I Made Suarsa

2--I Made Suarsa.jpg
Full Name
I Made Suarsa
Pen Name
Link
Contributor
Work
Dictionary words

  Biography


  In English

  In Balinese

  I Madé Suarsa wantah pangawi sastra Bali modéren sané embas ring Banjar Gelulung, Désa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupatén Gianyar, 15 Méi 1954. Dané wantah oka saking pangawi sastra Bali modéren I Madé Sanggra (almarhum), putra kaping kalih saking pitung raka rai.


  Dané masekolah ring SPG Negeri Dénpasar warsa 1972, lan sausan punika dané nglanturang masekolah ring PGSLP Negeri Dénpasar warsa 1974, raris masekolah ring Fakultas Sastra Universitas Udayana Jurusan Sastra Indonésia warsa 1975 kantos lulus dados sarjana sastra Indonésia warsa 1981. Warsa 1986 ngalanturang masekolah ring Jurusan Humaniora Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tur tamat warsa 1988. Ngawit warsa 1983 dané dados dosén ring Fakultas Sastra Universitas Udayana.

  Dané nyurat makudang-kudang satua cutet, puisi, ésai, geguritan, miwah prosa liris. Kakawian-kakawian dané akeh kawedar ring surat kabar minakadi Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), miwah sané lianan. Lianan ring punika, dané taler dados pembina ring makudang-kudang sekaa santi. Dané ngamolihang rancagé ping kalih, inggih punika ring warsa 2005 antuk pupulan puisi “Ang Ah lan Ah Ang”, lan warsa 2007 antuk pupulan puisi “Gdé Ombak Gdé Angin”.

  Dané nyurat makudang-kudang cakepan sastra Bali modéren, luir ipun:

  Amanat Geguritan Purwa Sangara (1985), Orang-Orang di Sekitar Pak Rai (1995), Prastanika Parwa lan Swarga Rohana Parwa (1999), Oka Susharma: Pendidik Pejuan, Pejuang Pendidik (2001), Geguritan Sastradoyana Tattwa (2002), Geguritan Udayanotama Tattwa (2002), Geguritan Pura Dalem Segara Petasikan (2002), Geguritan Sakuntala (2002), Ang Ah lan Ah Ang (Pupulan Puisi, 2004), Geguritan Kebo Tarunantaka (2005), Gunung Menyan Segara Madu (Pupulan Puisi, 2005), Gdé Ombak Gdé Angin (Satua Cutet, 2006), Kunang-Kunang Anarung Sasi (Pupulan Puisi, 2007), Geguritan Kén Arok Kén Dédés (2008), Geguritan Kanakaning Kanaka (2008), Merta Matemahan Wisia (Satua Cutet, 2008), Téks Kotéks, Kontéks (2008), Geguritan Sandhyakalaning Majapahit (2009), Pura Pandé Catur Lepas Tamblingan (2009), Kama Bang Kama Putih (Prosa Liris, 2011),

  Nguntul Tanah Nuléngék Langit (Satua Cutet, 2013).

  In Indonesian

  I Madé Suarsa adalah salah satu pengarang sastra Bali modéren yang lahir di Banjar Gelulung, Désa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupatén Gianyar, 15 Méi 1954. Ia merupakan anak dari pengarang sastra Bali modéren I Madé Sanggra (almarhum), putra kedua dari tujuh bersaudara.


  Ia bersekolah di SPG Negeri Dénpasar tahun 1972, setelah itu melanjutkan pendidikan di PGSLP Negeri Dénpasar tahun 1974, lalu melanjutkan Pendidikan di Fakultas Sastra Universitas Udayana Jurusan Sastra Indonésia tahun 1975 hingga mendapatkan gelar sarjana sastra Indonésia tahun 1981. Tahun 1986 melanjutkan pendidikan di Jurusan Humaniora Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan selesai tahun 1988. Mulai tahun 1983 menjadi dosén di Fakultas Sastra Universitas Udayana.


  Ia menulis beberapa cerita pendek, puisi, ésai, geguritan, dan prosa liris. Karya- karyanya banyak diterbitkan di surat kabar seperti Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), dan lain- lain. Selain itu, ia juga menjadi pembina pada beberapa grup santi. Ia mendapatkan hadiah rancagé dua kali, di tahun 2005 dengan kumpulan puisinya “Ang Ah lan Ah Ang”, dan tahun 2007 dengan kumpulan puisi “Gdé Ombak Gdé Angin”.


  Ia menulis beberapa buku sastra Bali modéren, seperti:

  Amanat Geguritan Purwa Sangara (1985), Orang-Orang di Sekitar Pak Rai (1995), Prastanika Parwa lan Swarga Rohana Parwa (1999), Oka Susharma: Pendidik Pejuan, Pejuang Pendidik (2001), Geguritan Sastradoyana Tattwa (2002), Geguritan Udayanotama Tattwa (2002), Geguritan Pura Dalem Segara Petasikan (2002), Geguritan Sakuntala (2002), Ang Ah lan Ah Ang (Pupulan Puisi, 2004), Geguritan Kebo Tarunantaka (2005), Gunung Menyan Segara Madu (Pupulan Puisi, 2005), Gdé Ombak Gdé Angin (Satua Cutet, 2006), Kunang-Kunang Anarung Sasi (Pupulan Puisi, 2007), Geguritan Kén Arok Kén Dédés (2008), Geguritan Kanakaning Kanaka (2008), Merta Matemahan Wisia (Satua Cutet, 2008), Téks Kotéks, Kontéks (2008), Geguritan Sandhyakalaning Majapahit (2009), Pura Pandé Catur Lepas Tamblingan (2009), Kama Bang Kama Putih (Prosa Liris, 2011), Nguntul Tanah Nuléngék Langit (cerita pendek, 2013).

  Examples of work