I Sugih Teken I Tiwas

Location
Event
Dictionary words

SummaryIn English

There is story Sugih Teken Tiwas Sugih Was very rich But stingy. Also jealousy nosy with the poor. Many people didn like Sugih. Tiwas as the name Was very poor well behaved never nosy with others. Every day Tiwas went to the forest looking for firewood for sale to the market. One day Tiwas went to Sugih house to ask for fire. Sugih said Eh Tiwas find Me louse If you finish this ll give you rice. Tiwas looked for Sugih louse and this Was finished In the afternoon. Tiwas Was given compensation for one funnel of rice. Tiwas immediately went home and cooked the rice. At house Sugih Was looking for louse On his own head Sugih Got louse. Sugih immediately headed to Tiwas house then said like this Eh Tiwas Got louse. Now give Me back my rice. Tiwas replied Well had cooked the rice Sugih replied Yes bring Me that cooked rice as the substitute

In Balinese

Ada tuturan Satua Sugih Teken Tiwas. Sugih Ia Sugih Pesan Nanging demit. Tur Ia Iri Ati Jail Teken Anak lacur. Liu anake Tusing Demen Teken Sugih. Tiwas Buka adane Tiwas Pesan Nanging Melah Solahne Tusing Taen Jail Teken timpal. Sai-sai Tiwas Ka alase Ngalih Saang Lakar adepa Ka peken. Nuju Dina Anu Tiwas Kumah Sugihe Ngidih api. Ditu ngomong Sugih Ih Tiwas Alihin Ja icang Kutu Yan sube Telah Nyanan upahine baas. Tiwas ngalihin kutun Sugihe sube Tengai mare suud. Tiwas upahine Baas acrongcong. Ia Ngencolang Mulih Lantas baase Ento jakana. Sugih jumahne Masiksikan Maan Kutu aukud. Ngenggalang Ia Kumah Tiwase Laut ngomong Kene Ih Tiwas Ene icang Maan Kutu aukud. Jani Mai Ulihang Baas icange tuni. Mesaut Tiwas Yeh baase Tuni Suba Jakan tiang. Masaut Sugih Nah Ento Suba Aba Mai Anggon Pasilih Nasine Ane sube Ngantiang Lebeng Ento juange. Kayang kuskusane abana Baan Sugih. Nyananne Buin Teka Sugih Laut ngomong Ih Tiwas Tuni Bena Nyilih Api Teken saang. Api Teken Saang icange Ento Patut manakan. Jani Mai Aba Panak Apine Teken Saang icange Ento Ditu Lantas Apin Tiwase juanga Baan Sugih. Tekaning saangne apesel Gede Masih juanga Tiwas Bengong Ngenehang lacurne Buka keto. Maninne Tiwas tundene Nebuk Padi Baan Sugih. Lakar upahine Baas Duang crongcong. Tiwas Nyak Nebuk Kanti Sanja Mara pragat. Upahina Ia Baas Laut Encol Mulih Lakar nyakan. Sugih jumahne Nyeksek baasne Maan Latah dadua. Ditu Encol Ia Kumah Tiwase. Suba Teked Laut ngomong Ih Tiwas Ene baase Enu Misi Latah dadua. Jani Ulihang Baas icange. Yan Suba majakan Ento Aba Mai Suud Ia ngomong Keto Lantas Jakanan Tiwase juanga. Kayang payukne Masih juanga Baan Sugih. Sedek Dina Anu Tiwas Luas Ka alase krasak krosok Ngalih saang. Saget Teka Sang Kidang Tur ngomong Ih Tiwas Apa kaalih Ditu Masaut Tiwas Tur Nasarin Pesan Tiang Ngalih Saang Teken paku. Lakar Anggon Apa Ngalih Paku Masaut Tiwas Lakar Anggon Tiang jukut. Ih Tiwas Lamun Nyai Nyak Nyeluk Jit Nirane Ditu Ada Pabaang nira Teken Nyai Ditu Lantas seluka Jit kidange. Mara kedenga Bek limane Misi Mas Teken selaka. Suud Keto Sang Kidang ilang. Tiwas Kendel Pesan Lantas mulih. Teked Jumah Ia Luas Ka pande. Nunden Ngae Gelang Bungkung Teken kalung. Tiwas Jani Sugih Liu Ngelah Mas slake. Mekejang pianakne Nganggo Bungah megelang mabungkung makalung mas. Lantas Ia Pesu mablanja. Ditu Tepukina Tiwas Teken Sugih. Ia Jengis Delak-delik Ngiwasin pianakne Tiwas. Maninne Sugih Ka umahne Tiwas Matakon Ih Tiwas Dije Nyai Maan slake Liu Masaut Tiwas Kene Mbok Ibi Tiang Ka alase Ngalih Lakar jukut. Saget Ada Kidang Nunden Nyeluk jitney. Lantas seluk Tiang Ditu Maan Mas Teken slake. Mara Keto Sugih Ngencolang mulih. Maninne Sugih ngemalunin Luas Ka alase. Sugih Nyaru-nyaru Buka anake tiwas. Ditu Ia Krasak-krosok Ngalih Saang Teken paku. Saget Teka Sang Kidang Tur Matakon Nyen Ento Krasak-krosok Masaut Sugih Sambilanga maakin Sang Kidang Tiang Tiwas Uli puang Tiang Tuara nyakan. Sugih Klebet-klebet bayune Kendel pesan. Mesaut Sang Kidang Ih Tiwas Mai Dini seluk Jit Nirane Mara Keto Lantas seluka Jit kidange ento. Mara Macelep limanne Lantas Kijem Jit kidange. Sugih Paida abana Ka dui-duine. Sugih Ngeling aduh-aduh katulung-tulung. Nunas Ica Nunas Ica Lebang Tiang Tiang Kapok Tiang Kapok Di pangkunge Sugih Mara lebanga. Ia Pepetengan awakne Matatu Babak belur. Di subanne Inget Ia Magaang mulih. Teked jumahne Lantas Ia Gelem makelo. Keto Upah anake Loba Tur Iri ati.

In Indonesian

Ada sebuah Cerita Sugih Teken Tiwas. Sugih Sangat kaya namun pelit. Juga Iri hati Usil dengan orang miskin. Banyak orang tidak menyukainya. Tiwas seperti namanya Sangat miskin baik kelakuannya tidak Pernah Usil dengan orang lain. Setiap hari Tiwas Ke hutan mencari Kayu bakar untuk dijual Ke pasar. Pada suatu hari Tiwas Ke rumah Sugih meminta api. Sugih berkata Eh Tiwas carikan aku Kutu kalau sudah habis nanti aku berikan imbalan beras. Tiwas mencari Kutu Sugih dan selesai siang hari. Tiwas diberikan imbalan Beras satu corong. Tiwas segera Pulang dan memasak Beras itu. Di rumah Sugih mencari-cari Kutu Di kepalanya sendiri mendapat satu kutu. Sugih segera Menuju Ke rumah Tiwas lalu berkata seperti ini Eh Tiwas ini aku mendapatkan Kutu satu. Sekarang kembalikan berasku yang tadi. Tiwas menjawab Yah Beras yang tadi sudah Saya Masak Sugih menjawab Iya itu bawa Ke sini sebagai pengganti