I Wayan Sadha

510525899 295x166.jpg
Full Name
I Wayan Sadha
Pen Name
Link
Contributor
Work
Dictionary words

  Biography


  In English

  In Balinese

  Pangawi lan kartunis sané mawasta I Wayan Sadha puniki embas ring Jimbaran, tanggal 29 Juli 1948. Dané naanin masekolah among kantos kelas 2 Sekolah Rakyat. I Wayan Sadha maduwé akeh pengalaman ngenénin indik réalitas sosial duaning, dané polih makarya dados bendéga, buruh, dagang, tukang kebun, poto graper keliling, kantos dados wartawan lan sané paling untat wantah dados kartunis lan pangawi. Dané sané ngripta tokoh kartun kuluk “Somprét” sané kentel antuk unsur satir ngenénin indik problematik sosial lan budaya Bali.

  Dané sering nyarenging paméran kartun sareng para perupa ring Dénpasar, naanin kaundang paméran sareng Prakarti ring ARMA Muséum, Ubud, Bali Biénnalé miwah sané lianan. Naanin polih juara III Photo “Pariwisata Bali 1981” lan hadiah Sastra Rancagé 2010 antuk cakepannyané sané mamurda “Léak Pamoroan”. Kakawian-kakawian dané sané marupa kartun lan satua cutet naanin kamuat ring Majalah The Archipélago, Énglish Corner, Bali Écho, Harian Nusra, Majalah Sarad, Majalah Poléng, lan Majalah Taksu. Naanin dados narasumber ring acara Sandyakala Sastra #5 warsa 2010 sareng Ida Bagus Wayan Widiasa Kenintén ring Bentara Budaya Bali. Dané ngalahin tanggal 28 Januari 2015.

  Cakepan-cakepan dané sané sampun kawedar inggih punika: Bali di Mata Somprét (Kartun, 1994), The dog of Bali Somprét Celotéh Anjing Bali (Kartun, 2008), Léak Pemoroan (Pupulan satua cutet, 2009),

  Paruman Betara (Pupulan satua cutet, 2014).

  In Indonesian

  Pengarang dan kartunis I Wayan Sadha lahir di Jimbaran, pada 29 Juli 1948. Ia pernah bersekolah jaga sampai kelas 2 Sekolah Rakyat. I Wayan Sadha memiliki banyak pengalaman mengenai réalitas sosial karena ia pernah bekerja sebagai nelayan, buruh, dagang, tukang kebun, fotografer keliling, sampai menjadi wartawan dan yang paling terakhir menjadi kartunis dan pengarang. Ia yang menciptakan tokoh kartun anjing “Somprét” yang khas dengan unsur satir mengenai problematik sosial dan budaya Bali.

  Ia sering mengikuti pameran kartun dengan para perupa di Denpasar, pernah diundang paméran bersama Prakarti di ARMA Muséum, Ubud, Bali Biénnalé dan lain- lain. Pernah mendapat juara III Photo “Pariwisata Bali 1981” dan hadiah Sastra Rancagé 2010 dengan bukunya yang berjudul “Léak Pamoroan”. Karangan-karangannya berupa kartun dan cerita pendek pernah dimuat di majalah The Archipélago, Énglish Corner, Bali Écho, Harian Nusra, Majalah Sarad, Majalah Poléng, dan Majalah Taksu. Pernah menjadi narasumber di acara Sandyakala Sastra #5 tahum 2010 bersama Ida Bagus Wayan Widiasa Kenintén di Bentara Budaya Bali. Ia meninggal pada 28 Januari 2015.

  Buku- bukunya yang sudah terbit adalah: Bali di Mata Somprét (Kartun, 1994), The dog of Bali Somprét Celotéh Anjing Bali (Kartun, 2008), Léak Pemoroan (kumpulan cerita Pendekt, 2009),

  Paruman Betara (kumpulan cerita Pendek, 2014).

  Examples of work