Aturang - Purwaka

Yén Bénjang Tiang dados Présidén I Putu Supartika


ATUR PANGAKSAMA

Om Suastiastu Angayubagia pisan aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning asung kerta wara nugraha Ida, cakepan alit puniki prasida embas. Duaning sangkaning sih Ida, titiang prasida muputang cakepan puniki, yadiastun kantun akéh kakirangannyané. Rasa liang mabunga-bunga manah titiangé ring galahe sané mangkin, duaning titiang sida nyarengin matembung ngalestariang satra Bali anyar malarapan antuk pupulan satua cutet sané mamurda “Yén Bénjang Tiang dados Présidén” puniki. Yadiastun titiang wau malajah nyurat, nanging ulian pangkah lan pongah déwék titiangé, ngawinang titiang ngawanénang déwék nerbitang pupulan satua cutet puniki. Yén selehin kasujatianné, kari akéh kakirangan lan kaiwangan ring satua-satua sané wénten ring cakepané puniki ngenénin indik basa, uger-uger panulisan, miwah sané lianan. Indiké punika krana katambetan lan kabelogan titiangé sané kaliwat ri kala ngawi sasuratané puniki.

Sasuratan sané wénten ring cakepané puniki akehne 20 carita lan sampun naanin kawedar ring surat kabar lan majalah, minakadi ring Bali Orti, Pos Bali, lan Majalah Éksprési. Tuah petang carita sané durung polih kawedar ring surat kabar utawi majalah, inggih punika “Swalapatra Majeng ring Sang sané Tresnain Titiang, Paris I’m Coming, Pekak Raka, lan Tresna Boya ja Arta, Arta Boya ja Tresna.”

Titiang ngaturang suksma majeng ring reraman titiangé I Wayan Kerti lan Ni Luh Suwéca sané sampun ngayahin titiang saking alit ngantos mangkin, punika taler ring arin titiangé I Madé Suniartika sané tresnain titiang. Titiang taler ngaturang suksma ring gagélan titiangé Ni Wayan Widhi Setianingsih sané sampun nimpalin, lan nyemangatin titiang ri kala titiang nyurat carita puniki.

Titiang taler ngaturang suksma pisan majeng ring IDK Raka Kusuma, Madé Sugianto, I Ketut Suwindu, I Wayan Paing, Madé Adnyana Olé, Kadék Sonia Piscayanti, Tudékamatra, Madé Suartana, Citra Bayu, Wulan Déwi Saraswati, Agus Phébi, Sumahardika, Doni Marantika, Adi Wira Nata, Dw Nova W. Gama, Dirga, Suputra, Alit Juliarta, miwah sané lianan sané nénten prasida wacakin titiang saka siki, sané sampun membimbing titiang, ngamaang titiang ajah-ajah, lan mamotivasi titiang sané ngawinang cakepané puniki prasida embas.

Mangkin titiang kantun malajah. Malajah lan malajah. Krana kantun akéh kaiwangan titiangé. Titiang taler nunas kritik lan saran ring ida dané sareng sami sané ngawacén cakepané puniki. Dumogi malarapan antuk cakepané puniki, prasida ngawinang satra Bali anyaré sayan ngalimbak tur kakenal ring sajebag Bali lan taler prasida kakenal ngantos ka sajebag panegara Indonesiané.

Titiang nunas pangampura antuk katambetan lan kabelogan titiangé puniki. Dumogi iraga sareng sami prasida pakedék pakenyung sangkaning sastra Bali anyar puniki. Astungkara.

Om Santi Santi Santi Om

Singaraja, Désémber 2014 Pangawi