Ida Ayu G.S Marheni

No definitions available in this language.
Media
Ida Ayu G.S Marheni
Kasar
Unknown [edit]
Halus
Unknown [edit]
Northern Form
Unknown [edit]

Usage Examples

AMPURAYANG TIANG MEME …

Petenge suba sayan dedet. Sunaran bulane kliab klieb tekepin ambun ane ngancan ngelancah ngawinang gumine kadi leplep japi sujatine mara sajan sandyakalane meampehang. Munyin katak, dongkang, toro-toro lan gumatat gumitite tinglas rumasat panglimuran keneh marep Made Diarta sane negak bengong memegeng di bataran bale delodne, nanging alih-alih kalipur, kenehne sayan buut. Tambis ngetel yeh paningalanne. Seksek tangkahne ulian mara merasa maselselan . Made Diarta ngunjal angkihan, ane kerasa baat ngebekang tangkahne. Ada ane makada sanget pesan ngadakang Made Diarta uyang buka jani. Ia tusing nyidang pules, tusing nyidang madaar lan tusing nyidang seleg mragatang reraksan di pegaenne. Ngudiang dadi tumben buka kene, keto ia ngrenggeng padidi. Sirahne baat kadi teteh batu bulitan di tukad yeh sungine. Yen ke dadi bencar mirip luungan asane. Inget teken bangrasne ngemaang memene munyi dugas anggarane suba liwat, ulian pesadun somahne. Dugase ento, mara sajan ia neked jumah – teka uli pegaen – Somahne Kadek Asih, mesadu yen memene mempleng ngemaang munyi daki ulian ia tusing taen matulung ngae banten lan ngerunguang pianak. “ Liu sajan munyin memen bline. Tiang kone anak luh ane tuah ngitungan branan bline dini sing pati rungu menyamabraya, sing bisa ngae banten. Tiang kone ane ngranayang penyaman bli ngajak tugelan bline sing luung turin tiang sing taen ngerunguang pianak. Peh nyajaang pesan memen bline anak mula sing suka teken tiang. Tiang nak sing taen angkenina dadi mantu jumah dini!!” Somahne sigsigan . “ Yen kal ada ngudiang jumah, nak pisagane ane maluan nawang. Pisagane ane maluan orahina sing ja tiang ane mula dadi mantu dini.” Made Diartha mendep. “ Tusing sida baan tiang naenang bli. Yen bli nu gen terus mabela teken memen bline, luungan ba tiang mulih, ngudiang tiang dini natakin munyi daki!!” Somahne ngelur tambis niwang. Made Diartha kememegan. Biasane somahne anak mula sesai nyaduang munyi sakewala ia tusing taen sanget ngarunguang mapan nak biasa matua ajaka mantu mula sesai saling ngalih kapelihan, apang ada anggona dadalan saling simbing. Yen manut pamineh Made Diartha, parisolah ane sanget soleh nanging sujatine keto ane ketah tingalina. Ne jani, masalahne suba kaliwat. Sing dadi nu tengilin lan impasin. Made Diartha magebras ngalih memene di bale dangin. “ Memee! Memeee!?!” munyinne sada ngejer. Memene ane sedeng iteh ngae segehan ka sisian. “ Kenken to De?!” Memene tengkejut nepukin Made Diartha buka masebeng pedih, ngejer di arepanne. “ Meme! Nak ngudiang meme sing suud-suud ngemaang somah tiange munyi daki. Anggenang ibane tua, da pati ngurusang pakurenan tiange. Lek tiang ken anake di jalane yen tawange meme ngajak somah tiange setata macongkrah!” “ Ye, nden te malu De. Nak ngudiang Made bangras buka kene. Nak apa ane orang meme teken somah Madene? Meme sing ada ke bale dauh uli ibi, kali kenken meme ngemaang ia munyi daki!?” memene sada alon metakon. “ Meme, ngae somah tiange salah tampi teken munyin memene?!!”

“ Adeng-adeng te malu. Meme sing pesan taen ngorang apa teken somah Madene. Makelo suba ya dadi mantu dini yadiastun ia sing taen patirungu teken keadaan jumah, meme tusing taen nyangetang.”

“ Mendep! yen meme mula nerima somah tiange dadi mantu dini sepatutnya meme tusing keto mamunyi. Somah tiange mula belog sing bisa ngae banten. Sing meme anake ngajahin apang ia bisa ngae banten!!” Made Diartha nuding memene saha matungked bangkyang. Mimih dewa ratu!! “ Kene nyen to De, yen unduk ento anak sesai suba meme ngajahin sakewala kayang jani ia tusing bisa ngae nang apa. Da ja bisa ngae canang, ngae tangkih clemik dogen sing petagwang. Ia kaden nak bali turin suba dadua ngelah pianak sepatutnya urati nake bedik. Jani meme metakon teken Made, taen somah Madene tingalin Made matulung teken meme di beneng ada rerahinanne?? Yen suba rerahinan pragat mearisan di Badung, mearisan di Tabanan, kaden keto !”. “ To gen anggon meme alasan nyelekang somah tiange. Uli jani suud pesan meme ngemaang ia munyi apa buin munyi daki. Yen buin dingeh tiang meme ngeraos ane boya-boya tiang lakar mekaaad uli jumah?!” Made Diartha sing mapineh mesuang munyi. “ Lautang kenken ja keneh madene yen to kal gugu kema ja mekaad!” munyin memene las. “ Suba sesai pesan ia mamunyi senglad – senglad kewala meme tusing taen ngerunguang. Yen sing ada pianak ane ngerunguang di tuuh tuan memene depang suba meme padidi, yen di pradene meme mati pastika banjare ane lakar nampedang bangken memene.” memene engsek laut macelep ke umah meten. Made Diartha merasa sayan pedih. “ Jeg lakar sajaan magedi, nyen ya ane lakar gerunguang. Tua bangka, sing bisa ngaba ketuane kene suba dadine.” keto pesu munyine laut magedi uli balen memene. Neked di bale dauh – ane tuah maselat sawetara limolas meter uli balen memene – dapetanga somahne sedeng madaaran. Yeh peningalane dugase ngeling sigsigan suba tusing melaad. Payasne lengkap pastika lakar magedi joh. “ Kal kija Dek?” “ Tiang lakar magedi uli dini yen bli kal milu kema manjus, meseh. I Putu ajak Kadek lakar ajak tiang bareng.” Made Diartha tusing mesaut. “ Kal magedi kija?” “ Kija men? Ke umah meme lan bapan tiange.” Made Diartha nu mendep. Toliha dogen somahne ane iteh nelahang dedaarane tanpa nanjenin utawi nyemakang nasi. Buin Ia mapineh, mara busan ia maguyang ngeling, jani suba nyidang ngengkebang gedeg lan sakit atine. Beh, somah ane duweg ngaba iba apa somah ane duweg mapi-mapi? “ Tiang suba nawang, bli sing lakar nyak milu mulih ke umah pelekadan tiange. Ngoyong ja bli jumah, sakewala tiang tusing lakar buin maenjekan mai!” kenjir somahne sada nigtig tangkah. Made Diartha sing mesaut tuah nolih somahne ane ngajang barang ke mobilne laut ngajak pianakne makadadua . “ Dek, pinehin anake malu, da jag emosi keto. Buin mani I Putu kan masekolah pedalem yen ia makelo libur!” “ Ngudiang keweh, kal pindahang sekolahne apang paek umah reraman tiange!” keto pesautne bawak laut magedi. Made Diartha ngunjal angkihan. Paling buin mani dogen ia lakar mulih, depang ia ngempehang gedeg basangne malu, keto kenehne padidi. Buin manine, kepuan, ketelun somahne sing guan mulih. Ping kuda-kuda kaden telpune nanging sing taen nyak sautina. Mapan gegaen di kantorne sada ied, Made Diartha sing maan galah nelokin pianak lan somahne ke umah matuane. Sedeng di pegaen, ipahne nelpon ngabarang yen pianakne nagih mulih. “ Bli, I Putu ngajak I Made nagih mulih. Yen ada waktu alih ia mai mapan tiang tusing maan libur.” keto adi ipahne di telpone. “ Nah, nyanan teka uli kantor beli lakar kema. Men mboke sing nyak mulih?” keto masih ia metakon. “ Tiang tusing maan metakon bli.” Sanjane Made Diartha ke umah matuane di Gianyar. Neked ditu dapetanga pianakne makadua suba sedia lakar mulih. “ Bapak, dadi makelo sajan bapak sing ngalih tiang mai?” keto I Putu sada engsek. “ Dija I buke?” I Putu tuah kitak kituk, yeh paningalanne ngembeng-ngembeng. Made Diartha ngelut pianakne makadadua sambilanga negak ngantosang somahne. Matuane ane luh teka gageson nanging sebengne masem. “ Nak saja, Made ngajak I Kadek lakar palas mekurenan?” keto meme matuane nyempleng. “ Palas?!” Made Diartha tengkejut. “ Tiang tusing taen ngomongin masalah lakar palas. I Kadek mulih ulian ya macongkrah ngajak I meme. Tiang ajak dadua sing taen ada masalah, yen meme sing percaya takonin ja teken I Kadek. Orahin ia pesu malu.” keto pesautne kememegan. “ I Kadek sing ada jumah!” “ Sing ada jumah, ia kija?!” “ Meme sing nawang, ia ngorang pesu ngajak timpalne.” meme matuane jani ane kememegan sada bingung. Ia sing bani ngorahang teken mantune yen pianakne magedi ngajak anak muani ane akuina timpalne. Meluab asane pedih basangne . Muane kebus bara, tangkahne sesek sirahne kebut – kebut. Merasa sing ada gunane makelo ngoyong ditu, Made Diartha ngajak pianakne I Putu lan I Kadek mulih. Kenehne meadukan, sing karuan apa. “ Tawang Tu, nyen ajaka ibuk magedi?” keto ia metakon alon teken I Putu ane suba masebeng egar mapan suba ketemu teken bapakne. I Putu meanggutan. “ Taen tepuk tu, mirib tawang adane?” “ Oh, to papa adane.” Pianakne ane mara limang tiban ento mesaut saha makenyir. Basang Made Diarthane gerimutan. Dong kene tingkah somahne di durinne? “ Sesai Putu ketemu ajak anake ento..?!” “ Sesai, tengaine yen suba mulih uli sekolah tiang jemputa teken ibuk ngajak papa.” “ Hmm, taen ia mulih keumah gelahe?” I Putu meanggutan. Mimih dewa ratu. ..!! Made Diartha sing percaya teken duweg somahne ngengkebang dayanne. Tusing pesan ia ada keneh curiga teken somahne ane mula sesai pesu, lakar melaksana jele, las ngalin pianak somah. Maimbuh misunain memene. Prejani masa kambang awakne, inget teken munyinne ane bangras teken memene. Gedeg basangne teken somahne sing kodag-kodag, prade ia ada aepanne mirib suba cakcaka.

Made Diartha nu memegeng di bataranne. Bulanne ane mengkeb di balik ambune suba sayan menggok kauh. Tingalina buin balen memene ane masunaran ngremeng. Mirib I meme suba mesare, keto kenehne padidi laut nuju ke bale dauh, nanging batisne merasa baet lan bayune uyang, osah. Buin ia mebalik nganginang nuju balen memene. “ Meme, suba mesare?” alon munyine di aepan jelanan pesarean memene. Saget memene ngampakang jelanan. “ Ngudiang peteng-peteng Made teka?” memene ngidupang lampu di ambene. “ Suba kal alih I kadek teken cucun memene mulih nganginang ?” Made Diarta tuah meanggutan, sing sida mesuang munyi. Disubane netegang bayune, ngengsehang ia mamunyi. “ Meme, tiang ngidih pelih…ampurayang mapan tiang suba bani teken meme” munyin Made Diarthane alon, ngejer tambis sing madingehang. Memene ane nu majujuk di aepan jelanane laut negak di bataran di samping Made Diarthane. “ Ampurayang tiang meme, uli dija kaden tekan sigug tiange mamunyi sing pantes marep meme!” Made Diartha nguntul sing bani matolihan marep memene. “ Nah, da ta sanget kenehanga. Meme sing ja taen lakar nyepel munyin Madene mapan meme nawang I raga di pakurenan pasti taen masih makrentengan. Meme suba tua, sesai masih pelih mamunyi lan matingkah mapan cara janine aab gumine nak suba melenan, meme tuah nunas ica ring Sang Hyang Embang apang Made ngajak I Kadek setata bagia kayang ke wekas.” Made Diartha sing nyidang mesaut, nguntul ngepes yeh matane ane pateltel.

Memene ngurut tundune asih, cara dugase ia nu cerik. Munyin memene ane abuku satmaka yeh ning ane nganyudin sekancan osah lan byiuta di kenehne. Saja buka anake wikan ngawedar sing ada sih ane paling sujati lenan teken tresna lan sih I meme. Ampurayang tiang meme…!
[example 1]
No translation exists for this example.

KABANDA TRESNA

Sabehe mabriok tan kadi-kadi. Swaranne makuus buka briokan toyan pasih mangumbak maglur karang. Krebek kerug tan pegatan makuwug, macedar ngawe langite sekadi belah bencar. Sang Hyang Embang wiakti sekadi ngamuk, ngawi para janane nulame, ngrimik mangda Ida gelis wusan duka. Wengine wawu liwat sandyakala, nanging sampun dedet sekadi tengahing ratri. Para janane samian sampun macelep ka umah suang-suang. Nyeh lan meweh ring kahanan gumine. Kenten taler Ring Griya Ageng Tamansari, sampun sepi jampi. Samian alit-alit lan panglingsire ngranjing ke pemereman. Wantah kari anak istri sane malinggih ring saren Dauh, metajuh lilit nues ental gading kaanggen orti. Ida wantah arin Ida Ratu Pranda Putra Manu, mapesengan Dayu Wiraga. Dayu Wiraga nekekang slendang sane melilit ring anggane, sada makeketan yen kilape nyanderin kairing antuk cedaran krebeke. Angine makesiur, ngelinus. Dingin ngancan maweweh. Sabehe ngecek ngantos muncrat ke bataran saren, genah Ida melinggih. Yadiastun, sabehe ngancan bales nanging anak istri sane sampun lingsir punika itep matuesan. Raringgitan entale nges, apik jegeg sekadi sane ngaryanang. Japi yusane sampun lintang saking petang dasa warsa nanging Dayu Wiraga sane daa lingsir punika kari lituayu. Mecaya lan alep. Pangadeg Ida sane mulan langsing lanjar tan mabina kadi Ida kari anom. “ Ratu, sampunang melinggih driki sabehe ngantos ke bataran, pastika I ratu jagi keni toyan sabeh.” Saget wenten anak lanang taler sampun lingsir mageson makta pajeng nampekin ke saren. Dayu Wiraga makesiab, nanging digelis makenyem risampune tatas sira sane ngerauhin. “ Yeh, dadi maujan-ujan Bli teka mai?” Swaran Idane alus alon. “ Titiang wawu saking saren Dangin, Ida Pranda sampun lunga ke pemereman.” Anak lanang punika nyapsapang toyan sabeh ring bataran sane nampek sid genah dayu Wiragane melinggih. Dayu Wiraga ngelesang selendang Idane laut kaenjuhang sareng anake lanang punika. “ Muan bline belus, ene anggon mersihin.” Selendang putih punika meambu miyik bungan cepaka. Alon, selendange anggena nyapsapang toyan sabeh sane neritis ring gidat lan limanne laut masila tan doh saking Dayu Wiraga tumuli negul orti sane sampun kajait. “ Senglad pesan gumine, dadi di sasih kapate ada ujan buka kene?” Dayu Wiraga nlektekang anak lanang sane sampun itep negul orti antuk tali tiing punika. “ Sabehe tan kandugi, sekadi mangkine kocap kabawosan cuaca ekstrim Ratu. Malih endang bin jebosne jeg sampun krebek kerug. Minab santukan jagate sampun matuuh, nenten malih nganutin pamargi sane riin.” Dayu Wiraga malih makenyem, nuleng anak lanang saking kayun sih. Anak lanang punika taler makenyem bungah. Ring keneh ipune majugjag manah sane sampun kasingidang saking ipun kari truna cenik. Manah sane tan sida kapademan sekadi mademan lampu sentir.

Nyoman Patra, aran ipun. Saking mayusa dasa tiban sampun mamarekan ring Griya Ageng Tamansari duk Ratu Pranda Lingsir kantun nyeneng. Ida maduwe oka tetiga, lanang kekalih lan istri a siki. Ida Bagus Manu, okan Ida sane pinih duur sane mangkin dados Pranda. Ida Bagus Bajra raine, makarya Ring pemerintahan lan sane pinih alit Dayu Wiraga. Ring Griya, samian sayang lan sih marep Nyoman Patra, santukan aidupan ipun ngayah tanpa pamrih. Tuuh ipun mangkin sampun ngancan tua, sampun lintang saking seket tiban. Yadian ipun sampun mabok putih, kemawon ipun kantun ngenah bagus lan egar. Semangat ngayah sane sampun sayan luntur rikala mangkin, nenten naen surut ring manah ipun. Mapan ipun maduwe cahya urip sane masunaran galang yadiastun tan sida antuk ipun ngedengang marep anak tios. Cahya urip sane kabanda punika maka cihna bakti lan satyan ipun marep tresna suci ring Dayu Wiraga. “ Titiang wantah sekadi I beduda sane ngurek ring genahe kawon, memanah sekadi I kunang-kunang sane ririh makeber mecahya bungah ring tengah dedete!” “ Bli Nyoman tuah cahya ane ngebekin kayun tiang, da sangsaya.” Dayu Wiraga setata makenyem yen eling teken munyin Nyoman Patrane punika. Yukti, tresnane punika tan sida katambakin. Ngancan kasuwen ngancan nekekang sekadi akah I punyan kayu kepah sane nyujur pertiwi, kukuh tan prasida ampehang ujan angin.

Tresna, sayuwakti meweh antuk ngartosang. Tan karesep, saget sampun mapunya ring pikayunan lan manah. Dayu Wiraga, saking alit sampun kategul oleh pikayunan tresna marep parekan Idane Nyoman Patra. Kenten taler Nyoman Patra, sekadi keni pikat tan sida antuk ipun makelid malah ipun ngancan kaered negul tresna marep siwan ipune. Silib lan singid pisan. Ring Griya tan wenten sane sengeh, santukan parekan tugas ipune ngayahin separiindikan ring griya. Wantah saru, yen Nyoman Patra ngiring Dayu Wiraga mabawosan, melancaran utawi ngaryanang sane tiosan. Sang kalih taler duweg ngengkebang mangda nenten wenten sane mapitaen yening sujatine sang kalih sampun ngiket tresna. Risampune Dayu Wiraga anom, makweh para semetone rauh ugi jagi ngambil Ida nganggen rabi, nanging tan wenten sane yukti kajudi olih Dayu Wiraga. Ida nulak saking alus, madalih kari meled ngayah ring Ida Pranda. Raka lan semetone tan sida memaksa. “ Sing sida baan tiang mapineh, minab mula guetan liman I ragane ane lakar tusing mabesikan…” Dayu Wiraga ngusap toyan panyingakan. Yadiastun, kayun Idane tresna asih marep Nyoman Patra nanging Ida tan sida ninggalin Griya, nyemerin Griya ane banget kainggilan baan sisyane. Sapunapi bawos kramane yen Ida nganggen kayun preragan tanpa mikayunin semetone ring griya. Sakamawon, Ida taler tan sida yen mapasahan teken Nyoman Patra. Riget pisan kayun Idane, nanging kasuwen Ida wantah maserah ring Sang Hyang Embang. “ Bli Nyoman, kalahin suba tiang ngalih anak luh lenan, tiang las…” Dayu Wiraga ngandika alon, alus nanging pastika kayun Idane osah. Patemon sarahina, ngawe kayun Idane kadi mategul tanpa tali. Ida sampun uning, petalen tresnan Idane pastika jagi ngewetuang baya marep griyane. “Yen ratu jagi melayatan sareng semeton, titiang taler lascarya, kemawon, titiang nenten prasida ngerereh anak istri lianan, yen titiang nenten masikian sareng Ratu banggiang titiang wantah memarekan driki kantos titiang tan maurip.”

“ Saenun tiyang, tiyang tuah tresna teken Bli Nyoman, yadiapin I raga tusing kal mabesikan, tiang sangat bagia.” 
“ Sakemawon, niki boya ja bagia sane sujati Ratu.”

“ Men, kenken bagiane ane sujati?” “ Yen I raga masikian tanpa santulan. Titiang sareng Ratu ngawi kulawarga, wenten katurunan sane jagi nglanturang tresna ring ungkur kariwekase.” “ Saja, sakewala tiang tusing nyidayang yen pajalan tiange lakar ngewetuang cemer di griya.” Dayu Wiraga nguntul mepes toyan penyingakan, tan sida naanang sakit ring kayun. “ Ratu, ampurayang titiang. Titiang sane banget memanah kawon…tan pantes titiang matur asapunika! Titiang jadma pangkah, pantes padem Ratu. Santukan sampun ngawetuang pikobet ring anggan Ratu. Sakemaon tan sida antuk titiang ngicalang manah titiange puniki. Pradene, Ratu nenten junjungan titiang, titiang tan jagi malih akeh memanah titiang sadia padem nindihing tresna!” “ Ah, yen Bli mati ulian tiang apa gunane tiang idup. Depang suba cara janine. Sabilang wai I raga bareng-bareng, makedekan, maguyonan yadin I raga tusing makurenan. Tiang las…”


Sabehe ngancan bales kairing oleh sanderan krebek tan pegatan. Sang kalih kari maorta-ortan kangin kauh kadi para anome sane nandang semara. “ Titiang jagi mepamit, niki sampun wengi. Rarisang Ratu makolem, titiang jagi ngancing kori pemedal.” Nyoman Patra bangun saking tongos ipun negak. “ Ujanne nu bales sajan, antosang apang nget!” “Minab suwe jagi nget!” “Apa Bli Nyoman suba med ngorta ngajak tiang?” “ Ratu?!” Dayu Wiraga makeseran saha kenyem alep ngawi Nyoman Patra tan sida maangkihan. Ipun meangsegan raris digelis mlaib nrobos ujane bales mapajeng selem nuju kori pemedal.

Dayu Wiraga ngunjal angsur. Sampun telungdasa tiban…Ida nulame ring kayun. Tusing masih sida baan ngilangin tresnane. Ngancan dina ngancan ngraketang yadiastun tan sida mabesikan. Pilihan sekadi mangkin, minab sane paling becik. Mantesang tresna di tongose suang-suang. Yadian keputusan sane meweh, dayu Wiraga nenten naenin maselselan milih dados daa lingsir. Kenten taler Nyoman Patra, saenun urip ipun masemaya jagi ngayah mamarekan di griya. Satya ring semaya, ngayahin Tresna… sekadi bebandan sane kabanda tresna.
[example 2]
No translation exists for this example.

CICING NGAMAH GEDANG

Buin limang dina, ipah tiang di desa lakar nyakapang pianakne ane paling keliha. Mapan keponakan ane paling keliha, tiang milu masih incuh matulung yadiastun bah bangun melaib labuh ngurus gegaen lan pianak ane nu cerik-cerik. Tiang sanget lek teken nyama brayane yen sing nyidang mulih, mapan di mani puane tiang masih lakar patuh buka keto. Di samping apang ngenah luung manyama, tiang masih meled milu melajah ngae banten. Suba kanti dadua ngelah pianak, tiang tusing tatas bisa ngaenang pianake penyambutan. Yen kal meoton, biasane memen tiange ngaenang banten. Dinane jani anak kal ngidih tulung ngae jaja pecikan utawi nyamuh, ngae jaja srana banten suci lan pulagembal. Disamping nyama paek ada msih pisagane teka matulung. Kadek Ari, pianak tiange ane mara petang tiban ajak tiang bareng mulih sawireh tusing ada anak ngempu. Seleg masih ia meplalianan ngajak misan-misanne ane pakriak pada yusa. Uling semengan tiang suba negak melajah mecik jaja. Uli ngiling kanti marupa jaja madan, bisa masih tiang nuutin. Ada madan bulan, surya, megleng, taman muah sane lenan. Sambilang megae, misi masih ngorta kangin kauh. “men putu, ngelah gae cara janine nak harus memodal gede” Men Sari, pisaga delod umahe macempleng. Mbok ipahe Men Putu, meanggutan. “ kenkenang sing gede modale.Lengis ajine maal sajane, konden buin kal basa, taluh, baas makejang menek sing ada ane tuun” keto pesautne sambilanga ngrenggeng. “ I raga rakyat kecil buka kene, meluab kanti bungute mamunyi sing ada anak ngerunguang!” “ saja to mbok, kenken ya kal nasib I ragane? Makejang pada mael, pipis sukeh ngalih, kadirasa kal anggon meli baas gen kuangan, apabuin kal anggon ane len-lenan” men sadi misan tiange milu masih matembung. “ di tivine tolih mbok jeg liu pesan pejabate metangkep ulian korupsi. Sing ada ane rungu yen pipis rakyate juanga?!” Men Sari metakon sada santep sambilanga nampedang sisan tepung samuhe. “Ulesne, yen ba telah ja pipise mara tawanga pipise korupsine mbok, keto mirib. I araga jlema belog kene, sing ba nawang ken unduk ane keketo!” Saut men putu alon. Liu masih ane pakrimik ken keadaan cara janine ane suba kaliwat sukeh. “ yen ipidan, nak orahanaga masan sukeh to masan sayah” Dadong Reti nyelag sambilanga nyatuang ken masan sayahe i nguni. “ yen sing saja sugih,sing pesan taen naar nasi tulen. Nak tuah nasi oran gen. yen oran jagung, orang sela, oran biu to nak aget adane. Yen dadong tuah naar nasi oran nangka, oran usam, cacah apang De nawang” “ Jani jelekan ken ento Dong. Dugase ene ken ada anak mati ulian suba katelun sing madaar” sahut Tu Biyang sada kuciwa. Beh, jeg rame dadine yen suba para ibu-ibu lan dadong-dadonge ngortaang unduk cara janine. Yadiapin tiang nawang masih teken unduk sing pati rungu pejabat pemerintahe jani, tiang koh ngomong. Apa men kaal maan,lenan teken teras buut, basang gedeg baan sajan I raga dadi rakyat setata dadi korban. Dadi tumbal pejabat ane momo, loba lan serakah ngamah pipis rakyat. Nyen ada ane rungu yen ajin sembakone mael, kanti rakyate naar nasi aking, carikan di tong sampahe. Nyen pejabate ane rungu yen rakyate liu mati ulian sing nyidang maubad sawireh ajin ubade kaliwat mael. Nyen ada rungu yen makanan rakyate makejang misi racun, formalin. Paling-paling megarang mamunyi di tivine apang ngenah paling sibuk, kala sing ada apa De… “ I raga nak ba dadi anak ubuh, sing ngelah meme bapa ne kal melanin, melindungi ane kal ngemaang rasa aman” raos Bu Murni pisagan tiange ane dadi guru milu ngrameang. Saja masih. Sambil iteh ngorta kangin kauh, enggal masih pragat pecikanne. Tiang saja ngon ban para leluhure saja sidi lan wikan ngripta seni ane mautama. Unteng buana alit lan buana agunge lengkap kepapar di sabilang upakarane. Sedeng iteha tiang nampedang perabot-perabot ane anggon nyamuh, jeg dingeh tiang Kadek Ari ngeling sada ngelur di bale dangin. Tiang enggal nyagjagin sawireh I Kadek nak kapah pesan ngeling yen sing mula ulian sakit. Sing kodag ban makesyab bayune. Di bale dangin dapetang tiang I Kadek macuab magetih. Limanne nakep bibihne. Tiang ngenggalang nyemak I Kadek. “ nak kenken san ne? Kadek ulung?!” petakon tiange bingung. “ Buk Mang, Dek Ari caplok cicing!” Putu Juli keponakan tiang nyautin sada ngejer. Keto masih cerik-cerik ane lenan makejang mapeluh nyeh. “ nika, cicing selem suba mlaib pesu!” Tiang ngusapin cadik I kadek. Bibihne uek mesuang getih makebyor byor. Gisi tiang pianak tiange misi bayu runtag. Ipah tiange ngencolang ngemaang yodium, sambilanga kecagcag kecigcig milu sing karuan apa. I kadek nyangetang ngelur isinan tiang yodium. Baong tiange gisiange tekekanga. “ Dek, sing kenken. Jin ubad malu pang sing sakit. Lan ajaka ke rumah sakit.” Tiang ngalus-ngalusin ngerumrum apang I kadek nyak mendep. Makejang ane sedeng matulung jumah ngruncung iur, pada runtag. Aget ada Putu kaponakan tiange nu jumah. Ia ane ngateh tiang ka rumah sakit sawireh somah tiange nu di pegaen. Telpun tiang masih mapiorah teken pianakne sengkala. Payu masih tetelu bibihne I Kadek mejait. Sakit keneh tiange nepukin ia ngeling sengi-sengi. Kal dopdopin apang gigisan dogen elingne. Pedalem pesan nepukin bibihne beseh kanti gedenan teken cunguhne. Teka uli rumah sakit mara tiang mapineh. Nak ngengken ia I Kadek dadi caplok cicing? Biasane I Kadek nak sing pesan bani paek ken cicing, apabuin cicing ane sing tawanga. Cicinge jumah ane polos dogen sing bani paekina. “ Tu Juli, nyen ngelah cicing ane nyaplok I Kadek?” keto petakon tiange banban disubane makejang pada tenang. I Kadek suba masare di pabinan tiange. Putu Juli keponakan tiange, panak ipahe ane cerikan umurne kelihan buin a tiban teken I Kadek. “ ten tawang Buk Man, tumben tepuk tiang mai.” Munyin Putu Juline nu ngejer. Sebengne milu sedih nepukin adinne buka keto. “ nak ngudiang ladne Kadek busan, candena cicinge Tu?” buin tiang nyedsedang. “ Ten Buk Man, nak Kadek maem gedang…” “ Gedang ? Gedang apa Tu?” “ Gedang ane baanga teken Dadong Ade.” Makesiab pesan tiang, mara ningeh munyin I Putune, nanging tiang mendep. “ Putu milu maem gedang?” buin tiang metakon. “Ten, nak Kadek gen baanga. Mara kal maema ken Kadek, teka cicinge nyaplok bibihne , terus gedange amaha jak cicinge” Putu Juli ngortaang lancar kenken unduke busan. Tusing kapineh baan tiang,ngudiang I kadek gen baanga gedang teken dadong Ade, padahal ditu liu pesan ada cucun-cucunne ane lenan. Disamping to, tumben dingeh ada cicing nyak ngamah gedang. Di desan tiange orta dadong Ade ‘bisa’ suba makejang ningeh. Sakewala liunan sing ada percaya, ulian dadong Ade nak someh, jegeg bersih buina anak ngelah. Apa ya kuangan. Saja ya nak memadu, sakewala madune tuah nyamane padidi. Satonden mbok ipahe nganten ngajak Pan Putu, keluargan tiange nak tuah manyama paek. Sedeng tiang mapineh-pineh padidi, teka Bli Gede uli diwangan. “ cicing ane nyaplok I kadek tunian, mati di rurunge” keto abetne. “ nyen ane ngematiang?” petakon tiange sambilang ngusap peluh I kadek ane padrisdis di gidatne. “ sing tawang, jeg ada anak nepukin cicinge suba mati. Uli bungutne bek pesu getih” imbuh Bli Gede sambilanga nlektekang I Kadek. “ Beh, ngenah ya lakar jejaitanne, ilang ya bagusne Dek Ari” Blin tiange ngerimik. Tiang mendep dogen. Saget teka somah tiange ngajak Putu Dewi pianak tiange ane kelihan. Somah tiange sebet pesan nepukin pianakne maan sengkala buka keto. Sing pesu munyinne nang a buku, sakewala sebengne baag biing cara anak naanang basang pedih mara ortin tiang undukne buka keto. Timbalina tiang ngabin I kadek. Paningalane ngembeng-ngembeng. Orta pianak tiange caplok cicing ulian naar gedang ambyug di desane apabuin cicing ane ngamah gedange ento mati mesuang getih. Makejang ngorang tiang bes sayanganga teken betarane.

“ yen sing ada Widhi endep, payu ja nyai ngelah panak ukud gen Man!” keto raos matuan tiange sigsigan.
[example 3]
No translation exists for this example.

KABANDRANG TIMPAL

Semengan mara neked di kantor Putu Suryani suba jagjagina teken timpalne GungTrijana . Prerain Gung Trine kucel ulesne ragane sedek maan pikobet. Putu Suryani narka unduk gegaen ane mirib sanget kayunina. Di kantor jani sedeng ada pemeriksaan unduk anggaran uli pusat. Dadine lemah peteng pegawene di anggaran megae apang dokumen ane periksane tusing ada tanda kutip, keto bossne ngorahin. “ Mbok Tu, kenken men tiang jani?” Gung Tri maekin sambilanga mecik pelengan. Payasne ane biasane moce jeg nadak ilang sing melaad. Melipstick mirib ragane sing inget. Preraine seming, kembang lemlem cara katak maengseb. “ Indik napi Gung Gek?” Putu Suryani medabdaban sambilang ngejang tas di mejane. Gung Tri ngeserang kursi laut melinggih di aepanne. Makelo ragane meneng, cara anak kamemegan. “ Mbok tiang telat sampun duang bulan!” Saut ragane alon sada nguntul. Putu mekesyab. Sing sida baanna nyautin. Kadenna unduk laporan keuangan di divisine. Beh, yan unduk kekene sinah ba masalah sing main-main. Pantes ba Gung Tri sebet buka keto. Yadiapin ia sing aruangan ngajak Gung Tri rumasat tuah ia ane paling raket metimpal ngajak ragane, japi umurne joh kelihan. Pasawitranne ada samekelon ragane dadi pegawe di kantore ene. Liu rahasiane ane tawanga teken Putu Suryani. Kewala ia sing pesan taen ngortang teken timpale ane lenan, minab ento mawinan ragane percaya teken Putu. Keto masih Putu sesai nyatua unduk jele melah pakurenanne ane kayang jani tonden masih ngelah pianak. “ Minab telat biasa Gung, sampunang jeg gresyuh keto!” saut Putu sujatine milu bingung. “ Tiang sampun ngetes mbok. Positip !” ragane sing nyidang ngampet tangisne. Untung timpalne ane lenan tonden teka, yen ada ane nepukin jeg asli ba kal dadi gosip hangat di kantor. “ Men, sampun Gung ngenikang unduke niki!” Gung Trijana mekitukan sambilanga ngelap irungne baan tisu. Yadiapin Putu suba nawang Gung Tri sing ja bakal bani ngorang kewala takonina masih. “ Gung ia harus metanggung jawab. Ten dadi Gung gen ane nanggung. Yen demen kan ajak dadua, jani yen ada pikobet cara kene, sampunang tengilina. Yen ba kene ten nyidang kal ngebang Gung. Ken mbok sampun ngaturin uli pidan sampunang ngrereh gae buka kene!” liu pesu munyin Putu Suryanine sada ngopakin. Nak saja, uli pidan ia suba nombang apang ragane tusing meplalianan api ngajak anak ane suba ngelah pianak somah. Apa buin bos di kantor. Saja ya, setondene ada anak nawang gumine cara gelah ajak dadua. Anak muani ke adane, yen suba nyidang ngebang sing jeg bebeng nulus cara anak abg ane kasemaran. Tegarang yen suba ada masalah, bisa sakabedik makelid, balik kanan melaib laut ngumbah lima batisne bersih-bersih aji sabun ane paling hiegenis, mapi-mapi paling setia lan paling tresna teken pianak somah. Yen suba keto, payu ja i raga dadi lua luu ane bakal setata meselselan. Apabuin Gung Tri anak suba maduwe calon ane sumeken saha kacumpuang olih kulawargane di jero. Calon rabine mekarya di kapal pesiar. Minab ada nembulan ragane suba berangkat. Dasar Gung Tri ane ngulurin indria ketanjung masih ragane jani. Putu Suryani sesai nakonang ngudiang ngalih gae memocol ngajak anak suba tua. Gung tri jegeg, calon rabine ganteng, suba ngelah geginan ane nekang pipis liu. Apa men buin. Sakewala Gung Tri tuah kedek bengal yen suba meorta-ortan keketo. Yen alih uli gajih dadi pegawe negeri ane mara megae petang tiban japi nganggon ijasah sarjana, sing ja nyidang kal meli Honda jazz, ngaba hape android keluaran terbaru, tas lan sepatu mebranded tur penganggo mamerek ane nganutin jaman. Sing ada kal nyidang keketo, kecuali mula sugih utawi ngelah gae sampingan. Nak suba ketah ja cara janine, ngadeang iba, ngadep iba apang maan milu nuutin aab jagate. Nak menikmati hidup tuah a cepok kone. Yen dikantor Gung Tri nak someh, demen ngorta sada guyu kewala jeg ngutil tenggek ane paling aenga. liu timpale pakrimik sing terima teken untungne nasib Gung Tri, sayanganga teken big bosse. Japi masawitra raket, Putu Suryani masih sing cumpu yen ragane mamitra ngajak bossne. “Mbok, tamat ba tiang jani mbok. Tiang sing bani ngorang teken pak Made Aryawan sawireh…sawireh tiang nawang ia nak ba mapasektomi uli panakne ane ketut lekad!” Raosne alon sada matungtung tangis. Putu sajan-sajan makesyab. Mirib kanti enggang bungutne ningeh pengakun timpalne ane senglad lan soleh ento.

“ Men, yen ten pak Made Aryawan sira ane ajak gung?” Cucud ia buin nakonin.

Tangis Gung Trijana ngancan nyangetang. Ngenggalang timpalne ngundebang jelanan pang sing dingeha teken pegawe ane lenan. Gung Tri pragat mekitukan. “Gung, tiang ten memaksa kewala yen gung kenten ten presida antuk tiang matur napi!” munyin Putu Suryanine sada meh teken Gung Tri. Makelo suba Gung Tri anggona dedemenan teken bosne kewala tuah Putu Suryani ane nawang. Yen jani ada buin anak muani ane lenan, peh…pasti ba ada ane engkebanga. Tingalinna Gung Tri nyusut penyingakan lan pipine aji tisu di mejanne. Depinna masih mapan sing ada ane mekita oranga. Nak kenken ya, nagih tetimbangan kewala sing nyak ngaku terus terang, keto ia ngrenggeng. “ Mbok, da ngorta ngajak anak len. Sing ada anak nawang lenan ken mbok.” Keto raosne satonden ragane magedi uli ruanganne mapan Ketut Parwati timpalne di ruangan macelep ngaba berkas-berkas ane patut periksane teken Putu Suryani. Ia meanggutan sada kenyung yadiapin minab kenyungne ulian memaksa. Sing masa jeg suba galahe mengaso. Makejang pagawene nuju ke kantin miwah ke warung disamping kantore. Putu Suryani nu iteh mriksa rencana anggaran keuangan di komputere. Saget ponselne mamunyi. Ada sms. “ mbok tuun jep jak makan siang di samping kantore.” sms uli GungTri. Ulian ia masih seduk nglaut tuun ngojog tongos Gung Trine ngantosang. “ Mbok, tiang bingung sajan!” Gung Tri nguntul ngerimik padidi. Busan-busan ragane meangsegan cara kuangan angkihan. “ Gung, tiang ten bisa ngemaang tetimbangan yen gung ten kayun terus terang. Ngajak pak Ar kocap ten, sareng Gung Bagus napi malih. Men sira ane sepatutne metanggung jawab?” Makelo sajan Gung Tri memaa. Nasi campur lan es jeruk ane pesena suba tunian sirsir angin sing ajeng dane. Mapan Putu Suryani saja seduk sambil tetep ngantosang pandikanne saget telah baanna nasi diaepanne. Timpal-timpal kantore ane makan di warunge ento tunian suba mebalik ke ruanganne suang-suang. Suba lebih atengan jam ia ngantosang nanging Gung Tri nu gen nyusut-nyusut irung lan penyikanne. Putu Suryani masih milu mendep. “ Mbok, suba kadung pelih pejalan ane tuut tiang. Jani ane beneh kal pilih tiang.” “ Men, kenken kal kayun gung jani?” “ Kal orahang tiang lamun benehne teken ane ajak tiang ngardi manike tenenan. Tiang pasrah, kenken ja nyanan penadinne.” Pandikanne alon, bari -bari saha ngnengneng dewekne. Ia tuah meanggutan saha kenyem, ngemaang dukungan.

Suryane suba menggok kauh, buin akejep gen pasti suba surup. Liu timpal Putu Suryanine suba mulih. Kantore sayan sepi. Ngenggalang Ia ngerapiang berkas-berkas ane kal setora buin mani. Payu selidan jani maan mulih, keto kenehne sada girang. Suba tambis duang minggu ia telat mulih ulian terus ngelembur. Mirib Gde Wira, kurenane suba masih mulih uli kantorne. Mungpung nu selid ia lakar meli bebek goreng dedemenan somahne. Sing nganti a tengan jam ia suba neked jumah. Diaepan umahe tepukina ada mobilne Gung Tri parkir. Pinehanga ragane ngantosang dewekne, pastika ada ane kal nikanga buin. Nak suba biasa, Gung Tri caluh ka umahne. Macelep mulihan dapetanga umahne sepi. Makejang jelananne nu maundeban. Ampakanga kamar tamiune. Suung sing ada nyen. Tusing ada Gung Tri ane kadena sedeng ngantosang. Sakewala ada tas lan sandalne. Merasa ada ane senglad jeg prejani masa kambang batisne. Nrugtag sing karwan tangkahne mara dingeha uli kamar tongosne mesare ada munyi tawah. Angsehanga ngampakang jelananne ane tusing mekunci.

Mimih …. dewa ratu…!! Macepol bayunne serasa nyag, riet, sakit, luihan teken katebek bandrang tiksena lungid. Muanne kebus panes, batisne baat sekadi kapacek ngatonang somah lan timpalne sedeng mepadusmara. Tan mari tengkejutne makadadua nepukin ia mejujuk ngejer diarepne. Liwat sunaran lampune ane remrem tepukina muan somahne  barak biing, nguntul sing bani matolihan. Keto masih Gung Trijana. 

Dong sing pesan ia medaya, sing pesan taen nyelangin timpal ane belanina ane sayanganga cara nyama tugelan, las nyakitin buka kene, lalis ngamah timpal pedidi! Keto masih marep somahne. Amatra Ia sing ngelah keneh curiga yen somah ane suba ajaka majele melah lebih teken dasa tiban kal lages memitra ngajak timpal raketne. Aduuh miimiihh…dewa ratu…!! Bes kuciwa, sebet lan sakit ati remuk riet sing nyidang naenang Putu Suryani ngelur mekaik. Ia cara kerasukan, tanrumasa nyemak patung majagau cenik disamping dipane laut ngamuk nglampug somah lan timpalne segeden bayunne. Getihe muncrat maidehan ngebekin kamar, tembok, awak lan bokne. Ia sing masa teken awak. Gumine saget peteng , peteng dedet. Mara kedat tepukina liu pesan anake megrunyungan, iur pesu mulih ke umahne. Ada masih kulawarga lan nyaman-nyamanne ane ngeling pagelur ngelut awakne ane barak mapanjusin getih. Suba keto teka polisi ngaba kantong mewarna kuning nyelepang awakne ke mobil ambulan ane mamunyi menguing laut ngered somah lan timpalne ke mobil polisi.

Awakne masa ingan, sayan iing…makeber tegeh kaampehang manda maruta ke ambarane pelung meambu putih sekadi kapas, alus makenyah kasunarin bulan a sibak lan bintang-bintang.
[example 4]
No translation exists for this example.

NGEMIT ROH

Sang hyang surya sayan surup menggok kauh, pastika ajahan gumine lakar meganti warna, maganti cahya. Uli cahya terang galang ke sandyakala, saru mua. Uncaran mantram gayatri makacihna galahe ngaturang suksmaning manah sawireh suba a tengan wai suba liwat sang surya ngider pertiwi.

Sabilang ajahan Putu Rani nolih jam di pegelangan limane. Suba tambis a jam ia negak ngantosang di penggak cenik, ruang tunggu paranormal ane mangkin nedeng kasub di gumi baline. Minab klienne ane sedeng mepinunas jani, ngelah pikobet ane raat pesan. Yadian jelanane maundeban, dingeha masih sawat sawat anak ngeling sigsigan . 

putu Rani maplengek,osah teken tujuanne teka mai. Magenepan pasliwer di kenehne. Bari bari ia mekita malipetan mulih, sakewala yen inget teken saratne nawang kasujatian ane ngranayang pikobet di pakurenane, taananga masih medne. Tiang wantah ngrereh galang ati. Keto dalihne pedidi Sedeng ia bengong saget teka anak lanang mirib meiyaban teken dewekne saha kenyem negak disampingne. Pengawakne ane gede tegeh ketara pesan ritatkala ia macelep ke penggake. A tenga tundune suyung apang tusing mekaplug teken raab penggake. putu rani milu makenyem tur meaggutan saha ngeserang tetegakanne. “ sampun suwe “ ? swarane magerem, mawibawa. Putu Rani wantah meanggutan, buin nyemak koran ane suba pejanga busan. Bolak balika dogen lembaran korane tanpa ada nyet kal memaca. Koran cara Janine liunan ngae kabar politik, pilkada mebasa pisuna agama, ada memunyi kene ada memunyi keto, ah ane cen kaden patut gugu. Putu Rani ngunjal angkihan. sing ada artikel ane nudut kenehne. Buin pejanga korane di duur mejane

“preragan ? “ anake lanang ento ngleserang batisne ngeliwatin meja tongos korane. Putu rani buin meanggutan, koh mesaut. Yen tusing kenal ia tusing pati ngorta kangin kauh. “ampura, ibu jagi nakenin indik rabin ibu nggih ? “ “ah eh dados uning ?” mekesyab, putu rani langsung metolihan marep anak lanang ane negak sada joh di sampingne. “kenten asane “ sada kenyem anake ento ngeserang tegakanne. “tiang taler sering konsultasi yen wenten masalah sane ten presida antuk tiang nanganin.” “oo..bapak taler paranormal nggih ?” “nenten, tiang boya ja paranormal kemaon tiang kapaica oleh sang hyang embang uning akedik indik asapunika” Putu Rani ngeserang tegakne, jani mearepan teken anak lanange ane nuleng lan mekenyem manis ke dewekne. “ yen kenten pastika uning ngeramal nggih ?” Putu Rani lagas buin kenyem ajer metakon. “uning a kedik kemanten “ Putu Rani ngedengang telapak limane. “ minab wenten guetan liman tiange sane becik ?” Anake lanang punika ngeserang kursine maekin putu rani, tangar lan alus malin liman putu ranine. Tuah akijapan laut lebanga alus banban. “ guratan tangan ibu becik pisan , ragane pageh, darma, sih , olas sareng anak tuara, kemawon wenten a kedik pikobet ring kulawarga. Rabin ibuke…” “ punapi rabin tiange ?” nadak sara makebyeng panes muane mara anake lanang ento nyambat kurenane. “ Hehehe..dados tiang sane dados ngeramal ibuk driki, durus ngeranjing dumun minab sane tangkil wawu sampun wusan…” Putu Rani , saha kimud gegeson nyaluk sandalne laut macelep ke genah jro istrine melinggih nyantosang, sambilanga makeneh keneh Rasane apa ane orahanga busan teken anake lanang ento saja buka sejatine. Saja ke ia bisa ngeramal, apa ia tuah ngae ngae dogen ? Engsap ia nakonin adan anake lanang ento, utawi ngorang suksma sawireh suba ngeramal guetan limane yadiastun tusing jelas apa dogen isin ramalan ane tuah akijapan ento.

“ rahajeng semeng, kari eling tyang sane ketemu ring jeronne jro istri.” “ oh nggih, punapi gatra?” Selanturne, ortane nyambung kangin kauh tan pegatan. Anak lanang ane abra lan mewibawa ento ngaukin putu rani mbok Tu, sawireh anake lanang ento cenikan bin petang tiban teken dewekne. Yadiapin keto, ia merasa meiyaban .

Ngancan wai, putu rani merasa ngelah timpal ane ajaka ngedum osah kenehne ane sedeng sebet ulian sing pati runguanga teken somahne. Makejang unduk dewek lan kulawargane ortanga ken anak lanang ane sing tawanga adan lan asalne ento. Manut putu rani, makejang ento sing penting, yen suba adung pemineh lan pengertianne ento ane paling utama.

“ lan ketemu mbok tu, ada ane bakal orahang tyang”

“ indik napi to Dik, tyang nu ngurus pianake” Putu Rani ngaukin ia adik, sawireh ia tusing juari nakonin adan anake lanang ento. Keto masih anake lanag ento sing taen nakonang adane, asalne utawi ane lenan. “ men, bin pidan mbok Tu ada galah ngurus raga pedidi ?” Putu Rani mendep, sing mesaut. Di kenehne ia mekita pesan ketemu, rindu? “ mbok tu kal antiang tyang di warung kopi bali nah, ajaka ngopi sambil ngorta” anak lanang ento ngenyudang, ngawinang putu rani sing sida nulak. “ nah, tyang kal kema jani “ Di petemonne ento, nadak sara putu rani cara anak bajang genten ane lakar ketemu ajak gegelane. Tangkahne nrugtug tanpa kuasa ia ngengkebang. Sinah suba pipine mesemu dadu yadispin suba ada guetan kriput di muane. Ia merasa liang bagia, sawireh mara jani ada anak muani lenan ane ngemaang uratian sane istimewa marep dewekne. Rasane buka dugase bajang cenik magegelan ngajak timpal sekolahanne. Liang, demen, mecaya girang, lan kenyemne sing taen impas yen pada mesadu liat. Apabuin anake lanang ento duweg pesan megegonjakan, meguyu. Ada dogen ortane ane ngawinang makadaduene kedek . Putu rani kadi kena hipnotis. Ia sing midep, yadian mara duang minggu kenal ajak anake lanang ento, kewala ia suba bani nyatuang unduk rahasia idupne ane sing taen orahanga ngajak anak lenan. Satuanga terus terang teken somahne ane sing pati jumah, teken pesareanne ane sing anget nu cara I pidan dugase mara pengantenan, teken rasa sepia ne setata ngungkung idupne. Anak lanange ento tuah makenyem alus, ngenengneng lulut asih, sekadi pelindung sane jagi nanganin sekancan pikobet sane katiba lan ngademin negdegang bayu osah. Tatkala putu rani mandingang somah ipun sareng anake lanang ento, rikala ditu ia suba seken pesan teken kleteg bayune lakar ngulurin sekancan kenehne. Ia tusing lakar buin ngepes yeh peningalanne sabilang peteng, tusing lakar buin ngantosang ngundebang jelanan kanti somahne mulih. Ngudiang pedidi matungtung sebet, rikala somahne medemenan ngajak anak luh lenan.

Anake muani ento jani tuah pelabuhan kenehne ane paling percayaina. “ tyang nak beler, tyang ngelah pat pat anak luh lenan teken somah tyange,” keto abetne banban terus terang, rikala petemone ane kaping telu. Putu rani tengkejut, kewala enggal ia ngebang sada kenyem. “ dadi liu pesan ?” “ nggih, tyang tuah terpaksa ngelakonin mbok tu,…hm ulian…” Makelo ia ngantung munyinne, kadi ngalih dalih ane pantes teken pelaksanane ane buka keto. “ ulian kenken, yen dadi tyang nawang” putu Rani sada nyesedang. “ ulian tyang ngiring…” “ ngiring apa Dik, ngiring sesuhunan ?” Anake lanang ento sing karwan mesaut, kewala paningalane nerawang joh sawat ke ambarane. ” Suba uling dasa tiban ane suba liwat tyang ngiring, ada lelima roh ane setata nyarengin tyang. Roh ento lakar memilih anak luh ane lakar ajak tyang mepadusmara.tyang pang ngalih anak luh sane anut teken tetagihan rohe ento. Ada ane meyusa selae tiban, telung dasa, pesasur muwah petang dasa tiban.ane tonden bakatang tyang ane setiman, mbok Tu…” “ seken ne ?” putu rani sing nyidang nanggehang kedekne. Senglad sajan gumine, sing kapineh baan, kewala… “… roh ento milih Mbok Tu!” “ hhaah..!!?!” sing sida baan tengkejutne Putu Rani mara dingeha munyin anake lanang ento. Ia mekita kedek, kewala buung, mara toliha sebeng anak lanange ento ane acreng. “ nggih, ritatkala I raga ketemu di jro Istri, roh nika suba memilih mbok Tu, ulian roh nika nawang mbok Tu media sane bersih, darma, setia lan mbok Tu sing taen medemenan jak anak muani lenan teken somah mbok Tu. Makejang suba keuningan Mbok Tu, petenge ento nak rohe ento ane nuntun tyang kema. Sujatine tyang sing ada janji ketemu jak jro istri” Putu Rani memegeng, kememegan sing sida memunyi. Makejang mekladukan di kenehne. Munyin anake muani ane megerem mewibawa ento setata nrawang nruwung di kupingne, roh nika suba memilih mbok Tu… “ tenang mbo Tu, sing kal ada anak nawang, mbok Tu tuah nutug pejalan tyange. Singid ne, roh e suba masang pagehang ritatkala galah I raga metemu. Mbok sing perlu nyeh..” Putu Rani kesieng kesieng, percaya ken sing, ngawinang ia cara anak belog. “ I pidan, manut penerawangan tyang, I raga tuwah makurenan, kala pamuputne palas ulian pisunang anak. Sing ada ane kebetulan kone di jagate ene, makejang ada pakilitane lan muarane tuwah leluhure” Anake lanang ento makenyem wicaksana. “ apa ja ane tonden pragat I pidan, kal pragatanga di idup I ragane jani lan selanturne. Makejang utang – utange pang mebayah lunas kayang ke bungan bungane…” Putu Rani kalulut asih. “ ngudiang I raga mara matemu jani ?” munyinne ban ban. “ nah , to nak rahasia sang hyang wenang, makejang suba ada ane ngatur, I raga tuwah ngelaksanain reraksan I ragane, apang enggal pragat tuntas…”

Buin manine, putu Rani tusing nyidang makeneh beneh. Munyin anake lanang ento setata dingeha di kupingne, sebengne merawat – rawat di matane, tan pa sangkan ia merasa dot pesan metemu. Rindu , ane sing kena baana minehang. “ ah, ne senglad pesan. Sing beneh ne…” keto ia ngerenggeng pedidi. Ene sanget senglad, sing kena baan ngrasayang. Ia sing pesan kenal teken anak muani ento, tusing nawang adane, tusing nawang umahne, asalne, apa geginane… sakewala ngudiang ya asane kal mati lamun sing ketemu teken anak lanange ento ? . a wai tusing ningeh munyinne utawi ketemu, ia tusing nyidang ngudiang. Awakne serasa kebus dingin, lumpuh sing mebayu.sujatine, tresnane teken somahne sing taen obah, yadiastun somahne memuduh tusing inget teken pianak somah. Ia nu inget taen mesumpah lakar tusing selingkuh, yadiapin somahne memitra ngalang, ia tuwah lakar ngeyasang pianakne apang dadi pianak ane suputra. Kone pinunas ican anak luh ane kalina memitra teken somahne, asal ia pageh ngaba raga sing milu selingkuh, nak enggal tumus lan kaswecan olih ida sang hyang widhi. Putu rani sigsigan, nunas ica apanga ida sang hyang tunggal ngicen peminehne teguh lan sing goyah ke goda olih anake lanang ento, apang kenehne tan alah ilon.

Sanjane, putu Rani nangkil ke jro istri. Bayune ibuk, mirib yen ia nunasang teken jro istri ada pejalan ngempahang kenehne ane inguh. “ jro, dados titiang asapuniki?” keto petakone, disubane ia nuturang undukne. Putu Rani nguntul, sebengne enduk, kuyu lesu. Sing sajan ia ngerti teken kenehne pedidi. Rasa rindune marep anake lanang tanpa aran ento ngawinang bayune osah, uyang paling. Jro istri makenyem wicaksana. Alus ngerumrum pandikanne. “ dikenkene, I raga tuara midep teken dewek pedidi, minab sing ada ane senglad, krana mula keto benehne” “ kemawon titiang nenten wruh, dados titiang banget pisan meled mangda metemu sareng ipun “ “ritatkala, iraga kacunduk teken anak ane ngelah gelombang spiritual ane patuh, komponennyane lakar meguna becik. Ento mawinan,rikala saling metemu makejang pada igum, pada cocok…” Putu Rani sayan bingung, tusing ngerti teken pandikan dane jro istri, sakewala ia mendep nguntul. “ anake lanang ento spiritualne becik, lan putu masih media ane becik yen sadia nyak mlajahang dewek pastika kemampuan spiritual putune lakar luar biasa, kewala jani putu tonden ngeh teken raga…” “ boya ke niki iwang ?” “ nah, pelih teken beneh tuwah I raga pedidi ane nawang teken unduke ento. Yen I raga merasa niki pelih, putu pang bisa ngilangin rasane ento” “kemawon nenten prasida antuk titiang jro istri, alah titiang padem yening titiang nenten kacunduk sareng ipun “ “tenang, tenang. Putu lakar nyidang ngeliwatin ene, satmaka ene wantah ujian saking sang hyang embang apang putu dadi pribadi ane lebih kuat, lan lascarya nerima kekurangan anak len” Sepekaad uli jro istri putu rani sayan bingung. Tamba ati, penenang bathin ane ka ape di jro istri tusing nyidang ngempahang biuta kenehne.

Saget ada sms di hpne.

“ mbok Tu, tyang suba ngantiang , alih tyang dini” saha misi adan hotel . putu rani mekesyab. Ngudiang dadi ketemu di hotel ?

“ tyang sing nyak ketemu di hotel, yen kal ketemu mai di warung kopi gen “ keto putu rani ngewales. “ sing kenken mbok Tu, tyang kebetulan ada urusan dik dini , ada penting kal satuang, unduk kurenan mbok Tu.” Munyinne alus lemuh. Putu Rani tusing sida makelid. Maimbuh misi ngorahang unduk somahne, meled ia mekita nawang apa saja somahne sesai ke hotele ento ngajak selingkuhanne. Bayune runtag, mirib tusing sida baana neked sid hotele ento. Ngangsehan , pamuputne neked masih ia di hotele ento. “ sing beneh ne Dik, tyang sing taen…” “ sing kenken mbok Tu, I raga tuwah ngorta, sing lakar melaksana ane boya boya, buina kurenan mbok tune suba makelo sing ngerunguang mbok. Mirib ia kal sing mulih buin” “oh, keto tepuk Dik di terawanganne “?” Anake lanang ento meanggutan, sada mantep, Sambilanga nengneng putu Rani. yen kenken kaden, putu rani merasa nyeh, bayune nrugtug runtag. Seken ya, somahne las lakar ngalahin pianak lan dewekne ulian anak luh totonan..? di subane lebih teken limolas tiban ia ngayahin, mejele melah, kanti somahne sukses cara Janine. Pedih basangne sing kodag, merasa tanpa runguang, sing meguna dadi jelema. Ngudiang ke I raga sebet pedidi, ngepes yeh mata sabilang peteng, ngudiang ngengken pedidi, ngurus panak masih pedidi, ngidupan iba masih pedidi…sakewala ia sing sudi ke sengguh anak luh sing setia, luh luu, luh jalang. Boya ke , ajanian anake ngorang ia nak luh luih, somah cager, rerama ane urati teken pianakne. “ tyang lakar mulih !” putu Rani nyemak tasne laut pesu uli lobi hotele saha nguntul. Pejalane gencang sekadi sing meenjekan di gumine. Tambis ia nyeluksukan dewekne sid anak lanang ane suba siaga lakar nyagrep, buka katake kalulut oleh I lelipi gadang.

Sedek ngatehin pianakne I putu les, anake lanang ento nelpon . mapi mapi sing ada masalah, putu rani nyautin sada banban.

“ kenken dik?” “ mbok Tu , ampura yen ibi sing nyaman nah, jani ane sada johan pilih tyang. Kal antosang jani…” ia ngorahang adan hotel di kuta. “Oh tyang sing nyidang kema dik” “dadi keto, tyang suba sedia. Roh ane iring tyang suba mekayunan mbok Tu” “kene nah dik, orang ken roh ane kemit dik to, tyang sing ngiringang. Mirib liu ada anak lenan ane nyak ngemit roh” “ah, sing kenken yen sing nyak, kewala da pungkat yen videone ibi ke hotel kesebarang di medsos. Kenken ye pianak lan somah mbok Tune ?” “kenken to..??!? “ kan suba jelas , yen mbok tu sing ngirimin tyang pis sekeet juta video mbok di hotel kal unggah tyang di medsos. yen mbok tu sing nyak terkenal, jani transferin pis sekeet juta gen. norek kal sms…da makelo mbok Tu.” Anak lanang ento nutup telpone sada bangras, sing cara biasane.

Putu rani ngejer, sing pesan medaya yen anak lanang ane tambis ngelelorin bayune ento las memalak dewekne. Pantesan ia sesai pesan nakonang unduk pegelahan dewekne kuda ngelah umah lenan teken umahne di desa lan dini. Kuda ngelah mobil, tanah lan deposito. Mara ia mapineh pineh, anake lanang ene masih taen nyatua, yen anak luh luh ane ngemit roh ento anak luh ane sugih sugih lan jegeg – jegeg ulian suba mepadusemara ngajak roh. Ada ane ngelah hotel, ada ane ngelah restoran, ada ane ngelah perusahaan garment, ada ane ngelah travel. Ah , mara ia taen. Mirib ne modus baru, anak muani ngalih pipis ulian aluh…
Yen unduk kal unggaha gambarne di medsos ia tusing peduli, boya ke ia tuwah negak di lobine, sing lebihan teken duang menit. 
Putu rani, nyakupang limane di dwarane, ngastungkara teken paswecan ida sang hyang tunggal ane nu ngicen ia pemineh ane ening, sing kanti kaliput dalih ngemit roh, ngemitrain roh somah timpal .
[example 5]
No translation exists for this example.

PENGEGER

Luh Manik ngencolang pejalane di rurunge cenik ane srebi lan sepi. Suba sarumua, sing ada anak pati mejlawatan. Japi suba sesai liwat ditu, sing dadi tarwang jejeh masih atine. Petenge setata ngaba tarka ane tidong-tidong, apabuin tongos ane lakar ojoga sada serem. Neked di arep umah meangkul-angkul kuno, ane tuah kasunarin lampu cenik, akebyasan ia merasa bari-bari, enga-enga sekawala pamuputne macelep masih ke tengah. Umah sederana ento masih sepi. Remrem. Tuah ada cicing selem ane pules di aepan bale delod, sing rungu teken petekane. Luh Manik ngojog ke tengah, di tongos biasane yen ia teka mai. “ Biyang, tiang sampun makta saranane.” munyinne sada alon, saha nyerahang tas kresek a dadua. Tas kresek putih cenik lan tas kresek barak misi canang lan rarapan. Anak lingsir ane kaukina Biyang, tuah makenyem alus uli tongosne melinggih, di lungka- lungka cenik matumpuk dadua ane suba lusuh. Enggal periksane, laut ngaturang canang lan rarapan ane abana teken Luh Manik. Anak lingsir ane ngenah nu jegeg lan bersih ento nguncarang mantra – mantra saha ngetisin aturan Luh Manik. Akebyasan tan bina kadi Ida Pranda Istri. Rambutne ane mauban, makeling, mabusana putih bersih. Nanging sujatine, dane boya ja pranda istri. Dane tuah balian, jero balian tongos anake ngrereh ketenangan ati rikala nemu pikobet ane tan prasida kapuputan secara sekala, muah nunas ane len-lenan sekadi Luh Manik buka jani. Di arepanne matumpuk canang sari, banten, rarapan gula kopi, roti,permen, buah-buahan misi dupa ngendih ngampehang bon cenana lan menyan. Di plangkiran gede ane mepasang a dawan dinding, mejejer tapel rangda makerudung rerajahan, keris-keris, patung dewi kwan im, singa lan daksina mapayas bungan jepun, cepaka lan pucuk barak ane suba ngancan layu. Luh Manik, matedoh di tikehe itep ningehan mantra-mantra sane uncaranga teken jero balian ane kaukina Biyang Lingsir, japi sujatine ia sing ngresep artine. Luh Manik suba sesai teka mai. Nyabran rerahinan napak kajeng kliwon enyitan. Yen ia teka tengaine, biasane ia makacamata selem. Tuah cunguh lan bibihne dogen ane ngenah. Sakewala, sesaian ia teka di sandyakalane buka jani apang sing matemu anak len di margine. Uli tangkepne, ngenah pesan yen Luh Manik boya ja anak luh awagan. Penganggone melah, uli bok nganti jerijine ngenah mapiara lan apik. Tas gede ane abana pastika mael, keto masih barang-barang ane anggona. Nepukin ia negak metedoh di tikeh pandane ane suba buuk, uek – rasane senglad pesan. Pantesne ia sing ja nongos dini, kewala di mall utawi minab di kantor-kantor gede ane mewah lan elite. Apa ane saratanga di tongose ane srebi, remrem buka kene.. “ Luh, mai paekang deweke. Embus jani penganggone apang angsuhan mirahe macelep nganti kapori-porine.” Biyang Lingsir sada kenyung mapiteh uli kasurne, nabdabang toples misi angsuhan soca-soca, bunga menuh lan sarana lenan. Luh Manik, ngencolang ngelesang penganggone, meganti aji kamen ane suba tragia abana uli jumah. Bokne ane mewarna barak kecoklatan gambahanga. Biyang Lingsir ngambil keris cenik uli saungne, kamantrain laut ngerajah Luh Manik uli pabahan, selagan alis, pipi, cadik. Bibih, layah, nyonyo, basang, paha, nganteg ke tundun lan telapakan batisne, laut nuruhin angsuhan soca uli sirahne nganti angsuhan di toplese telah.

 “ Nah, luh nak suba jegeg ngabyor, ulap anake teken kejegegan luhe. Somah luhe, sing kal bani nyeledet anak luh lenan buin. Da ja kal nyeledet, mapineh dogen suba sing bani. Pengreres sukmane nak suba tingkatan paling tinggi nyen ene. Sing ada anak ane kal bani teken ukudan luhe, makejang sayang, ngasor, satinut. Kewala ingetang sajan nyanan Luh, pantanganne yen Luh kanti engsap, Biyang sing nyidang kal nulungin. Nah, ne saranane melahang sajan nyanan ngejang apang silib!”

“ Inggih Biyang.” Luh Manik, egar pesan. Gegeson ia mepamit saha ngaturang amplop coklat maka sesari ke jero balian. Nyen ane kal bani teken dewekne jani. Matuane, somahne, ipahne… Luh Manik makenyem bungah. “ Bli, tiang perlu pipis lakar anggon meli iphone ane terbaru, apang nyidang skipingan ngajak timpal tiange di australi.” keto abetne manying di pesarean. Somahne, ane suba lelor tuah mesaut bawak. “ Nah, jemak di brankase.” “ Tiang masih perlu kal anggon arisan, anggon mayah bungan kartu kredit, ke salon masang bulu mata. ” Somahne meanggutan, sing bani ngorang apa. Luh Manik ngelut somahne, matingkah angen tresna nanging di kenehne tuah Gede Bayu ane merawat. Gede Bayu, mahasiswa teknik ane dadi mitrane suba tambis a tiban jani. Dueg pesan ia ngengkebang pang somahne sing curiga. Yen somahne suba majalan ke pegaen, Luh Manik masih ngencolang ke tongos kontrakan Gede Bayune. Japi yen saihang umurne kelihan buin limang tiban teken Gede Bayu, nanging penampilan Luh Manik kadi anak bajang. Adung teken Gede Bayu ane bagus genjing. Luh Manik kesemaran, buduh paling teken Gede Bayu. Sekancan penagih Gede Bayu ulurina. Mobil, hp terbaru kanti umah kontrakan. Telah pipisne tuah anggona miyanin mitrane ento. Luh Manik ngancan gede agemne. Sing pati ngeruang pianak somah lan umah, apabuin urusan manyamabraya. Semengan suba magedi, tengilemeng mara mulih . Alasane ngurus bisnis. Bisnis apa kaden. Somahne, sing taen metakon. Ia tuah demen mapan somahne suba dadi wanita karier ane sing tuah ngoyong, mebalih sinetron dogen jumah. Tingkah senglad Luh Manik, suba katangehan baan penyamanne nanging sing ada ane juari mapiorah seken teken Nyoman Subrata, somahne. Mapan somahne setata mabela, sing percaya yen Luh Manik buka keto. “ Ia nak mula ramah, timpalne liu. Da ja ngawi pisuna ngorang somah tiange ngelah mitra. Macem – macem gen, Ia nak ngalih gae kanti tengi lemeng sing karwan nyidang mulih baan sibukne! Sing ja cara mbok, ngegosip, ngomongin timpal dogen!!” keto abetne memedih – nengkik mbokne, mara ortange yen ia mara katemu Luh Manik di mall ngajak anak muani lenan buka akitan penganten baru. “ Nah, yen Nyoman sing ngugu, mbok sing ja memaksa. Kala yen dadi glemekin ja somahe apang sing ngae lek nyamane lenan. Nak bisnis apa kanti ke tengilemenge?!” mbokne ngrimik kuciwa, sujatine medalem adine. Adine, buka kebone matelusuk. Memelog, apa orahanga teken somahne percayina. Mbokne narka, adine suba kenina data-data teken ipahne Luh Manik. Penangkeb?! Sasukat ento sing ada nyamane ane bani mapiorah teken tingkah Luh Manike. Eda ke somahne percaya, malah anak ane ngorin ento gedegina, musuhina. Luh Manik ane setata ngenah jegeg, dija-dija kasumbungin baan timpal-timpalne ane biasane ajaka gradag – grudug. Mapan pipisne membah, demen nraktir tur golohne ngemaang hadiah. Di arepne, makejang ngenyor mapuara timpal paling raket, nanging yen suba mebading tundun makejang misuhin lan ngomongin yen ia tuah lua luu ane nasibne aget. Aget, maan ngitungan gelah anak sugih lan aget tonden ketara…

Luh Manik kakas kekes dogen uli tuni. Lima lan batisne genit sing karwan apa dadalne. Padahal, ia paling rajin manjus. Uli manjus biasa nganti manjus nganggon susu lan lumpur uli laut mati ane orahanga kaya mineral ane ngawi kulit dadi alus. Paling sing, pang pindo a bulan ia manjus lumpur uli laut mati ane suba kasub di kalangan timpal-timpal clubne. Sajaan, kulit luh manike alus putih bersih sekadi kulit rare mara lekad. Sakewala, uli ibi kulitne nadaksara genit lan bintul- bintul barak. Suba abana ke dokter nanging doktere ngorang tuah alergi, yen suba kapupurin kal ilang genitne. Ngancan wai, kulitne melepuh cara kusta, makelo-kelo meyeh cara koreng. Luh Manik nu nyidang ngengkebang, mapan korenge ento tuah di awakne ane sipeng. Buin abana ke dokter. Doktere tuah ngemaaang ubad ane tebusa mael-mael, nanging sakitne ngancan nyangetang. Jani suba kanti muane bentol-bentol cara giat buang ane mebatu. Luh Manik lek pesan. Suba kudang wai ia sing juari pesu. Petenge ento ia nyilib ke Biyang Lingsir. “ Punapi mawinan tiang buka kene biyang?” Yeh peningalane paketeltel di pabinanne. Disubane baline, jero balian tuah kitak- kituk. “ Luh, suba melanggar pantangan. Yen suba kene tiang sing nyidang ngubadin!” “ Tiang ten naenin ngajeng –ajengan isin laut sekadi sane nikain biyang, jakti. Tiang purun mesumpah!” Luh Manik ngejer, sing ngresep teken pandikan baliane.

“ Dong inget-ingetan, mirib luh taen medaar ane ada hubunganne teken isin pasihe.”

” Nenten biyang, sampunang ja ngajeng isin pasih, ke pasih manten tiang nenten naenin.” “ Yen suba kene, tuah nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi wasa, nyen nawang Ida ngicen pangampura Luh.” Jero balian makenyem alus, ngenyitang dupa memantra komat kamit ngetisin tirta ke dewek Luh Manike ane prejani makebyosbyos belus mapeluh. Luh Manik nguntul, sebengne buut paling. Apa penadine, yen sing ada ane nyidang ngubadin penyakite nenenan. Petengne ia sing nyidang pules. Sakit lan genit di awakne cara siyuan uled ane ngurik ngerikrik awakne. Gelur –gelur ia ngaukin somahne, nanging somahne sing ada jumah. Telpune Gede Bayu, sing guan jemaka. Luh Manik buka anake buduh. Uyang. Paling. Sing nyidang naanang sakitne. Kulitne ane alus, jani suba melepuh berung cara berung tahunan ngawi ambu bangke berek. Telpune mamunyi sing pegatan. Luh Manik ngenggalang nyemak, mirib ento telpun uli Gede Bayu utawi somahne. Tingalina adane, uli Linda, timpal clubne. “ Luh Anik, tiang suba di Bali spa, enggalang mai ada produk baru asli isin laut ane paling daleme. Khasiatne lebih hebat teken lumpur laut mati, anti oksidanne tinggi…” Luh Manik makesyab. Hapene maglebug. Lumpur laut mati…!!


Denpasar , 14 februari 2011
[example 6]
No translation exists for this example.

PESHBUK….

Uli semengan suba dingeh tiang I Meme uyut, nanging tiang mendep maimbuh nekep kuping aji galeng guling. Aruuh, nak ngudiang kaden I Meme jeg semengan suba nguncang kleneng !? “ Kali jani tusing bangun. Kanti telah kal suryane mara ngitungan masugi, kene suba anak cara janine. Yen libur, meprai sing sajan nyak nulungin rerama. Tak nang nyampat gen da ja kal orahin ngalih pangupa jiwa di jalane?!” “ Ngelah panak bajang truna kaden kal inganan reraksane malah nyangetang baat aban-abanne.” keto buin I Meme ngimbuhin. Sing ada anak ane dingeh tiang nyautin. Mirib bapan tiange nu masare, apa I bapa tusing mulih uli ibisanja – biasane yen saniscara I bapa nak magedi maceki ngajak timpal-timpalne. Belin tiange masih sing dingeh munyinne. Paling ia masih tonden enten. Belin tiange, Putu Bayu, yen suba mesare cara Kumbakarna. Yapin ada gong mebarung, tsunami, linuh utawi gajah ngamuk ia tusing lakar enten. Apa buin, yen ia mara teka uli melali ajak timpalne asli duang wai ia bakal ngerok. Sing nyalahang yen I meme sesai makeengan, sing taen maan pati mawirasa, maorta ortaan ngajak pianak somah mapan makejang suba ngelah urusan padidi-padidi. “ Kene suba, yen di pradene ngoyong jumah, tuah iteh di kamar ngerunguang hape, main game, mainternetan lan mapeshbukan. Asane sing ada ane penting lenan teken ento.” . “ Sajaan ja, gumine suba maju. Sakewala parisolah jlemane tusing saja ngemelahang malah ngadakang I raga kelangan panak somah.” I meme ngrenggeng padidi. Tiang makliud bangun, nampihang saput, manahin pesarean laut ke kamar mandi. Saja suba tengai. Jendela kamare suba panes senter matan ai. “ Dek..Kadek Ayu, sing kal panting malu baju sekolahe Dek?” Memen tiange ngetok jelanan sada keras maimbuh ngerenggeng. Apa kaden orahanga. Pasti gen masih ngopak mapan tiang bangun tengai. Sujatinne tiang suba uli tuni enten, kewala males ke sisi. Ngadenang tiang chatting ngajak timpal-timpal tiange, toh masih jani redite. “ Nggih me, tiang nu di kamar mandi.” keto tiang mesaut. Dingeh tiang jelanan kamare kaampakang. “ Aduuh…nak nyajaang pesan. Bajang jegeg kewala komelne nyajaang. Sing sepenan matane nepukan leluu nyangklek buka kene?!” Mara pesu uli kamar mandi dapetang tiang I meme suba nampedang leluu lan baju-baju sekolah tiange ane tonden mapanting. Tiang makenyem. Yadiastun I meme sesai ngomel lan ngopak, sujatinne nak makejang masih jemakanga. Ento ane ngranayang tiang masih santai lan sing pati rungu yen I meme ngomel. “ Dek Ayu, yen sing meme ane manting, jeg sing ja panting Dek bajun Deke. Sing lek atine dadi anak bajang mebaju daki kene? Jeg nyajaang pesan Kadek. Sing pedalem meme, meme masih mekuli, teka uli mekuli ngurusin Kadek ajak dadua. Kaden meme pembantu apa?!” I meme sing masih suud ngomel. Tiang mendep dogen. Yen tiang masaut, pastika I meme lakar ngancan panes komporne. “ Yen maan galah, tulungin anake meme ngurus dewek Kadeke padidi. Kadek anak suba bajang, sepatutne meme sing enu ngurusin ane buka kene. Jeg manjane suba kaliwat, gaene tuah ngerunguang hape, laptop…apa ane bakat Dek uli ditu?!” Tiang masih tusing masaut. Nyemak pantingan ane suba maspin laut ngeberang di panyemuhane. Tiang buin macelep ke kamar, nerusang chatting ngajak timpal-timpale di facebook. Di sisian I meme nu iteh mabersih-bersih, ngepel lan mersihin tetaneman di arep umahe. Sing ada dingeh tiang munyinne buin, minab suba kenyel memedih . Sanjane teka bibin tiange Me Nyoman Sri, tugelan memen tiange ane megae di Badung. Ajaka dadua saling ngempahang keneh kangen mapan suba makelo Me Man tusing pati maan galah melali mai. “ Dek, ada Me Man teka, pesu anake uli di kamare?!” Memen tiange nengok di jelanane sambilanga nelik. Tiang magebras bangun, makenyung laut nyapa Me Man Sri. “ Ngudiang Dek, iteh pesan di kamar?” “ Ah, ten ngudiang Me Man, tuah biasa ngenet.” keto pesaut tiang sada kimud. “ Beh, nak bajang-bajange dija-dija keto dogen gaene. Misan Kadeke Putu Dila nak patuh masih keto.” “ Aa, keto gen suba gaenne Man, sing pesan taen rungu teken gegaen jumah!” Memen tiange mesadu , nyaduang parisolah tiange teken Bli Putu ane orahanga mabuk peshbuk. Me Man Sri kedek. “ Ah, depang keto Mbok, bandingang ia melali kema mai sing karwan dija, kan luungan ia nengil jumah, bakat baan ngerunguang.” keto Me Man Sri ngemaang pangringa teken I meme ane nu kekeh yen mainternetan lan mapeshbukan sing ada gunane. “ Apa gunane to Man, sabilang wai ada ja jumah kewala kenehne dija kaden. Yen gelemekang tusing dingeha apa.” “ Makejang bajang-bajange jani keto. Nak liu masih gunane matimpal di facebooke ento.” “ Peh, cara di Tvne pang aluh baana nyulik, pang aluh baana nguluk-uluk, kan sesai pesan anak bajang culika ulian mapeshbukan. Percayain ba anak ane tusing taen tepuk.” “ Ah ento kan anak ane sing cerdas mapeshbukan. Cara janine Mbok, nak liu masih manfaatne makane, Mbok masih pang nawang ngae akun padidi.” “ Ah, Mbok sing ja buduh milu kaketo.” Liu pesan ortan Me Man Sri ngajak memen tiange. Uli ngortang facebook nganti orta Nazaruddin ane ngirim surat ke Presiden. Mapan ortane wayah-wayah, sakabedik tiang keser – keser buin macelep ke kamare. Buin manine, teka uli masuk dapetang tiang I meme iteh di arep laptope. Tiang tengkejut mapan tumben tepuk I meme buka keto. Biasane, ngendik tuara bani. “ Meme, ngudiang to?” “ Meme mukak peshbuk.” keto daem pesautne. Tiang kedek maekin. “ Peshbuk? Meme bisa mepeshbukan?! nyen ane ngaenang meme peshbuk?” “ Me Man Sri, makejang carane suba orahina. Pang sing kone meme ngomel dogen paling luung yen meme masih ngelah timpal di peshbuk. Apa buin kadek ajak Putu masih sing pati rungu teken meme. Kanggoan ngortane di peshbuk dogen.” Tiang tusing nyidang nahan kedek. “ Meme jeg cara abg labil?!” “ Yee, Me Man Sri ngorang, meme pang nawang masih apa dogen ane ortang Dek di peshbuke apang nyanan sing melaksana ane boya-boya. Naah, ne meme lakar nge add Dek Ayu apang meme matimpal ngajak Kadek.” I meme tusing matolihan uli layar laptope. Tiang tuah kitak kituk . “ Meme, Tiang makita medaar dadi tusing masak?” keto tiang sambil masebeng enduk. “ To suba ada mie ajak taluh di paon a dus. Yen makita madaar gaenang ibane padidi. Kanggoang naar mie gen. Meme tusing sempat masak.” keto abetne masaut itep nu nolih laptop. “ ….?!?!”

Tiang mendep. Beh, ne gawat, yen I meme iteh mapeshbukan sinah suba tiang lakar naar mie instan dogen sabilang wai…
[example 7]
No translation exists for this example.

SEMARA DUDU

“ Sampunang asapunika Aji, titiang nenten ngiringang!” kekeh Dewa Ayu Ratih mapiungu teken matuane ane malinggih nengsek di sampingne. “ Sing kenken Ayu, apabuin belin Ayune makelo suba ngalahin, nak tiang ane satmaka lakar ngerunguang Ayu.” “ Japi asapunika, sampunang mapikayun sane boya ring anggan titiang.” “ Tiang tuah ngidih apang Ayu ngerunguang pikayun tiange.” “ Nenten Aji, sampunang! Niki kawon, nenten patut!!” “ Yen suba ajak dadua, tan ada ane ten patut.” Anak lanang ane mayusa minab kirang langkung seket tiban punika ngunjal angsur nyingak anak istri sane nguntul ngetelang yeh panyingakan tanpa swara. Anak istri ane satmaka mantune punika, wiakti nutdut kayune ngantos nyabran wengi tan prasida antuk dane merem. Siosan saking kajegeganne, uratianne setata ngadakang dane uyang. “ Apa ane pinehang Ayu buin? Tiang nak sing ja anak len. Tiang suba kalulut tresna teken Ayu. Tiang tusing ja bakal ngicen Ayu magedi uli jero yadiapin belin Ayune, Dewa Bagus suba newata.” “ Titiang nenten ja jagi mapamit saking jero, wenten putun ajine, cening Sadewa sane patut tresnain titiang driki, kemawon sampunang mapikayun sane tan antes marep titiang Aji. Aji wantah langit titiang.” “ Ah Ayu, I raga tuah paduanan dini. Ayu sing matimpal, tiang masih suba makelo kalahina teken biyang Ayune dini, ngudiang I raga tusing majalan bareng-bareng dogen?!” “ Rereh anak istri tiosan, titiang jagi ngayahin Aji driki sekadi ngayahin reraman titiange padidi.” “ Ayu, tiang sing sida matolihan buin teken anak luh ane lenan.” Dewa Aji Punggul ngambel tangan Dewa Ayu Ratih, mantun idane sane wawu atiban katinggal olih rabine krana metabrakan di Tohpati. Dewa Ayu Ratih, saha kimud nampokang tangan matuane laut memargi ke kamar okane Dewa Bagus Sadewa ane mara mayusa kalih tiban. Yeh panyingakanne membah kadi ujane bales rikala bulan Desember. Dane ngejer, mategtegan sadurung macelep ke kamar. Sabilang peteng kayune tuah inguh, bari-bari marep aji matuane sane meled teken ragane. Sujatinne, Dewa Ayu Ratih tuah takut teken ragane padidi sane pateh maduwe kayun buka aji matuane. Ragane sekadi merasa nyingakin Dewa Bagus Surya, rabinne, rikala nyingakin dane. Yadiastun sampun mayusa lingsir, nanging dane kantun bagus genjing sekadi okanne. “ Yen tiang tusing pageh makta raga, pastika tiang bakal kalah olih gagodanne ane berat puniki.” kenten Dewa Ayu Ratih ngrenggeng padidi. Dane nganengneng okanne sane sampun aris sirep. Arasne alep bagus sekadi ajine. “ Dewa Bagus, lacur pisan cening. Durung cacep ngaukin aji sampun katinggal.” dane ngerimik saha mersihin keringet okanne ane padrisdis di dahine. Okanne makliud, raris malih leplep. Dane menahin pedekne lan nyaputin saha tresna asih. Atiban sampun, dane tuah ngeraga, nyapcap toyan panon di pedeke ngempahang rasa kelangan tanpa sawitra. Sira sane kandugi dados sawitrane tanpa nenten wenten rasa sangsaya, mapan dane wantah balu bajang sane wawu mayusa selae tiban. Suung ring kayune matimpal sepi ring pamereman, ngancan ngadakang pikayunane sekadi memargi ring rurunge sane peteng tanpa wates. Ten wenten pengancan lan nenten wenten pasinggahan ritatkala bedake tan sida baan naanang… Ratrine minab sampun kawon atengan wengi. Wantah swaran gumatat gumitit sane egar polih galah macapatan lan macanda sareng para sawitrane. Swaranne wantah kakidungan semara sane apik ngelangenin ngantos nyujuh langit. “ Ayuu…” ngangsur halus mampeh ring karnane. Ragane sampun kagelut saking asih. Dewa Ayu Ratih tengkejut, sepanan metangi nanging tanganne sampun katekekang. Ambu anak lanang sane sampun suwe nenten karasayang ngawinang dane kamemegan tan prasida mapikayun becik. Ring arsane dane sekadi memargi ring ambunne putih, magandeng tangan lan ngempahang angen sareng rabine Dewa Bagus Surya. “ Dados makelo pisan wawu ngisinin kayun tiange?” “ Titiang sampun leleh nyantosang beteng, sekadi abianne sane tuh gaing kasuwen tanpa toya.” “ Ayuu…” Nenten wenten sane sida nambakang yen kayun sang kalih sampun kalulut asih, yadiastun napi sane kalaksanayang tuah pamargi kawon sekadi ngelangi ring segara madu maupas baya nyapa wicara. Kasuwen, pamargin Dewa Aji Punggul sareng mantun danene Dewa Ayu Ratih katangehan olih para krama banjare. Sami pakrimik, santukan pamarginne tuah pemargi sane tan patut, napi malih Dewa Aji Punggul wantah tokoh sane kaanggen panutan ring desa pekraman. “ Dados dane melaksana asapunika?!” kenten para krama banjare ngerimikang. “ Minab, santukan paduanan ring jero ngadakang dane keketo.” wenten sane nyaurin kenten. “ Yeh, gumine nak suba mebading. Mantu mademenan ngajak matua!” ngrenggeng sane tiosan. “ To adane memitra ngalang, semara dudu!” pekak Gawing nyaurin. “ Semara dudu!? apa to kak?!” “ Pasawitran ane tusing kalugrayang, ento suba cara Dewa Aji ngajak mantun danene.” malih Pekak Gawing nyaurin. “ Yen keto, aturin Dewa Aji apang suud mamargi keto. Yen dane sing tinut melahang awig-awig banjare adokang.” Yadistun akeh kramane ngetarang nanging nenten wenten taler sane pastika nyalanang awig-awig banjare mangda nyadokang Dewa Aji Punggul sareng Dewa Ayu Ratih. Mawinan sesimbing lan pakrimik sane nyelekang saking krama lan semetonne tan prasida megatang tresnan sang kalih, malah nyayan ngaraketang sekadi kedise sane keni pikatan engket punyan kayu bidara cina, dratdat drutdut sekadi penganten anyar. Dewa Ayu Ratih mangkin sampun ngangken aji matuan danene sekadi rabinne. Kenten taler Dewa Aji Punggul. Serahina, wantah garjita lan bagia. “ Ayu, tiang merasa bagia mapan ada Ayu sane ajak tiang majele melah.” “ Titiang taler asapunika nanging wenten taler sane ngawe titiang nenten maduwe manah becik aji.” “ Unduk napi to Ayu, nikaang anake sareng aji.” “ Akeh sane ngrimikang I raga sareng kalih.” “ Ah, da to kayunina. I raga tuah nyalanang swadarman I raga padidi, ten wenten jagi ngulgul urusan anak lian.” “ Kemawon aji.” Dewa Ayu Ratih tan sida ngalanturang bawosne santukan sampun kagiring mekasih – kasihan tan bina alaki rabi ngampehang kayun osah nyujuh bagia sekadi nyujuh bintange di langit. Tan wenten baya jagi nambakin, tan wenten karikil wiadin batu sane jagi nglampudin pamargine. Sami katanger becik, lancar lan galang santukan panyikanne kasaput olih sayong kaiwangan sane madurgama. Sayong kaiwangan sane ngenyor, nanjen sarwa bungah lan risampune galah tan pariwangde jagi ngered ke pangkunge dalem tanpa dasar. “ Aji, wenten sane jagi aturin titiang.” Dewa Ayu Ratih malinggih layu dudus di arepan Dewa Aji Punggul sane mapuara buka anake anom sane wawu pangantenan. “ Napi malih ?” “ Titiang sampun saking tigang sasih nenten malih kotor kain!” Dewa Ayu Ratih nguntul, naanang angsurne mangde nenten katangehang yen kayunne buut pisan. Dewa Aji Punggul meneng. Ngnengneng Dewa Ayu Ratih. Kenyem lan gretehne ilang sekadi ambune ampehang angin ngelinus. “ Kenken to Ayu? Dadi mara Ayu ngorang?!” “ Ampura aji, titiang nenten kandugi jagi asapuniki…” “ Yeh dadi belog keto dadi jlema. Yadiastun tiang saja sumeken tresna teken ukudan Ayune, yen kanti cara janine, tiang tusing bisa terima!!” swaran danene ngejer lan magerem. “ Aji? Dados ngandika asapunika, ten ke Aji sane meled pisan mekayunan mangda titiang sairing ring pekayunan Ajine?!” “ Saja to. Tiang mula meled teken ukudan Ayune, kewala Tiang tusing mapineh lakar ngelah pianak ngajak Ayu?!?” “ Sampun sekadi puniki, punapiang mangkin?!” “ Jeg ulungan dogen tiang tusing lakar nerima yen Ayu kanti mobotang pianak ulian ngajak tiang dini. Apa lakar orahanga teken anake?!” “ Aji…?!?” Dewa Ayu Ratih tengkejut. Tan pisan percaya, yen anak lanang sane sampun ngangken sekadi rabine jagi ngandika asapunika. Dewa Aji Punggul ngepelang tangane laut nyagur dinding sarene. Dane ngemigmig, teken kebelogan mantune sane tusing bisa ngaba raga. “ Dong belog megandong, apa ya orahanga teken anake yen I raga ngelah pianak. Matua melingin mantu. Yen prade lekad pianake, kenken Dewa Bagus lakar ngaukin adine? Aji Nik, Adi?!?”

Dewa Ayu Ratih nangis sigsigan. Dane taen, galahe sampun rauh buat Dane nampedang asil pemargine sane kawon.
[example 8]
No translation exists for this example.

SEMARA RING DUNIA MAYA

Dek anggi mekenyem bungah. Email uli Steve suba ada di inboxne. Enggal ia mukak, makeneh nawang apa ane orahanga teken bule ane jani dadi timpalne di dunia maya. Steve Wilson Smith , sesai ajaka ngorta utawi chating di jejaring sosial. Disamping dot ngasah kabisane mabasa inggris, Dek Anggi masih mategar nyen nawang maan bule ganteng lan sugih. “ Anggi dear, I love to be friend with you and I send my picture special for you, my dear” Sakabesik tlektekina foton bulene ento. Pengawakne gede ganggas, muane bagus genjing buka bintang film, sing kalah gobanne teken David Beckham pemain sepakbola ane terkenal ento. Ada fotone sedang menek perahu di pasih, ada masih negak di kantorne, tan bina cara direktur ane mawibawa pesan. Beh, jeg ketug-ketug tangkahne mapan Steve Wilson ane sesai ajaka ngorta ento gobanne bagus sajaan. Banat, keto yen anak Bali ngorang. Enggal Dek Anggi ngwales emaile ento, tur masih ngirim fotone ane paling jegega. Fotone mepayas Bali dugase ia mesangih. Kone, bule nak demen sajan yen suba baang foto ane unik lan eksotik. Sasukat ento, ngewai ping pindo Steve ngirim pesan lewat facebookne. Semengan dimakirene megae lan petengne dimakirene mesare. Steve, bule uli United Kingdom ngaku mara 30 tiban, nyalanin usahane padidi di bidang konstruksi tur tonden nganten.

“ Dek Anggi sayang, sasukat tiang ketemu teken Anggi, tiang merasa gumin tiange setata galang, melah, makejang ane abetang tiang mapikolih luung, keneh tiange ane pidan taen kuciwa ulian anak luh ane tuah ngedotin pipis tiange, jani ngancan seger, ento makejang ulian Anggi. Anggi satmaka ubad keneh tiange. Anggi tuah anak luh ane dotin tiang lakar ajak tiang majele melah kayang ke wekas, Anggi ane lakar ajak tiang seidup semati. Mirib Anggi ten percaya teken ketulusan tresnan tiange, nanging Anggi lakar nawang amongken meled keneh tiange teken Anggi, mapan Anggi suba ngae idup tiange bagia buka jani. Yadistun I raga majohan, maselat samudra, mabina benua, tiang merasa Anggi ada dini, disamping tiange. Yen iraga suba ketemu, ditu Anggi lakar nawang sujatin keneh tiange ane sarat pesan teken Anggi. Nggih, jani kanggoang malu tuah katemu buka kene, yen suba galah tiang lakar kema liburan ngajak keluargan tiange nelokin Anggi. I wish you here, besides me,to grow old and spend my rest time with you, my dear anggi..I love you!”

Keto setata ia nulis di emailne. Dek Anggi merasa makeber di awang-awang, di langite pelung sabilang memaca emailne. Steve, sesajaan duweg mabaran kenehne, ngancan makelo keneh Dek Anggi sayan kadutdut, kalulut tresna asih marep Steve Wilson ane tonden taen tepukina ento. Apabuin , jani ngapuan cepok Steve masih nelpon. Dek Anggi taen nyambatang, sesai nelpon kan bea telpone ke Bali pasti maal. Steve mesaut, yen suba tresna sing ada ane maal, bea tilpun , jarak sing ada artine teken isin kenehne ane sujati lan seken-seken teken dewekne. Dek Anggi maserah, tresnane ngancan ngedenang sayan ngraketang. Munyin suratne masepug, misi sekancan pangarepan ane melah lan romantis. Timpalne Putu Rani, ane sesai ortange unduk tunangan bulene ento moyanin sada guyu. “ Da bas percaya Dek, I raga sing taen katemu dadi jeg buduh paling buka keto? Sing ngadenang kanggoang ngajak made putra dogen ane setata ngantosang isin keneh dekke.” “ Ah, Putu sing nawang, tiang nak serius ne ngajak Steve. Yen ia suba maan galah, kal teka mai kone, liburan .” “ Aduuh, kadek cara nak sing kedat. Kan liu anake jani ane katipu olih jelema ane sing tawang dija kaden ngoyong, ati-ati!” “ Ah yen Steve, nak sing ja keto Tu, tiang nawang kleteg.” Keto Anggi kekeh teken paminehne. Sing ja mungkin yen Steve ento lakar nguluk-nguluk dewekne. “ Nah yen mani puan, saget Dek kena uluk-uluk da san ngorta nah ngajak tiang, lek atine ngelah timpal buka keto.” Putu Rani magebras makaad ngalin Dek Anggi ane tuah kitak kituk dogen. Dikenehne, Putu Rani tuah miri teken dewekne ane aget kacunduk teken bule gagah, ganteng lan sugih. Suba mirib ada dua bulan paiketan tresnane ngajak Steve. Semengan gati, ia suba maan telpun. “ Honey, please chek your mail. There’s something for you.” Keto abetne. “Okey, I’ll chek soon, dear.” Disubane ia mukak emailne, sing dadi tarwang ia jerit-jerit bas kedemen atine. Steve ngirim tiket jadwal keberangkatanne ke Indonesia, buin puan uli jani. Ditu masih ada tiketne lakar balik ke negarane Inggris lengkap teken adan hotel ane lakar tongosina semekelone liburan di Bali. Bih, ia bakal liburan abulan makelone ngajak memene. Ngencolang ia nulis email . “ Steve, tiang ten percaya yen Steve lakar serius teka nelokin tiang ke Bali. Tiang bagia pesan. Tiang lakar ngantosang di bandara….our dreams is come true!” Dek Anggi kenyem-kenyem buka anak buduh. Sing suud-suud ia nlektekang tikete ento. Departure to mr. Steve Wilson.lgh Heatrow to Kualalumpur non stop. Kuala lumpur – Sukarno Hatta… Beh, ngantosang kapuan asane buka babuange buntut. Dek Anggi mukak lemarine, meriksa baju-bajune ane lakar anggona nyemput Steve lan memene ke bandara. Ia masih harus ke salon, menahin bokne, muane. Aduuh asane galah kapuan sing cukup lakar anggona mataki-taki nyambut petekanne Steve. Petengne ia sing nyidang ngidem kanti pegaene di kantor masih liu sing bakat baanna mragatang. Ia masih mapineh, lakar ngidih libur di kantorne apang nyidang bareng-bareng ngajak steve. Memeh , inguh lan paling gati kenehne. Yadian, Steve lakar teka ke Bali nanging ia masih tetep nulis email, ngabarang persiapanne lakar ke Bali. Ia nulis, lakar nelpon yen suba neked di bandara. Dek Anggi tuah bisa mesaut, yes dogen, mapan kenehne bungah teken tresna, bungah teken bagia. Sawetara jam dasa tengaine, Steve nelpon ngabarang ia suba ada di bandara Heatrow, lakar makeber a wai neked di Kuala lumpur tur yen suba neked di Kuala lumpur ia masih mejanji lakar nelpon buin. “ See you soon my love, I miss you, mum sent regards for you.” Keto abetne satonden nutup telpone. Dek Anggi makenyem, tambis ngetelang yeh mata. Buin kejep gen ia lakar katemu teken tunanganne. Minab ne pituduh Widhi, yadistun majohan nanging yen suba tresna sing ada anak ane nyidang ngalangin, sing ja jarak, tongos, wiadin waktu,..keto ia mererambangan di kenehne. Ia klangen teken gegambaran ane setata ngeliwat di matane. Petemone ene pastika lakar ngubah idupne. Timpal-timpalne ane setata ngedekin, maboya tur maguyu teken tresnane marep Steve kal ngon nepukin ia medandan ngajak Steve ane ganteng, lakar miri nepukin tresna lan angenne Steve marep dewekne. Semengan ia suba metaki-taki yadian ia nawang Steve lakar neked di Bali sawetara jam lima sanjane, ento yen tusing ada hambatan di jalan. Uli dinane jani ia ngidih libur teken bossne apang maan ngajak Steve jalan-jalan. Sawetara jam dasa semengan, Dek Anggi maan telpon . Anak ane nelpon ento anak luh ngaku petugas bandara di Kuala Lumpur. Kenehne makleteg. Steve suba neked di Kuala Lumpur. Liang pesan atine. “ Hallo nak bisa bicara sama nona Anggi?” Ada munyi tawah, malogat melayu. Ne bahasa Malaysia ulesne. “ Ya , saya sendiri.” keto ia mesaut sada ragu. “ Apa benar, nona Anggi kenal sama mister Steve Wilson Smith?” “ Ohya, saya kenal, apakah dia mau bicara dengan saya?” munyinne girang. “ Oh, nak mister Steve tidak bisa bicara dengan awak, nak pasal dia ditahan!” “ Oh, tertahan karena apa?” ia nyucudin buin, mirib Steve lakar telat teka ulian pesawatne delay. “ Oh , begini nona. Mister Steve nak di tahan, dia ditangkap pihak bandara, apakah anda mengerti?” anak luh ento negesang. “ Eng,maksudnya apa?!” Dek Anggi tengkejut. Apa Steve ngaba narkoba? Enggal papineh jelek ngebekin kenehne. “ Oh nak mari saya jelaskan, biar awak mengerti. Mister Steve Wilson Smith, telah menyalahi undang-undang yang dilarang pemerintah Malaysia, dia telah membawa uang sebanyak 250.000 poundsterling di bagasinya. Di Malaysia itu adalah kejahatan dan dia bisa dipenjara, apakah awak mengerti sekarang?” Dek Anggi makesyab. Ia masa ngawang-awang. Ngaba pipis 250.000 poundsterling? Pipis liu sajan ento yen rupiahin. Jlema belog, ngudiang ngaba pipis liu keketo di bagasine? Anake luh ento ngorang, Steve ngaba pipise ento ngelap lakar maang surprise marep calon kurenane… “ Oh, eh, bisakah saya bicara dengan mister Steve?” mirib munyinne sada ngelur. “ Oh tidak, dia lagi diinterograsi dan semua barangnya dari dompet, ponsel dan semuanya sudah di sita, dia tak punya apa-apa lagi sekarang dan dia juga sama ibunya yang sudah tua..” keto pesaut anak luh totonan. “ Oh!!” Dek Anggi mepangsegan. Ia sing nyidang mamunyi. Tangkahne sesek. “Dia nak minta kamu membantunya, untuk menjamin supaya dia bisa keluar dari sini. Dia bilang tak punya siapa-siapa selain anda.” “ Oh apa yang harus saya lakukan?” “ Anda jamin dia, sebanyak 5000 ringgit, untuk biaya lawyer dan persidangan, setelah itu dia akan dilepas, kalau tidak dia akan dikembalikan ke negaranya dan semua uangnya akan disita atau besok dia mulai disidang dan bisa dipenjara.” Dek Anggi ngejer. Ia sing nyidang mapineh. Limangtali ringgit! Patuh teken limolas juta rupiah. Satak seket tali pounds! Sawetara telung milyar rupiah! “ Kalau saya jamin dia apakah dia akan dilepas?” “ Oh tentu, anda kirimkan uangnya dia akan dilepaskan, semua barangnya akan dikembalikan dan dia bisa melanjutkan perjalananya ke Indonesia..” keto pesautne. “ Baiklah, saya akan jamin dia, dan kemana saya harus kirim uangnya?” “Iya, tolong di catat, anda harus kirim lewat Western Union dengan no. 3765098hukl7688. Sebelum jam lima sore waktu Kuala Lumpur” keto abetne langsung telpone putus. Anggi maplengek. Dek Anggi nolih jam, nu ada galah ke bank. Sakewala, yen enggal kirim pasti enggal Steve lakar lebanga. Mapineh keto, ngencolang ia nuju bank ane kabenengan paek uli umahne laut ngirim limolas juta utawi limangtali ringgit Malaysia. Tonden maan matetegan nganteg jumah saget Putu Rani teka gageson. “ Dek, ada bakal orahang bedik. Unduk tunangan Dek, bule uli Inggris to…” “ Kenken?” buin magrudugan kenehne. Dadi ia nawang unduk Steve matahan di Kuala Lumpur? Keto kenehne paling. “ Nah mai ja tlektekang, sing patuh ne gobane buka foto ane gelahang Dek to?” Dek Anggi buin makesyab. “ Dija Tu maan, ne ba fotonne Steve.” Alon Dek Anggi mesaut sambil nlektekang fotone Steve. “ Aduuh, Dek . Fotone ene masih kirima ke mbok timpal tiange madan Dewi. Ia masih metunangan ngajak Steve Wilsonne ene lan ngorang lakar ke Bali jani…apa Kadek masih orina?” “ Oh eh…ah” Dek Anggi sing juari nolih Putu Rani. Limane ngejer, mapeluh. “ Dek, tiang suba ngalihin ngajak timpal tiange to, ternyata jlemane ne tuah penipu ane ngalih anak-anak luh di Asia khususne di Bali. Yen Dek sing percaya, mai ja..buka internete, alih romansescam.com .” Sambilanga ngejer, Dek Anggi mukak internete. Ngajak Putu Rani ia ngalih sekancan informasi penipu asmarane ento. “ Ne tolih, fotone ene boya ja asli ane nulis email ento Dek. Ne penipu, liunan uli Afrika, nigeriascam adane. Foto-foto ane kirima ento tuah foto ane jemaka di internet masih. Miribang anake ane ngelahang fotone ene masih tusing tahu yen dewekne anggona nipu..” “ Apa ne seken Tu?” “ Yeah, coba celepang foto ane madan Steve nenenan, kal ngenah nyen ya sujatine jlemane ene, mirib gen ia bintang iklan, model utawi bintang film.” Putu Rani makenyem. Mirib ia tusing taen kenken keneh Dek Anggi jani. “ Dek, ene tolih..ene asline.”

Dek Anggi tusing nyidang mesaut. Muane barak biing, batisne lemet sing masa maenjekan. Dek Anggi lemes. Di layare ngenah anak uli Afrika, gobanne serem, kulitne selem, bokne kriting, bibihne tebel ngaku madan Steve Wilson Smith . Foto ane anggona tuah fotomodel uli Brazil. Matane uyeng-uyengan, gambare to tepuke maputer, kedek ngakak. Dek Anggi inget teken tabunganne molas juta ane suba kirima lewat Western Union. Awakne lemet laut gedubrakkk…niwang disamping komputere.
[example 9]
No translation exists for this example.

SESANGI

Yen sing ngelah panak muani cara janine, jeg asli sing sempurna asane dadi anak muani. Liunan ba merasa jengah ulian katarka sing nyidang ngae somah bagia. Keto masih cara ane rasanga teken Komang Bendesa. Lelima ia suba ngelah pianak luh sakewala nu meled kenehne apang ngelah pianak muani. Apabuin jumahne tusing sajan ada semtana muani. Keponakanne makejang luh tur pada suba nganten ke pisaga. Tetegenane jumah jeg tusing main-main, Sanggah ibu gede maka jati sanggah tua kulawargane. Yen makejang pianakne nganten ke pisaga, nyen kone ane lakar baanga negen warisane ene. Ngalih sentana cara janine masih keweh. Modal gede tagiha. Umah, tanah, mobil, deposito, atm, kartu kredit mara syarat dasar. Di samping to, mirib sing ada anak tua ane lakar ngemaang pianak muanine nyentana. Ngelah pianak muani a besik sinah ngelah tetegenan ngewaris jumahne. Beh, jeg inguh kenehne. Apabuin tanah umahne tuah tanah adat , yen prade putung, payu ye pegat satuan leluhur anak tuane. Mumpung somahne Luh Karti nu siteng, yen ngubuhin panak buin besik jeg sing keweh rasane.

Disubane mebligbagan ngajak somah tur meme bapanne, Komang Bendesa suba mantep bakal ngelah panak buin besik. Apang ada a kelan, keto memene minjulin. Sakancan buku ane misi tatacara pang nyak ngelah panak muani, pacane. Sekancan informasi ane ada ubunganne teken panak muani jeg pasti suba tusing lewatina. Jani jeg seken-seken ia nuutin sekancan petunjuk dokter kandungan ane ngemaang program apang jani tusing kuciwa. Disamping to, ane masih sanget ucukanga tuah nunas ring leluhurne di sanggah, ring Ida Sang Hyang Widhi apang sueca ngicen ia panak muani apang ada ane nerusang tetegenan riwekas. Selid sanja ia nunas ica tur ideh-ideh masesauhan. Prade saja lekad muani lakar ngaturang gong limang barung, ngadang balih-balihan ketelun, magpag aji guling a kelan lan sesangi ane lenan. Makejang cateta rapi pesan di buku agendane. Komang Bendesa tangar nyen nawang mani puan yen saja misi pinunasne apang tusing engsap. Sawireh suba sesai pesan ia nepukin anak ane nemu pikobet ulian leluhurne engsap mayah sesangi. Ia sing pesan mekita keturunanne buin pidan kelara-lara ulian ento. Yen suba mati, nyen nawang teken kapiutangan…

Sing kanti nembulan jeg beling buin somahne. Komang Bendesa sajan-sajan mebrata cara ane katulis di bukune. Tusing dadi mamunyah, maroko, matetampahan keto masih bok lan jenggotne depina kanti dawa jambreng cara balian. Sabilang ngateh somahne maperiksa ke dokter kandungan tangkah Komang Bendesane setata ketug-ketug sing karuan. Kanti sing bani macelep ke ruangan doktere. Ia takut pesan yen pianakne buin luh. Mimih, kenken ya sebet atine...! Doktere mriksa basang Luh Kartine nganggon alat ane mesambung ke layar tivine. Krem ane olesina teken asisten doktere kerasa tis nenangin kenehne. Doktere ngeser-ngeserang alat di basangne sambilanga nlektekan gambar di layare. Ditu ngenah gambaran selem putih klebut-klebut, sirah bayine gede buka kecambah kedele mara mentik. “ dokter, malih pianak tiange luh?” Luh Karti metakon banban. Limanne mapeluh belus yadiapin ruangan periksane dingin me AC. “ oh, ibu ten perlu kuciwa mangkin. Niki sampun lanang sekadi pengaptin ibu!” doktere ngandika sada kenyem. Mara dingeha keto, jeg sing kodag kendel kenehne. Yen sing inget-ingetanga ibane suba tua, mirib ia suba ngigel ngorin sekancan anake ane ada ditu, pianakne kone muani. Saja anake ngorahang demene kaliwat tipis bedane teken anak buduh. “ jakti Dok, ten wenten indik iwang?” buin sekenanga doktere. “ inggih, yen asil usgne niki jeg pastika sampun lanang, nanging tiang ten purun ring Sang Hyang Embang. Dumadak Ida sueca nggih bu. Ibu tetep nunas ica, nak sami Ida sane ngatur, ten kenten bu..” alus doktere ngandika, mekada mebunga-bunga kenehne cara anak cerik maan plalianan anyar. Rasane ia suba ngelekadan panak muani. Beh, kenken ya, demen kurenanne yen suba pasti kakene. Mara mampakang ruangan doktere, gageson Komang Bendesa nyagjagin somahne ane makenyem bungah. “ apa orahanag teken doktere Luh, muani kone?” “ Tenang bli, nak muani kone pianake” munyin somahne getar sambilanga maid limanne ke meja kasire. Kadi rasa yen a juta tagihina ongkos periksa mirib jeg bayaha bes kademen atine. Neked jumah makejng kulawargane milu demen ningeh asil usgne. Apabuin meme bapane, ngencolang ngaturang canang ke sanggah angayubagia apang saja Ida sueca. Yen I raga sajan-sajan mapinunas saha keneh ning malih mautsaha seken-seken sinah mapikolih melah. Jani suba lekad rarene muani. Bagus genjing cara bapanne makulit kedas cara memene. Jeg sing pocol I Komang mebrata. Prejani ia megundul ngedasin jenggot lan brewokne ane jambreng. Egar pesan gobane. Makejang anake ane merasa kenal teken Komang Bendesa milu merasa bagia. Apa buin kulawargane, I made Suputra, jani dadi bintang pemungah umah. Umahne ane sesaian suba rame, jani ngancan ngeramean. Anake ane nelokin membah. Sing tuah pisagane, nyaman-nyamane dogen ane nelokin kayang ke timpal-timpal kantorne tumben mabriuk teka. I pidan dugase panakne ane kelihan lekad anak nakonin tuara bani, apabuin lakar teka nelokin. Ulian makejang suba pada nawang uli nu beling mara tawanga panakne luh, somahne sing runguanga. Japi ja nyak nongosin di rumah sakit sakewala tusing pesan panakne toliha. Mirib I Komang sing rungu kenken goban pianakne. Apa bokne keriting, sosoh, kulitne selem apa putih. Cutetne ia ngambul. Nyen kaden ambulina. Yen jani, sabilang teka uli megae sing ada ane lenan ane tongosina tuah I Made. keto masih mbok-mbokne. Megarang ngempu kanti sing ada ane inget melali cara biasane. Ungtung masih pianakne ane luh-luh makejang polos lan neriba, suba ngerti yen memene repot ngerunguang adine.

Di telubulane Komang Bendesa sadia naurin sesangine. Balih-balihan bakal adanga katelun. Keto masih ngingu krama banjare. Ngaturang busana ka pura, tedung agung, tipat rayunan meulam tebel bulu di sabilang pura ane tangkilina dugase somahne nu beling. Sakabesik balina catetane, nyeh nyanan ada sesangi ane tusing kataur. Suba nyaluk peteng dapetanga meme lan bapane sregep mepayas aken cara lakar kundangan sid anake nganten. Memene mekamen songket, mebaju brokat barak, mapriasan jangkep mebunga emas lan gadung dipusungane. Subengne makenyah, adung teken bros bunter di bajune. Ias lan bungah. Keto masih bapane. Sing nyak kalah, bapane maudeng songket nyotot cara raja dharma di drama gonge. Baju safari selem ane anggona anut teken pengawakne ane nu siteng. Yadiapin suba makejang bokne putih, nu masih ngenah kebagusane dugase truna. “ Me, Pa, lakar kija jeg ias pesan?” Komang Bendesa negak di samping memene sambilanga nlektekin payasan reramane. Mirib lakar kundangan sid pejabate, keto kenehne. Bapa lan memene sada kenyem mesaut sibarengan. “ mayah sesangi”. “ mayah sesangi?” Komang Bendesa maplengek. “ dugase I Luh mara beling, meme nunas ica pang nyak cucun memene muani. Nah, jani mapan suba misi pinunas meme ajak bapa kal taur jani, mumpung meme bapa nu idup, yen suba mati kal kenkenang naur?” bapanne ngimbuhin sambilanga macelep ke mobil adine di aep korine. “ ke pura dija meme ajak bapa naur sesangi? Dadi sing ngaba banten?” Komang ane sing nawang unduk nyekenang pesaut reramane. “ ke diskotik, tongos adin komange megae, apa adane…Kamasutra?!” memene kenyir-kenyir. “ di Kamasutra ada pura?! Pidan meme nunas ica ditu?!” Komang Bendesa sing tatas ngerti. alisne kanti mepalu ulian bingung. “ meme ajak bapa lakar dugem!” memene buin mesaut sada agem. Komang Bendesa bengong. Kenken ya unduke, dadi mesesangi tawah buka keto? Ah, anak mesesangi apa gen dadi, keto ia ngerimik padidi sambilanga ngenehang meme ajak bapane dugem ngajak turis-turis ane sing mabaju, anak bajang-bajang mesepatu tinjik, merok mini mebaju tanktop, I meme lan I bapa sinah bakal dadi pusat perhatian.

Denpasar 08 ( Di muat di Balipost 8 juni 2008)
[example 10]
No translation exists for this example.

 1. Ida Ayu G.S Marheni
 2. Ida Ayu G.S Marheni
 3. Ida Ayu G.S Marheni
 4. Ida Ayu G.S Marheni
 5. Ida Ayu G.S Marheni
 6. Ida Ayu G.S Marheni
 7. Ida Ayu G.S Marheni
 8. Ida Ayu G.S Marheni
 9. Ida Ayu G.S Marheni
 10. Ida Ayu G.S Marheni