Mekada - Purwaka

KAJUMPUT KALA

OLIH: I WAYAN SUMAHARDIKA

Kaceritayang ada Putri Raja matunangan ngajak anak jaba Madan Wayan Pasek. Sang Raja gedeg. Ia tusing demen nepukin okannyane matunangan ngajak anak jaba. Ento mekada Sang Raja nunden para prajuritne melasang hubungan Sang Putri ngajak Wayan Pasek. Nanging, Sang Putri tusing maan ngerunguang munyin ajikne. Krana ento Sang Putri melaib uli puri ngajak Wayan Pasek.

Sasolahan kabuka aji tetabuhan ane gawat. Dados tambahin gending kecak, tek-tekan utawi munyi siosan sane meciri kejadian ento. Lampu ngendih mewarna barak. Sinah lawat Putri ajak Wayan Pasek meuber-uberan ngajak para prajurite di alase. Makudang-kudang obor saling sikut selegenti nugtug pejalane Sang Putri ngajak Wayan Pasek.

PUTRI : Bli.. Bli Wayan… antosang tiang, Bli. (kenyel) WAYAN : Enggalang bedik melaib, Gung Ayu.. Yen sing keto, sinah lakar mejuk ajak pasukan purine. PUTRI : Tiang kenjel gati, Bli. WAYAN : Beli masih sujatine sube sing nyidayang meangkihan, Gung… Nanging nak ne deen carane apang tusing kena tangkep. PUTRI : Kejep dogen, Bli. Tiang suba kenyel gati. Suba petang jam raga melaib ngelidin pasukan puri. Minab pasukane nu joh, Bli. WAYAN : (sambil ningalin para prajurite, nanging tusing ada ngenah lawat lan munyine) Inggih, Gung… yening keto, lautang suba alu.

Wayan Pasek ajak Sang Putri negak di batune ane gede sambilanga ngomong kija kel tetujon melaibne binjep.

PUTRI : Bli.. Tiang sujatine takut, Bli.. lakar ngidaang trus iraga meuber-uberan cara kene dogen. Dija-dija pasukan Ajin tiang nguber iraga. Nyanan yen metangkep kel kengkenang, Bli? WAYAN : Sampunang Gung Ayu sengsaya. (sambilang nunjuk) Ditu.. Di desa durin bukite ada pasih. Ditu raga lakar nyeberang ke pulau ane lenan. Yen suba raga neked ditu, de ngorahang Gung Ayu putri raja.. Apang tusing ada ane nawang.. Pasukan Purine tusing je nyidaang buin nangkep iraga, Gung. PUTRI : Inggih, Bli. Jeg kija sampun pejalan bline bakal tuutin tiang. Tiang ten mrasidayang idup pedidi tanpa Beli. WAYAN : Bli masih, Gung Ayu. Biar Gung Ayu Putri Raja, beli anak jaba, nanging tresnan bline sing ada ane ngidang ngalahang. Sing je kalah ngajak tresnan raja ane lenan.

Pas Wayan Pasek ajak Sang Putri nutur, saget prajurit purine ngesyabang. Makedadua pada tengkejut. Ditu Wayan Pasek nagih matiange ngajak para prajurite.

PRAJURIT 1 : Nah! Metangkep cai jani, Yan! PRAJURIT 2 : Ne mara adane sing nawang balas budi. Monto sayang ida anake agung ajak cai, Yan. Jek bisang-bisang cai, iban caine mademenan ngajak Gung Ayu. Parekan apa cai ne! WAYAN : Ampun paman, boya ja tiang ten nawang balas budi. Nanging tiang tresna sareng Gung Ayu, Paman. PRAJURIT 1 : Buiiiii… Ne suba sing nawang apa.. Tawang ne nyen.. Putri ne.. Putri Raja.. Pantes Putri mademenan ajak parekan, ajak anak jaba cara cai! PRAJURIT 2 : Jani be kel matiang nas caine, Yan! PUTRI : De paman.. sampunang pademange bli Wayan Pasek. PRAJURIT 1 : Ampura niki, Tu.. nak keto je titah rajane.. Tiang dados parekan nak menjalankan perintah manten. PRAJURIT 2 : Inggih, Tu.. yen orine matiang, jek matiang tiang.. yen gantung, jek gantung.. yen orine ngidupang.. jek idupang.. PRAJURIT 1 : Apane kel idupang cai? Memangne cai nawang, kengken carane ngidupang anak mati? PRAJURIT 2 : Sing je nak mati ane kel idupang, Bli.. Obor.. Dupa.. keto.. yen orine ngidupang obor jak dupa, kan tinggal idupang aji korek. PRAJURIT 1 : Pah! Cai ngendah-ngendah dogen! Mai! Enggalang jek matiang jani, Ndasne.. PUTRI : De, Paman… yen paman kel mademang Bli Wayan, tiang kel nebek iba masih!

Jek saget jemake tombak prajurite ngajak Sang Putri. Makejangne makesyab.Para prajurit tusing ada ane bani. Takut yen Sang Putri mademang raga. Keto masih Wayan Pasek. Makejangne sambrag.

PRAJURIT 1 : Aduh.. Ratu.. sampunang, Ratu.. PRAJURIT 2 : Aduhhh.. kena PHK be awake jani.. PRAJURIT 1 : Cai nu ngitungang PHK PHK.. tusing je PHK dogen, ndas cai bakal megantung! WAYAN : Iluh. Sampunang, Luh. PRAJURIT 1 : Inggih, Tu.. sampunang keneange ragane, Ratu. Inggih ratu. Tiang ten ampun payu ngematiang I Wayan, Tu. PRAJURIT 2 : Yeh.. sing payu matiang ne? PRAJURIT 1 : Mendep cai! Cai gawag deen.. Cen ane penting ne.. Ida Anake Agung apa I Wayan! WAYAN : Iluh.. PUTRI : Ampurayang tiang, Bli. Tiang ten sanggup hidup yen beli ngalahin tiang. Ngadenang suba tiang ngalahin beli ke puri, Bli.

Lantas para prajurit ngajak Sang Putri mulih ke puri. Kalahina Wayan Pasek pedidi.


II

Di tongose ane len, ada anak tua madan Pan Bagler. Pan Bagler ngelah kurenan madan Men Bagler ajak panak tuah adiri adanine Gede Bagler. Keluargan Pan Bagler sujatine anak lacur. Carik sing ngelah. Tanah masih tusing ngelah. Sai-sai Men Bagler ngorahin Pan Bagler megae, kale sing taen runguange munyin kurenane. Pan Bagler mula tusing ngelah geginan apa. Besik dogen ane duegina: Medaya. Yen urusan daya jek onyang anake di desa nakonang pasti Pan Bagler suba orahange Raja Paling Daya.

MEN BAGLER : Blii! Hoeee! Bli Bagler! Pah! Dija kaden jlemane totonan. Jek kali jani, suba be magedi. Kija kaden. Sing jelas. Batek mulih ngaba pipis, ngaba baas anggo jakan tusing je kengken. Nenenan? Pesu semengan. Mulih peteng. Yen orahang bebotoh je tusing. Nak sing ngelah siap. Meli maman siap gen tusing nyidaang. Duh! Kale kene suba. Ada dogen dayane Bli Bagler. Jek makejang anake taen dayaine. Ugane maan kone iye ngaba celeng mulih. Orahange ibane maan ngejuk celeng di alase. Yeee, mara takonang jek celeng bapan tiange, matuane pedidi abane mai. Tukare baan bebek kone. Orahange ento bebek metaluh emas. Jek ada masih percaya satuane ento. Duh! Stres bane yen buka kene. Blii! Bli Bagler!

Teka lantas Pan Bagler nyigcig.

PAN BAGLER : Ye.. Iluh.. nak ngudiang, Luh? MEN BAGLER : Ne suba! Jek pragat ngelicak! Apa kone gaene! Nang sekenang ibane megae deh.. Abang kurenane baas anggo jakan jumah. Kan jaen o! PAN BAGLER : Pah.. Nang eda ngopak deen gaene, Luh. Beneh suba enggal tua nyai! MEN BAGLER : Cai suba ane ngranang icang tua nawang! PAN BAGLER : Tuni nak icang megae, Luh.. MEN BAGLER : Apa gaen beli.. Ha? Awak sai-sai memules. Sing memules, ngelicak kija kaden! PAN BAGLER : Pah.. Iluh.. Jek setata ngeremehin bli dogen.. Nahh.. antosang deen.. Iluh pasti lakar tengkejut apa aban-aban bline.

Teka I Gede Bagler panakne ngaba be akeranjang gede.

GEDE : Memeee… Memee… MEN BAGLER : Yeh.. gede.. Apa ane aba gede e to? GEDE : Ne suba, Me.. Tiang ngaba be.. be ne gede-gede gati, Me. MEN BAGLER : Mihh… kaden meme bapan caine buin males-malesan megae. PAN BAGLER : Pah.. Iluh.. Meremehkan beli deen.. Nak usaha adane, Luh. GEDE : Anak tiang ane ngejuk be ne, Me. MEN BAGLER : Seken to, Bli? PAN BAGLER : Eh.. ssttt.. de nae orahangee. (ngomong ajak Gede Bagler) MEN BAGLER : Kengkenang carane mancing, De? GEDE : Ke tukadelah alu, Me.. Aba pancingane.. Pejang trus.. Langsung jemak gen bene… bakat be, Me.. MEN BAGLER : Jemak? GEDE : Ae, Me.. Tiang nak nyemak be anak ane mancing.. Bapa tuni ane ngorahin, Me.. MEN BAGLER : Badah! ento sing je mancing adane, De.. Ento ngemaling adane, De! (ngomong ngajak Pan Bagler) Bli ne! Ngajahin panak ane tidong-tidong.. Uliang jani ben anake. Sing pedalem anake ane makelo ngantosang mancingin bene nto! Jani plaibang bli ben anake! PAN BAGLER : Aduh, Luh.. Ampun luh.. ampun… MEN BAGLER : Uli pidan Bli jek sing taen melah pegaen bli ne.. Pokokne jani.. Yen sing bli maan pipis, sing ngaba baas, bli sing dadi mulih! Titik!


III

Pan Bagler sing bange mulih ngajak kurenane. Ditu sinah Pan Bagler ngerumuk.

PAN BAGLER : Aduhh.. kene suba.. apa gae pelih.. Apa gae pelih.. Ne jani suba maan be, masak jek biin uliang.. Ampura, Pak.. Tunian tiang ane maling bene.. Welange ajak kurenan tiang.. Niki kel uliang tiang ben bapake.. masa keto? Jek jatuh martabat dadi maling o..

Uli joh, dingehe ajak Pan Bagler ada anak ane nangih ngejuk maling bene. Dingeha ada ane nyambatang adan ibane. Pan Bagler enggal mesuang daya. Pejange ben uli ngemalinge nto di punyan-punyanane apa tusing ada anak ningal.

PAN NYALIAN: Maliiiiingggg!! Maliiiinggg!!! Nah.. ne suba ane Maling, Jero. Adane I Bagler. Tukang ngemaling di desa. Tangkep jep jero. Aba ke puri apang gantunge ndasne ken Ratu Anake Agung. PAN BAGLER : Ye… Pan Nyalian… kengken kabare, Pa? PAN NYALIAN: Cai misi nakonang kabar.. cai suba ane maling be awake.. Tangkep gen niki, Jero.. Ni sampun ane ngemaling! PAN BAGLER : Bahh.. Sampunang salah paham dumun niki.. boya je tiang ane maling ben bapa.. Nak panak icang ane ngemaling.. Jani icang mai nak kel nguliang be suba, Pa. PAN NYALIAN: Pah.. Cai misi nguluk-nguluk.. De percayange niki jero.. PAN BAGLER : Weitt.. seken ne, Pa.. Jek bapa cara ngajak nyen dogen.. Bagler ne, Pa. Monto raga sehidup semati uli pidan. Masak tusing percaya ngajak icang. (ngomong ajak para prajurite) jakti sujati-jatine niki, Jero. Yen ten jero percaya, ngiring mriki cingakin. PRAJURIT 3 : Men dija engkebange cai bene? BAPA : Niki.. tampek uli driki jero

Pan Bagler ngajak prajurit 3 ajak Pan Nyalian ke tukade.

PAN NYALIAN: Adi ke tukad ajak cai? Cen bene? PAN BAGLER : Driki sampun engkebange ben bapane ajak panak icange. PAN NYALIAN: Pah cai mule jeleme ngae-ngae! Tangkep gen niki jero!

Pan bagler nyeburang iba ke tukade. Ditu iye ngelangi. Pan Nyalian ajak Prajurita tusing ngidang ngudiang sawireh tusing ngidang ngelangi.


IV

PAN BAGLER : Aduh… untung awake bisa ngelangi.. yen tusing, pasti suba megantung ulian be. Nah.. jani kengkenang carane hidup. Kurena suba ngopak dogen gaene. I Pan Nyalian ngajak prajurite pasti enu nguber iraga. Aduh, jani suba awake mati.

Konden suud Pan Bagler makaengan, jek sagetang ada munyin anak ane nagih tulung. Pan Bagler ningalin anake nto.

PUTRI : Tuluuuunggg! Tuluuuuungg! PAN BAGLER : Adi asane ada anak ngidih tulung, Nah.. PUTRI : Uduh.. Jero. Tulungin tiang, Jero. Tulungin tiang. PAN BAGLER : Eh? Ada apa ne? nak kengken? PUTRI : Tulungin tiang jero. Tiang ubere ajak para prajurit purine. PAN BAGLER : Aduh.. pesu uli kandang macan. Ne buaya ngenah! Nak ngudiang cening ne? Ngemaling be masih? Aduh.. Jegeg-jegeg kene eda je melajah ngemaling be malu. PUTRI : Tiang boya je ngemaling be, Jero. PAN BAGLER : Ohh.. Men, apa pelih ceninge niki? PUTRI : Punika, Jero.. Tiang nak sujatine panak Ida Anake Agung.. Nanging tiang mademenan ngajak nak jaba.. Uli ugan niki tiang terus melaib uli puri. Jeg setata bakatange dogen ngajak para prajurite. Mangkin tiang melaib nganti mriki, sira uning wenten sane nyidayang ngengkebang tiang. Yening tusing, tiang lakar nyeburang iba driki. Nika sampun sane ngranayang tiang ubere ajak prajurite, Jro. Tiang dot magedi uli purine, Jero. PAN BAGLER : Buihhh.. Men, demenan Ratu ring dija mangkin? PUTRI : Di umahne drika, Jero.. Tampek di muncuk tukade drika. Tulung tiang, Jero.. apang tusing ketangkep ajak prajurit-prajurite. PAN BAGLER : Bah.. Yen kene carane, Ratu harus metangkep dumun.. Tiang uning kengken carane apang Ratu nyidang makurenan ngajak demenan ratu. PUTRI : Kengken carane nika, Jero.

Kisi-kisiange Sang Putri aja Pan Bagler kengken dayane.

PUTRI : Men kengkenang carane apang tiang uning nika jero sujatine? PAN BAGLER : Nyanan di puri, tiang bakal nganggon adan Jero Balian Bagler. Eh, ento prajurite!

Teka lantas prajurit rajane ane nguber Sang Putri. Pan Bagler langsung nangkep, ngisiang awak Sang Putri.

PAN BAGLER : Nahhh.. Jani suba metangkep Ratu.. Ratu.. sing nyidayang ngudiang, mangkin.. hahahahaha PRAJURIT 4 : Ratu.. Meriki budal, Tu.. Sampunang malih ngelawan. PUTRI : Sampunang keneange tiang, Jero.. Depang tiang melaib. PRAJURIT 4 : Ratu.. Ngiring mangkin ke puri.. Sampunang malih bengkung. (ngomong ngajak Pan Bagler) Jero.. Suksma sampun nulungin, Jero. PAN BAGLER : Inggih, Ratu…

Prajurit 4 lantas magedi. Pan Bagler maenggalan ke umahne Wayan Pasek. Paek Di abinge, paek uli umahne Wayan Pasek, ditu suba ada Wayan Pasek ade nagih ngentungang iba.

WAYAN : Gung Ayu.. Beli suba sing kuat yen kene unduke.. Adenang suba bli mati ngalahin Gung Ayu. Ampurayang beli Gung Ayu.. Diyapin jani iraga mepalasang.. Dumadak numitis bendan iraga lakar ngidang mademenan.

Tengkejut bapan Bagler. Enggalang Pan Bagler nyapatang Wayan Pasek.

PAN BAGLER : Woi.. woi.. woi.. Cai madan Wayan Pasek demenane Putri di Puri, o? WAYAN : Depang tiang mati jero. Tiang suba sing kuat hidup buka kene.. Ngadenang tiang mati daripada hidup mabekel sakit hati. PAN BAGLER : Pah.. cara gendingan dogen. De mati alu, Gus.. Pedalem reramane jumah.. Nyen ane ngempu meme jak bapan gus e. WAYAN : Bapa ngajak memen tiang suba ngalahin ipidan. Baang sampun tiang mati. PAN BAGLER : Antos malu… Ngoyong! WAYAN : Depang tiang jero! PAN BAGLER : Pah! Ngoyong malu! WAYAN : Depang, Jero! PAN BAGLER : Ne mara nak muani bengkung. Tiang meriki nak ngemang salam uli Sang Putri teken gus mangkin! WAYAN : Putri nyen? PAN BAGLER : Putri demenan gus e.. WAYAN : Adi bisa? PAN BAGLER : Tuni tiang nak maan ketemu ajak Gung Ayu di tukade WAYAN : Uduh adi… Beli kangen.. Men jani dija mangkin? PAN BAGLER : Jani suba metangkep buin Sang Putri WAYAN : Metangkep? Nyen ane nangkep? PAN BAGLER : Tiang ampun ane nangkep. WAYAN : Badah! Cai nak tua brengsek! PAN BAGLER : We.. Antos malu.. Tiang mula ane nangkep, nanging nak ngelah rencana niki, Gus.. Apang Gus ajak Ida Gung Ayu ngidaang bersatu WAYAN : Men kengken carane?

Pan Bagler ngorahin Wayan Pasek.

WAYAN : Pah.. nyak asane, Nah… PAN BAGLER : Nahh.. kan.. jani mai ke peken alu.. WAYAN : Misi ke peken? PAN BAGLER : Men kengken carane nyalanang lamun tusing ka peken malu? Lengeh celenge!


V

Di peken, di pos keamanan, pemuda-pemudane pada uyut minum lan magenjekan.

PEMUDA 1 : Pehh… ne mara hidup adane.. jek yen kene gen terus, liang gen bayune. PEMUDA 2 : Ae, nok… coba kene gen gaen tiap hari, sing perlu mebakti gen Ida Betara, santi gen gumine.. PEMUDA 3 : Cai, degag adane teken betara. Awas kena pastu ndas iba. PEMUDA 4 : Hahahaha.. yen bes sai, minum to nak dadi penyakit masih.. kaden liu nak mati ulian minum.. PEMUDA 1 : Liunan mati ulian cinta, Sing? PEMUDA 5 : Wuuuu! Awak cai patuh! PEMUDA 4 : Eh, dingeh-dingeh ne.. di Puri ada ane sing beneh kone. PEMUDA 3 : Sing beneh kengken? PEMUDA 2 : Cai sing nawang? Putri di Puri orahange kena penyakit. PEMUDA 1 : O.. Saja.. Ulian kone palasange ajak demenane.. Demenane ento kan I Wayan Pasek nak jaba to. Ane sai dadi tukang sampat di peken. PEMUDA 3 : Men jani kengkenang to Ida Ratu Putri? PEMUDA 4 : Jani kone jek cara nak buduh.. Jek buwung makejang raja-rajane ngedotang Ida Ratu Putri ulian penyakit buduhne ento. PEMUDA 2 : Buiihhh.. pedalem gati yen cara keto nasibne.. Nyen ane ngangguang. PEMUDA 3 : Oo.. Ento sangkalanga Purine ngalih Balian sakti apang nyidayang nyegerang Ida Ratu Putri

PEMUDA 4 	: Aee.. ento suba… Jani suba liu gati baliane, kale tusing ngidang ada ne nyegerang.

PEMUDA 5 : Men, Jani nu kone ada? PEMUDA 1 : Enu! PEMUDA 5 : Pah.. Lamun keto.. lan mebalih, Lan!


VI

Di puri Ida Anake Agung sampun ngantosang nyen ane nyidang nyegerang okannyane.

PRAJURIT 1 : Punapi niki, Ratu.. Sampun samian baliane uli dura negara ngatekain.. Jek ten wenten sane ngidayang.. Punapiang mangkin niki, Ratu? PUTRI : da2121^&*#^!%!*)*!* ida&#^!((& pojad ewb&@^%!& we&&^@iufb b*(&@dad*&@iubdiw RAJA : Aduh.. Cening.. Cening.. Apa kaden orahang cening to.. PUTRI : dd&%#(!bu(@*iudb fe(*@()!fnw fe*(&&^!nwfoi RAJA : Bahasa apa kaden nto.. Ajik tusing ngerti.. Kengkenang ajik yen suba kene PUTRI : eifb(*!(*ew fbwfn&T@(!&wei m&^*(!dwdee RAJA : Kengken carane pang cening seger buin.. PUTRI : fweief^(!))I)dad wei*&%*&%!*fndsa wfm*(^!(wfw RAJA : Prajurit.. Coba ningalin buin.. nyen buin ane nyidayang. Lakar baang dadi patih kerajaan PRAJURIT 3 : Ratu Anake Agung.. Niki wenten Balian malih siki nangkil meriki, Ratu.

Teka Pan Bagler suba lengkap sesolahannyane cara Balian.

PAN BAGLER : Ampurayang titiang, Ratu.. Titiang niki balean saking timur tengah.. Wenten dingeh tiang Ida Ratu Putri sungkan. RAJA : Inggih jero.. nang jalanang jani.. Kengken carane ngubadin panak tiange niki jero

Pan Bagler maekin Sang Putri

PAN BAGLER : Wee.. Apa gae cai dini? PRAJURIT 1 : Pah..jek lancang gati cai ajak Putri. PAN BAGLER : Lengeh buah! Ne tusing je putri.. Niki gamang ane ngomong.. Harus kasarang yee.. RAJA : Cai jek milu-milu! Endepang ibane! PAN BAGLER : Icang madan Jero Balian Bagler! Nawang cai! PUTRI : (mengangguk) RAJA : Yeh.. Suba bisa meanggukan cening. Lanjutang jero. PAN BAGLER : Adan tiange nak sampun kasub di dunia pergamangane, Tu. RAJA : Ainggih.. lanjutang, Jero. PAN BAGLER : dnw78%$@*(! ij*&@^(ne wi(^()!jfnw PUTRI : we(%&%*!(ufw ef(^!%(oew(f PAN BAGLER : Pah! RAJA : Punapi, Jero? PAN BAGLER : Niki ye nganggon Basa Kawi Gamang alus Singgih niki, Jero! RAJA : Men kengken suksmanipun? PAN BAGLER : Niki nak puri dogen sane ngangge basa niki. RAJA : Puri Gamang, Jero? PAN BAGLER : Puri Gamang Paling Pusat niki, Ratu. Bahaya niki! RAJA : Aduh.. tulungin tiang jero.. PAN BAGLER : ew(*^(^!fh ew*&!)%lfwel PUTRI : nee*^%*!wofnw)&!&(!offo PAN BAGLER : dadub(^!)*^)^@%udhoej)!)^!)(&)!&((^!&)&!(w dediuee dbi PUTRI : diadbd(^!*&(!^&)wad dbdwquid)(&!))!^(!)&!&bqod)(&q di&!)&)uubwofenfpo*(*&(&!efwpfwqduh dw dfve&)&)!&if BAPA : Pah… niki jek Raja Diraja Gamange niki tedun, Ratu.. Yening ten mresidayang ratu ngenyakin napi sane dotine ngajak Raja Diraja Gamange, Purin jerone lakar benyahange niki. RAJA : Napi kone kirang niki, Jero? PAN BAGLER : dn)&!)_@onw)&)!**_!efwed!)()(*!w fwib PUTRI : wefu*!)^@)&()!bwefne(*^!&))@&)wmo PAN BAGLER : Ooohh.. Niki, Baang Ida Ratu Putri kone mekurenan ngajak Wayan Pasek, Tu. Wayan Pasek nika boye je nak jaba blegeran nika. Wayan Pasek nika kone putran Raja Diraja Gamang. Di kedituan, Wayan Pasek nika nak ksatria kone, Ratu. RAJA : Waduh.. dija kone ngalih Wayan ne. PRAJURIT : Ampura, Ratu. Dibi tiang ningeh, Wayan Pasek suba ngalahin, Tu

Ningeh keto, Pan Bagler kerauhan. Sang Putri milu masih kerahuan. makejang benyahange, singgasana, perabotane. Makejang anak ane ada ditu tusing ada ane bani. Dugas Raja ketangkep ajak Sang Putri, ngejer awakne raja. Lantas iye mekraik, WAYAN PASEK! TULUNG WAYAN PASEK!


VII

Dugas Raja ngorahang keto, jek sagetang suba Wayan Pasek teka. Makejang anake tengkejut Wayan Pasek idup buin. Wayan Pasek lantas niman bibih Sang Putri. Ditu lantas Sang Putri sadar. Pan Bagler masih sadar.

WAYAN : Gung Ayu.. niki bli, Gung Ayu… PUTRI : Bli.. Bli Wayan.. Aduh, Bli Wayan… Tiang kangen ajak beli. RAJA : Uduhhh.. Jeroo.. Punapiang tiang niki jeroo.. PAN BAGLER : Sampunang ento sangetanga, Ratu.. Cara ane orahang tiang, Wayan Pasek sujatine okan Raja Diraja Gamang di kedituan.. Jani mula suba nasibne ye dadi raja masih. RAJA : Nah.. Yen kene unduke.. Cening jak Wayan.. Yen mula kekene, Ajik nyak suba apang cening ajak wayan mesakapan. WAYAN : Inggih, Ratu.. Suksma. PUTRI : Aji.. suksma aji. PAN BAGLER : Inggih.. yening kene becik jangkep sinah jak makejang.

Di tengah Raja, Sang Putri, Wayan jak Pan Bagler pakedek pekenyum jek sagetang Men Bagler ajak I Gede panakne teka kemu ngorahang, Beliiiiii… Beliiiiiii… Badah! Jek adi kanti dini bli melali.. kudang minggu antiang.. Jek sing mulih-mulih.. ne panake jumah sing ada nak ngerunguang!

Lampu padem. Gong pamuput.


Singaraja, Agustus 2017


NB. Para semeton sane jagi nyolahang naskahe puniki, sumangdane ngrereh pengawi mangda prasida kasayagayang indik dokumentasi sesolahannyane. Email: sumahardika@gmail.com

BIODATA PENULIS : I WAYAN SUMAHARDIKA. Menjadi sutradara sekaligus founder Teater Kalangan. Tulisan berupa puisi, cerpen, esai, dan ulasan teater pernah dimuat di sejumlah media seperti Indopos, Media Indonesia, Bali Post, Bali Tribun, Tribune Bali, Tatkala.co, serta terhimpun dalam beberapa buku antologi. Beberapa nomor pertunjukan yang disutradarainya dipentaskan pada acara Mimbar Teater Indonesia V, Bali Emerging Writers Festival, Bali Mandara Nawanatya, dan Parade Teater Muda Bali Utara. Berproses pertama kali di Sanggar Cipta Budaya SMP N 1 Denpasar. Melanjutkankanya di Teater Angin SMA N 1 Denpasar. Semasa kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha, bergabung dengan UKM Teater Kampus Seribu Jendela dan Komunitas Cemara Angin. Juga turut serta dalam produksi Teater Kampung Seni Banyuning. Proses kreatif menulis di Komunitas Mahima. Saat ini masih berstatus mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Bahasa, Undiksha, Singaraja. Ia dapat dihubungi melalui e-mail Sumahardika@gmail.com dan Facebook Wayan Sumahardika.