Semara

semara

  • romantic or erotic love
  • goddess of love
Andap
semara
Kasar
-
Alus sor
-
Alus mider
-
Alus madya
-
Alus singgih
-
Mider
-
Bali dataran dialect
-
Bali aga dialect
-

Usage Examples

Semara Dudu

“ Sampunang asapunika Aji, titiang nenten ngiringang!” kekeh Dewa Ayu Ratih mapiungu teken matuane ane malinggih nengsek di sampingne. “ Sing kenken Ayu, apabuin belin Ayune makelo suba ngalahin, nak tiang ane satmaka lakar ngerunguang Ayu.” “ Japi asapunika, sampunang mapikayun sane boya ring anggan titiang.” “ Tiang tuah ngidih apang Ayu ngerunguang pikayun tiange.” “ Nenten Aji, sampunang! Niki kawon, nenten patut!!” “ Yen suba ajak dadua, tan ada ane ten patut.” Anak lanang ane mayusa minab kirang langkung seket tiban punika ngunjal angsur nyingak anak istri sane nguntul ngetelang yeh panyingakan tanpa swara. Anak istri ane satmaka mantune punika, wiakti nutdut kayune ngantos nyabran wengi tan prasida antuk dane merem. Siosan saking kajegeganne, uratianne setata ngadakang dane uyang. “ Apa ane pinehang Ayu buin? Tiang nak sing ja anak len. Tiang suba kalulut tresna teken Ayu. Tiang tusing ja bakal ngicen Ayu magedi uli jero yadiapin belin Ayune, Dewa Bagus suba newata.” “ Titiang nenten ja jagi mapamit saking jero, wenten putun ajine, cening Sadewa sane patut tresnain titiang driki, kemawon sampunang mapikayun sane tan antes marep titiang Aji. Aji wantah langit titiang.” “ Ah Ayu, I raga tuah paduanan dini. Ayu sing matimpal, tiang masih suba makelo kalahina teken biyang Ayune dini, ngudiang I raga tusing majalan bareng-bareng dogen?!” “ Rereh anak istri tiosan, titiang jagi ngayahin Aji driki sekadi ngayahin reraman titiange padidi.” “ Ayu, tiang sing sida matolihan buin teken anak luh ane lenan.” Dewa Aji Punggul ngambel tangan Dewa Ayu Ratih, mantun idane sane wawu atiban katinggal olih rabine krana metabrakan di Tohpati. Dewa Ayu Ratih, saha kimud nampokang tangan matuane laut memargi ke kamar okane Dewa Bagus Sadewa ane mara mayusa kalih tiban. Yeh panyingakanne membah kadi ujane bales rikala bulan Desember. Dane ngejer, mategtegan sadurung macelep ke kamar. Sabilang peteng kayune tuah inguh, bari-bari marep aji matuane sane meled teken ragane. Sujatinne, Dewa Ayu Ratih tuah takut teken ragane padidi sane pateh maduwe kayun buka aji matuane. Ragane sekadi merasa nyingakin Dewa Bagus Surya, rabinne, rikala nyingakin dane. Yadiastun sampun mayusa lingsir, nanging dane kantun bagus genjing sekadi okanne. “ Yen tiang tusing pageh makta raga, pastika tiang bakal kalah olih gagodanne ane berat puniki.” kenten Dewa Ayu Ratih ngrenggeng padidi. Dane nganengneng okanne sane sampun aris sirep. Arasne alep bagus sekadi ajine. “ Dewa Bagus, lacur pisan cening. Durung cacep ngaukin aji sampun katinggal.” dane ngerimik saha mersihin keringet okanne ane padrisdis di dahine. Okanne makliud, raris malih leplep. Dane menahin pedekne lan nyaputin saha tresna asih. Atiban sampun, dane tuah ngeraga, nyapcap toyan panon di pedeke ngempahang rasa kelangan tanpa sawitra. Sira sane kandugi dados sawitrane tanpa nenten wenten rasa sangsaya, mapan dane wantah balu bajang sane wawu mayusa selae tiban. Suung ring kayune matimpal sepi ring pamereman, ngancan ngadakang pikayunane sekadi memargi ring rurunge sane peteng tanpa wates. Ten wenten pengancan lan nenten wenten pasinggahan ritatkala bedake tan sida baan naanang… Ratrine minab sampun kawon atengan wengi. Wantah swaran gumatat gumitit sane egar polih galah macapatan lan macanda sareng para sawitrane. Swaranne wantah kakidungan semara sane apik ngelangenin ngantos nyujuh langit. “ Ayuu…” ngangsur halus mampeh ring karnane. Ragane sampun kagelut saking asih. Dewa Ayu Ratih tengkejut, sepanan metangi nanging tanganne sampun katekekang. Ambu anak lanang sane sampun suwe nenten karasayang ngawinang dane kamemegan tan prasida mapikayun becik. Ring arsane dane sekadi memargi ring ambunne putih, magandeng tangan lan ngempahang angen sareng rabine Dewa Bagus Surya. “ Dados makelo pisan wawu ngisinin kayun tiange?” “ Titiang sampun leleh nyantosang beteng, sekadi abianne sane tuh gaing kasuwen tanpa toya.” “ Ayuu…” Nenten wenten sane sida nambakang yen kayun sang kalih sampun kalulut asih, yadiastun napi sane kalaksanayang tuah pamargi kawon sekadi ngelangi ring segara madu maupas baya nyapa wicara. Kasuwen, pamargin Dewa Aji Punggul sareng mantun danene Dewa Ayu Ratih katangehan olih para krama banjare. Sami pakrimik, santukan pamarginne tuah pemargi sane tan patut, napi malih Dewa Aji Punggul wantah tokoh sane kaanggen panutan ring desa pekraman. “ Dados dane melaksana asapunika?!” kenten para krama banjare ngerimikang. “ Minab, santukan paduanan ring jero ngadakang dane keketo.” wenten sane nyaurin kenten. “ Yeh, gumine nak suba mebading. Mantu mademenan ngajak matua!” ngrenggeng sane tiosan. “ To adane memitra ngalang, semara dudu!” pekak Gawing nyaurin. “ Semara dudu!? apa to kak?!” “ Pasawitran ane tusing kalugrayang, ento suba cara Dewa Aji ngajak mantun danene.” malih Pekak Gawing nyaurin. “ Yen keto, aturin Dewa Aji apang suud mamargi keto. Yen dane sing tinut melahang awig-awig banjare adokang.” Yadistun akeh kramane ngetarang nanging nenten wenten taler sane pastika nyalanang awig-awig banjare mangda nyadokang Dewa Aji Punggul sareng Dewa Ayu Ratih. Mawinan sesimbing lan pakrimik sane nyelekang saking krama lan semetonne tan prasida megatang tresnan sang kalih, malah nyayan ngaraketang sekadi kedise sane keni pikatan engket punyan kayu bidara cina, dratdat drutdut sekadi penganten anyar. Dewa Ayu Ratih mangkin sampun ngangken aji matuan danene sekadi rabinne. Kenten taler Dewa Aji Punggul. Serahina, wantah garjita lan bagia. “ Ayu, tiang merasa bagia mapan ada Ayu sane ajak tiang majele melah.” “ Titiang taler asapunika nanging wenten taler sane ngawe titiang nenten maduwe manah becik aji.” “ Unduk napi to Ayu, nikaang anake sareng aji.” “ Akeh sane ngrimikang I raga sareng kalih.” “ Ah, da to kayunina. I raga tuah nyalanang swadarman I raga padidi, ten wenten jagi ngulgul urusan anak lian.” “ Kemawon aji.” Dewa Ayu Ratih tan sida ngalanturang bawosne santukan sampun kagiring mekasih – kasihan tan bina alaki rabi ngampehang kayun osah nyujuh bagia sekadi nyujuh bintange di langit. Tan wenten baya jagi nambakin, tan wenten karikil wiadin batu sane jagi nglampudin pamargine. Sami katanger becik, lancar lan galang santukan panyikanne kasaput olih sayong kaiwangan sane madurgama. Sayong kaiwangan sane ngenyor, nanjen sarwa bungah lan risampune galah tan pariwangde jagi ngered ke pangkunge dalem tanpa dasar. “ Aji, wenten sane jagi aturin titiang.” Dewa Ayu Ratih malinggih layu dudus di arepan Dewa Aji Punggul sane mapuara buka anake anom sane wawu pangantenan. “ Napi malih ?” “ Titiang sampun saking tigang sasih nenten malih kotor kain!” Dewa Ayu Ratih nguntul, naanang angsurne mangde nenten katangehang yen kayunne buut pisan. Dewa Aji Punggul meneng. Ngnengneng Dewa Ayu Ratih. Kenyem lan gretehne ilang sekadi ambune ampehang angin ngelinus. “ Kenken to Ayu? Dadi mara Ayu ngorang?!” “ Ampura aji, titiang nenten kandugi jagi asapuniki…” “ Yeh dadi belog keto dadi jlema. Yadiastun tiang saja sumeken tresna teken ukudan Ayune, yen kanti cara janine, tiang tusing bisa terima!!” swaran danene ngejer lan magerem. “ Aji? Dados ngandika asapunika, ten ke Aji sane meled pisan mekayunan mangda titiang sairing ring pekayunan Ajine?!” “ Saja to. Tiang mula meled teken ukudan Ayune, kewala Tiang tusing mapineh lakar ngelah pianak ngajak Ayu?!?” “ Sampun sekadi puniki, punapiang mangkin?!” “ Jeg ulungan dogen tiang tusing lakar nerima yen Ayu kanti mobotang pianak ulian ngajak tiang dini. Apa lakar orahanga teken anake?!” “ Aji…?!?” Dewa Ayu Ratih tengkejut. Tan pisan percaya, yen anak lanang sane sampun ngangken sekadi rabine jagi ngandika asapunika. Dewa Aji Punggul ngepelang tangane laut nyagur dinding sarene. Dane ngemigmig, teken kebelogan mantune sane tusing bisa ngaba raga. “ Dong belog megandong, apa ya orahanga teken anake yen I raga ngelah pianak. Matua melingin mantu. Yen prade lekad pianake, kenken Dewa Bagus lakar ngaukin adine? Aji Nik, Adi?!?”

Dewa Ayu Ratih nangis sigsigan. Dane taen, galahe sampun rauh buat Dane nampedang asil pemargine sane kawon.
[example 1]
No translation exists for this example.

⚙ Usage examples pulled from the Community Spaces


In Balinese:   Dané prasida ngambar indik gaginan ngarahina, taru lan buron, satua, para alit-alit, fantasi, semara, miwah indik sadarhana sane nudut kayunnyané.

In English:   His mother, Gusti Niang Rai, was an expert in making lamak (decoration for offerings).

In Indonesian:   Mokoh menilai, terkadang lukisan seperti itu dipakai untuk menyamarkan ketidakbecusan pelukisnya dalam mengggarap bidang gambar.

In Balinese:   Irage niki pinaka bangsa sane semara trepti, nanging nudemen merdeka.

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Anake minab akeh mataken indik kawigunan sane kaaptiang saking tradisi madiman, duaning suang-suang agama pastika tan micayang anake ngelar agamya-gamana tur matemu semara sadurung mawiwaha.

In English:   One might ask about the benefits of a kissing ritual, because every religion certainly forbids illicit relationships between unmarried men and women.

In Indonesian:   [ID] Setiap hari Ngembak Geni (sehari setelah hari Nyepi), warga Banjar Kaja, Sesetan, Denpasar, melakukan sebuah upacara unik yang disebut Omed-omedan.

In Balinese:   Anake sane nabuh gegambelan nunas panugrahan saking Batara Semara pinaka dewaning sarwa gambelan.

In English:   The musicians worship Batara Semara as the god of all kinds of gambelan and musical instruments.

In Indonesian:   Pawintenan gong adalah upacara khusus bagi para penabuh alat musik tradisional seperti gambelan, gender wayang atau selonding agar mereka memiliki taksu (aura dan karisma) ketika menabuh gambelan.

In Balinese:   Kadi semara ratih

Tresnane mapadu Tusing sida kapasahan Kadi rasa gumine gelah jak dadua Kedek bareng majanji bareng Lakar saling satya Setata bareng bareng

Nanging......

In English:  

In Indonesian:  

In Balinese:   Gamelan semarandhana pinaka angkepan sakeng gamelan gong kebyar sareng hamelan semara pegulingan sane karipta olih bapak I Wayan Beratha duk waesa 1987.

In English:  

In Indonesian:   Terciptanya komposisi music tari “Átmanà Shanti” didukung oleh Sekaa Gong Remaja Sanggar Seni Çudamani dan Sekaa Suling Semeton Nika Manu.