” Luh Karti metakon banban. Limanne mapeluh belus yadiapin ruangan periksane dingin me AC. “ oh, ibu ten perlu kuciwa mangkin. Niki sampun lanang sekadi pengaptin ibu!” doktere ngandika sada kenyem. Mara dingeha keto, jeg sing kodag kendel kenehne. Yen sing inget-ingetanga ibane suba tua, mirib ia suba ngigel ngorin sekancan anake ane ada ditu, pianakne kone muani. Saja anake ngorahang demene kaliwat tipis bedane teken anak buduh. “ jakti Dok, ten wenten indik iwang?” buin sekenanga doktere. “ inggih, yen asil usgne niki jeg pastika sampun lanang, nanging tiang ten purun ring Sang Hyang Embang. Dumadak Ida sueca nggih bu. Ibu tetep nunas ica, nak sami Ida sane ngatur, ten kenten bu..” alus doktere ngandika, mekada mebunga-bunga kenehne cara anak cerik maan plalianan anyar. Rasane ia suba ngelekadan panak muani. Beh, kenken ya, demen kurenanne yen suba pasti kakene. Mara mampakang ruangan doktere, gageson Komang Bendesa nyagjagin somahne ane makenyem bungah. “ apa orahanag teken doktere Luh, muani kone?” “ Tenang bli, nak muani kone pianake” munyin somahne getar sambilanga maid limanne ke meja kasire. Kadi rasa yen a juta tagihina ongkos periksa mirib jeg bayaha bes kademen atine. Neked jumah makejng kulawargane milu demen ningeh asil usgne. Apabuin meme bapane, ngencolang ngaturang canang ke sanggah angayubagia apang saja Ida sueca. Yen I raga sajan-sajan mapinunas saha keneh ning malih mautsaha seken-seken sinah mapikolih melah. Jani suba lekad rarene muani. Bagus genjing cara bapanne makulit kedas cara memene. Jeg sing pocol I Komang mebrata. Prejani ia megundul ngedasin jenggot lan brewokne ane jambreng. Egar pesan gobane. Makejang anake ane merasa kenal teken Komang Bendesa milu merasa bagia. Apa buin kulawargane, I made Suputra, jani dadi bintang pemungah umah. Umahne ane sesaian suba rame, jani ngancan ngeramean. Anake ane nelokin membah. Sing tuah pisagane, nyaman-nyamane dogen ane nelokin kayang ke timpal-timpal kantorne tumben mabriuk teka. I pidan dugase panakne ane kelihan lekad anak nakonin tuara bani, apabuin lakar teka nelokin. Ulian makejang suba pada nawang uli nu beling mara tawanga panakne luh, somahne sing runguanga. Japi ja nyak nongosin di rumah sakit sakewala tusing pesan panakne toliha. Mirib I Komang sing rungu kenken goban pianakne. Apa bokne keriting, sosoh, kulitne selem apa putih. Cutetne ia ngambul. Nyen kaden ambulina. Yen jani, sabilang teka uli megae sing ada ane lenan ane tongosina tuah I Made. keto masih mbok-mbokne. Megarang ngempu kanti sing ada ane inget melali cara biasane. Ungtung masih pianakne ane luh-luh makejang polos lan neriba, suba ngerti yen memene repot ngerunguang adine.

Di telubulane Komang Bendesa sadia naurin sesangine. Balih-balihan bakal adanga katelun. Keto masih ngingu krama banjare. Ngaturang busana ka pura, tedung agung, tipat rayunan meulam tebel bulu di sabilang pura ane tangkilina dugase somahne nu beling. Sakabesik balina catetane, nyeh nyanan ada sesangi ane tusing kataur. Suba nyaluk peteng dapetanga meme lan bapane sregep mepayas aken cara lakar kundangan sid anake nganten. Memene mekamen songket, mebaju brokat barak, mapriasan jangkep mebunga emas lan gadung dipusungane. Subengne makenyah, adung teken bros bunter di bajune. Ias lan bungah. Keto masih bapane. Sing nyak kalah, bapane maudeng songket nyotot cara raja dharma di drama gonge. Baju safari selem ane anggona anut teken pengawakne ane nu siteng. Yadiapin suba makejang bokne putih, nu masih ngenah kebagusane dugase truna. “ Me, Pa, lakar kija jeg ias pesan?” Komang Bendesa negak di samping memene sambilanga nlektekin payasan reramane. Mirib lakar kundangan sid pejabate, keto kenehne. Bapa lan memene sada kenyem mesaut sibarengan. “ mayah sesangi”. “ mayah sesangi?” Komang Bendesa maplengek. “ dugase I Luh mara beling, meme nunas ica pang nyak cucun memene muani. Nah, jani mapan suba misi pinunas meme ajak bapa kal taur jani, mumpung meme bapa nu idup, yen suba mati kal kenkenang naur?” bapanne ngimbuhin sambilanga macelep ke mobil adine di aep korine. “ ke pura dija meme ajak bapa naur sesangi? Dadi sing ngaba banten?” Komang ane sing nawang unduk nyekenang pesaut reramane. “ ke diskotik, tongos adin komange megae, apa adane…Kamasutra?!” memene kenyir-kenyir. “ di Kamasutra ada pura?! Pidan meme nunas ica ditu?!” Komang Bendesa sing tatas ngerti. alisne kanti mepalu ulian bingung. “ meme ajak bapa lakar dugem!” memene buin mesaut sada agem. Komang Bendesa bengong. Kenken ya unduke, dadi mesesangi tawah buka keto? Ah, anak mesesangi apa gen dadi, keto ia ngerimik padidi sambilanga ngenehang meme ajak bapane dugem ngajak turis-turis ane sing mabaju, anak bajang-bajang mesepatu tinjik, merok mini mebaju tanktop, I meme lan I bapa sinah bakal dadi pusat perhatian.

Denpasar 08
[example 1]
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Prasida taler, pikobet punika rauh duaning sang sane madue pikobet lali naur sesangi ring leluhur utawi batara sane malinggih ring genah dane dumun masesangi.

In English:   The problem could also rise because someone has not paid off their debt to an ancestor or a god who resides in the place where he had promised something.

In Indonesian:   Bisa juga, sebab masalah itu adalah karena seseorang belum melunasi utangnya pada leluhur atau dewa yang berada di tempat di mana dia pernah berjanji.

In Balinese:   Akeh anak sane rauh mriki santkan jagi nunas, taler wenten sane jagi naur sesangi ri sampune sane katunas kapolihang.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Teked di pondok lantas ngae ketipat lan nampah siap anggon nawur sesangi.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Sesangi wantah samaya sane naenin kabaosang pinaka pangrastiti.

In English:   Sesangi is a promise that was once said as a request.

In Indonesian:   Sesangi merupakan sebuah janji yang pernah diucapkan sebagai sebuah permohonan.

In Balinese:   Tiosan punika, sesangi wantah semaya majeng jadmane punika mangdane satata nyuksmayang paican Ida Sang Hyang Widhi.

In English:   Furthermore, sesangi is a promise to oneself to always or always be grateful for all the gifts from God.

In Indonesian:   Lebih lanjut, sesangi merupakan janji kepada diri sendiri untuk selalu atau senantiasa bersyukur atas segala karunia dari Tuhan.
  1. IA Marhaeni Sukanta, di muat di Balipost 8 juni 2008